Andra AP-fondens hållbarhetsarbete omfattar miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning. Målet för fondens hållbarhetsarbete är att skapa och skydda värden. Som kapitalförvaltare är målet att ta hänsyn till olika faktorer avseende miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning, då de ger ett bättre underlag för analys och investeringsbeslut samt erbjuder diversifiering. Fonden arbetar också för att bibehålla ett stort förtroende genom att verka för god etik och miljöhänsyn samt bidra till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.

I AP-fondernas uppdrag ingår att generera en hög avkastning samtidigt som risken ska vara låg. Placeringsstrategin ­ska ­utgå­ från­ effekterna på de utgående pensionerna samt ta hänsyn till den betalningsberedskap som utflödena ur fonderna kräver. Det är viktigt att AP2 har allmänhetens förtroende och agerar på ett ansvarsfullt sätt. AP-fonderna ska också förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För fonden är både hållbarhet och ett ansvarsfullt agerande högt prioriterat. Ett proaktivt förhållningssätt till miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning är medel för att uppnå målet om en god riskjusterad avkastning.

Andra AP-fondens ägarpolicy

Andra AP-fondens hållbarhetspolicy

Andra AP-fondens policy för mänskliga rättigheter 

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapporter