En stor del av Andra AP-fondens kapital placeras i aktier i svenska och utländska bolag, och fonden blir därigenom en betydelsefull aktieägare. Aktieägares engagemang och intresse för bolagens långsiktiga utveckling är en viktig förutsättning för bättre värdetillväxt. Andra AP-fonden arbetar därför med ägarfrågor i syfte att uppnå en god ägarstyrning och hantering av frågor rörande etik och miljö.

AP2:s ägarstyrningsarbete fokusera främst på bolag och områden där fonden bedömer att ha störst möjlighet att påverka samt göra mest nytta och som har störst långsiktig ekonomisk betydelse för portföljen. I Sverige arbetar AP2 i första hand med ägarstyrningsfrågor i bolag där fonden hör till de största ägarna och/eller i bolag där mest kapital är investerat. AP2 verkar dessutom för god bolagsstyrning genom att samarbeta med andra ägare i frågor av principiell karaktär samt genom att aktivt medverka till utveckling av policyer, regelverk och standarder.

Andra AP-fondens ägarstyrningsarbete fokusera främst på bolag och områden där fonden bedömer att ha störst möjlighet att påverka samt göra mest nytta.

Ägarstyrning i utländska bolag utövar fonden i huvudsak genom att rösta i ett urval av dessa innehav och genom uppföljande dialog med vissa av bolagen. I denna dialog beskriver fonden synen på engagerat ägande samt i förekommande fall ges en förklaring till varför fonden inte stödjer ett visst förslag från bolagens styrelse.

Samverkan med andra investerare är viktigt för att nå framgång i dialoger med bolag, men också för att främja en utveckling mot ansvarsfulla investeringar. Arbetet med ägarfrågor i utländska bolag sker också i utvalda samarbeten i de för fonden mest angelägna frågorna.

Fondens syn på rollen som ägare beskrivs närmare i fondens ägarpolicy.
Ägarpolicy (PDF-dokument, 216 kB).

I syfte att öka förståelsen för vad AP2 förväntar sig av bolag inom områden som hållbarhet och ägarstyrning, har Riktlinjer för röstning formulerats i tillägg till befintlig Ägarpolicy. Riktlinjer för röstning (PDF-dokument, 6,2 MB)