Första halvåret 2009 har präglats av stora marknadsrörelser även om utvecklingen jämfört med hösten 2008 var något lugnare på världens aktie-, ränte- och valuta-marknader. En fortsatt hög andel aktier, framför allt på den svenska marknaden, är den främsta förklaringen till det positiva resultatet för Andra AP-fonden.

  • Fonden visade en avkastning på 6,4 procent för fondens totala portfölj, exklusive kostnader. Avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader uppgick till 6,3 procent.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2009 till 182,5 mdkr och periodens resultat till 10,9  mdkr.
  • Fondens sammanlagda relativa avkastning på marknadsnoterade tillgångar uppgick till +0,1 procent. Främst var det den aktiva förvaltningen av svenska aktier, utländska räntebärande och valutor som bidrog positivt till resultatet.
  • Allokeringen till krediter har ökats.
  • Under första halvåret har Andra AP-fonden deltagit i ett antal nyemissioner på den svenska aktiemarknaden och därmed tillfört cirka 700 mnkr till svenska bolag. Placeringarna har givit ett positivt bidrag till både den totala och relativa avkastningen.

– Vår strategi att bibehålla en hög aktieandel är en viktig anledning till den återhämtning vi ser i portföljen. Vår grundstrategi för förvaltningen ligger därmed fast. Vi bedömer att en stor andel aktier är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla vårt mål i det svenska pensionssystemet, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

En ägarrapport publiceras separat i september.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.