Den biologiska mångfalden – mångfalden inom arter samt mellan arter och ekosystem – minskar snabbare än någon gång i mänsklighetens historia, med omfattande konsekvenser för miljö, människor och ekonomi. Det finns också en stark och komplex koppling mellan biologisk mångfald och fondens fokusområden klimat och mänskliga rättigheter.

AP2 ska bidra till en positiv nettoutveckling för naturen senast år 2030

AP2 har definierat ovanstående som ett långsiktigt mål för arbetet med biologisk mångfald. Detta mål ligger i linje med det globala åtagande som krävs, i kombination med minskade utsläpp, för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och för att bevara kritiska ekosystem.

Fonden har även satt ett mer specifikt övergripande mål med fokus på avskogning, som är den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Det betyder att AP2 ska 2025 ha en portfölj som inte bidrar till illegal avskogning. Detta mål ligger även i linje med det åtagande om en avskogningsfri portfölj som AP2 gjorde i samband med COP26 samt med fondens klimatåtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Policy mot illegal avskogning och markomvandling