Andra AP-fondens hållbarhetsarbete omfattar miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning. Målet för fondens hållbarhetsarbete är att skapa och skydda värden. Målet för fondens hållbarhetsarbete är att skapa och skydda värden och att bidra till en hållbar utveckling.

När hållbarhetsaspekter inkluderas i analyser och investeringsprocesser får fonden bredare och bättre underlag för beslut. Fonden arbetar också för att bibehålla ett stort förtroende genom att verka för att vara ledande inom hållbarhet samt samt bidra till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.

I AP-fondernas uppdrag ingår att generera en hög avkastning samtidigt som risken ska vara låg. Placeringsstrategin ­ska ­utgå­ från­ effekterna på de utgående pensionerna samt ta hänsyn till den betalningsberedskap som utflödena ur fonderna kräver. Det är viktigt att AP2 har allmänhetens förtroende och agerar på ett ansvarsfullt sätt. AP-fonderna ska också förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För fonden är både hållbarhet och ett ansvarsfullt agerande högt prioriterat. Ett proaktivt förhållningssätt till miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning är medel för att uppnå målet om en god riskjusterad avkastning.

Andra AP-fondens ägarpolicy
Andra AP-fondens hållbarhetspolicy
Andra AP-fondens policy för mänskliga rättigheter 
Policy mot illegal avskogning och markomvandling

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapporter

Tidslinje över AP2:s integrering av hållbarhet

Bild på tidslinje över AP2:s integrering av hållbarhet.