Uppdraget som buffertfond innebär att AP2, med sin avkastning, långsiktigt ska bidra till balansen i pensionssystemet och därigenom en god pensionsutveckling, även i tider av ekonomiska och demografiska svängningar.

Enligt lagen är målet med AP-fonderna att de ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån ska vara låg, mätt i utgående pensioner.

I fondernas uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet. Föredömlig innebär både att investeringarna ska ha den risk och avkastning som är den bästa, sett utifrån pensionssystemets behov, och att hållbarhet ska vara en integrerad del i förvaltningen.

Andra AP-fondens definition av hållbarhet

Hållbarhetsarbetet utgår från fondens uppdrag och innebär ett långsiktigt agerande för att skydda och skapa värden – utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Långsiktiga mål

AP2 har definierat långsiktiga målsättningar för att sätta riktningen för fondens arbete inom varje fokusområde; Klimat, Biologisk mångfald, Mänskliga rättigheter, Mångfald, jämlikhet & inkludering samt Ägarstyrning. Mål nedbrutna på lång och kort sikt samt aktiviteter för att nå målen anges i en strategi och i årliga handlingsplaner för respektive fokusområde.

KlimatBiologisk mångfaldMänskliga rättigheterMångfald, jämlikhet
och inkludering
Ägarstyrning
Nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.Bidra till en positiv nettoutveckling för naturen 2030.Implementerat FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 2025.Fondens noterade innehav ska i genomsnitt ha minst 40 procent av vardera kön i styrelsen 2030.Aktivt och ansvarsfullt ägarskap genom ett ökat antal dialoger, och röstning i fondens samtliga noterade aktieinnehav senast 2027.
Utsläpp av växthusgaser -55 procent 2030 (basår 2019).En portfölj som inte bidrar till illegal avskogning 2025.Fonden ska aktivt ha påverkat portföljbolagen att ha en strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering.
Alla tillgångsslag i linje med Parisavtalet 2025.
Långsiktiga målsättningar för AP2:s fokusområden inom hållbarhet.

Hållbarhetspolicy och metod för hållbarhetsarbetet

AP2:s hållbarhetspolicy baseras på den svenska statens värdegrund och ställningstaganden samt AP-fondernas gemensamma värdegrund. Hållbarhetspolicyn ger de övergripande ramarna för fondens hållbarhetsarbete. Den verkställs genom fondens hållbarhetsstrategi samt handlingsplaner för respektive fokusområde.

AP2:s hållbarhetsarbete följer en metod som består av sex delar. Dessa ligger till grund för de strategier som beskriver arbetet som fonden bedriver inom respektive fokusområde. Metoden svarar på frågan hur detta arbete bedrivs genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

AP2:s metod att arbeta med hållbarhet

 1. Integrering
  Hållbarhet är integrerat i hela organisationen, i förvaltningen och i fondens dagliga arbete.
 2. Väsentlighet
  AP2 fokuserar sitt arbete till de frågor som är mest väsentliga och där fonden kan göra mest skillnad.
 3. Analys
  Hållbarhetsarbetet bygger på gedigen, faktabaserad analys, både inför en investering och i rollen som ägare.
 4. Påverkansarbete
  AP2 påverkar bolag till att leva upp till fondens förväntningar i hållbarhetsfrågor.
 5. Samarbete
  Genom samarbete, både internt och med andra investerare, kan fonden åstadkomma mer.
 6. Transparens
  AP2 lever som man lär och bygger förtroende genom transparens.

Hållbarhetsrisker

De mest betydande riskerna i fondens verksamhet delas in i finansiella, operativa och påverkansrisker. Hållbarhetsrisker kan övergripande ses påverka alla dessa risker. Påverkansrisker innefattar risken att en investering kan skada människor eller miljö. Exempel på sådana risker kopplade till människor är brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor. Exempel på påverkansrisker kopplade till miljö är illegal avskogning, utsläpp av växthusgaser och dumpning av miljöfarligt avfall. Syftet med att identifiera påverkansrisker är att hantera riskerna, det vill säga att kunna undvika de risker fonden inte vill ha i portföljen och genom påverkansarbete sträva efter att minska de risker som identifierats i portföljen.

Organisation och ansvarsfördelning

AP2:s styrelse fastställer riktlinjer och policyer i ägarfrågor och har gett fondens VD i uppdrag att i den löpande verksamheten hantera dessa. Fondledningen ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet samt implementering och uppföljning. Det dagliga arbetet hanteras inom fondens olika avdelningar.

Det löpande arbetet med ägarstyrning hanteras av fondens Ägargrupp som består av medlemmar från fondledningen, ägarstyrningsanalytiker och chefen för svensk aktieförvaltning. Utifrån fondens ägarstyrningsstrategi tar Ägargruppen fram handlingsplaner samt följer kontinuerligt upp arbetet.

AP2:s styrelse får vid varje styrelsemöte en rapport över fondens hållbarhets- och ägarstyrningsarbete. På varje styrelsemöte presenteras och diskuteras också ett speciellt hållbarhetstema.

Policy

Rapporter

Hållbarhetsrapporter