Aktieägares engagemang och intresse för bolagens långsiktiga utveckling är en viktig förutsättning för bättre värdetillväxt. Som långsiktig ägare har Andra AP-fonden en betydelsefull funktion att fylla på världens kapitalmarknader. Fonden arbetar därför aktivt med frågor som syftar till en professionell bolagsstyrning, en god etik och miljöhänsyn samt till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor.

Andra AP-fondens aktiviteter gentemot noterade bolag omfattar ett aktivt deltagande såväl inför som på svenska och utländska bolagsstämmor samt en dialog med styrelser och ledningar i fondens portföljbolag.

Andra AP-fonden verkar dessutom för god bolagsstyrning genom att samarbeta med andra ägare i frågor av principiell karaktär samt genom att aktivt medverka till utveckling av policyer, regelverk och standarder.

Stämmorapport 2019  (PDF-dokument, 475 kB)

Stämmorapport 2018  (PDF-dokument, 128 kB)

Stämmorapport 2017  (PDF-dokument, 547 kB)