Andra AP-fonden vill i första hand påverka för att åstadkomma en förändring. Utgångspunkten är att detta bäst uppnås genom att vara kvar som ägare i bolag och arbeta för att åtgärder vidtas som förhindrar framtida kränkningar. Trots detta finns det situationer då fonden exkluderar eller avinvesterar bolag.

Läs om Etikrådets arbete här.

Fonden skiljer på avinvesteringar och exkluderingar enligt nedanstående:

Avinvesteringar

  • Fonden avinvesterar om internationella konventioner syftar till att vissa produkter eller verksamheter ska begränsas i användning, omfattning eller spridning. Samtidigt kan dessa produkter vara tillåtna att tillverka och verksamheter att bedriva, enligt gällande lagar och regler. Enskilda bolag kan därför inte, som utgångspunkt, anses kunna kränka dessa konventioner.
  • Fonden kan avinvestera från bolag med stöd i vad lagen om AP-fonderna anger vad gäller föredömlig förvaltning.
  • Fonden kan avinvestera från bolag på grund av hållbarhetsrisker.
  • Fonden bedriver förvaltning i linje med EU Paris-Aligned Benchmark. Det innebär att, utifrån vissa kriterier, bolag inom energisektorn inte ingår i fondens jämförelseindex.
  • Avinvesterade bolag offentliggörs inte när det är hela sektorer som fonden inte längre är investerad i.

Exkluderingar

  • AP-fondernas etikråd rekommenderar att AP-fonderna exkluderar bolag som medvetet medverkar till att en internationell konvention som Sverige har ratificerat kränks.
  • Etikrådet rekommenderar exkludering om de bedömer att en fortsatt dialog med bolaget inte kommer att leda till positiva förändringar eller då dialogen pågått i fyra år utan signifikanta framsteg.
  • Fonden kan exkludera ett bolag om den anser att omständigheterna är av så allvarlig art att exkludering är påkallat trots att kränkning av konvention inte föreligger eller kan visas.
  • Exkluderade bolag offentliggörs.

AP2 följer också FN:s och EU:s sanktionsbeslut.

AP2 har tagit fram ett landsramverk för att identifiera länder där det finns finansiella, operativa eller hållbarhetsskäl att inte investera i dessa länder.

Bolag och verksamheter som fonden inte investerar i

AP2 har exkluderat och avinvesterat från bolag inom några verksamheter/sektorer.

Exkluderat på grund av konventionsbrott

Klustervapen och minor

Fördraget om förbud mot antipersonella minor och konventionen om klustervapen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor respektive klusterbomber. AP-fondernas etikråd har rekommenderat de fyra AP-fonderna att avyttra bolag som tillverkar antipersonella minor eller klusterbomber. AP2 äger därför inte några sådana bolag. De bolag som har exkluderats av denna orsak anges i exkluderingslistan nedan.

Cannabis

AP-fondernas etikråd har rekommenderat AP-fonderna att exkludera cannabisbolag baserat på FN:s konventioner om narkotiska preparat. Cannabis får dock användas för medicinska och vetenskapliga ändamål. AP2 har därför beslutat att exkludera bolag verksamma inom cannabis för icke-medicinskt bruk eller för religiösa ändamål. De bolag AP2 har identifierat anges i exkluderingslistan nedan.

Avinvesterat på grund av syftet med en konvention

Kärnvapen

AP2 bedömer att modernisering och uppgradering av kärnvapen inte är förenligt med andemeningen i Icke-spridningsavtalet (NPT), vilken är att världen på lång sikt ska vara kärnvapenfri. Med stöd i lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning har AP2 därför avinvesterat från bolag involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem.

Tobak

Avinvesteringar av tobaksbolag stödjer syftet med konventionen om tobakskontroll, det vill säga att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter. Med stöd i lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning har AP2 avinvesterat från tobaksbolag.

Avinvesterat på grund av Paris-Aligned Benchmark

Kol, olja, gas och kraftbolag

Under 2020 implementerade AP2 EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer. Det innebär att AP2 inte investerar i bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja och/eller gas eller i kraftbolag, där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Den maximala andelen för kol är 1 procent, för olja 10 procent och för gas 50 procent.

Tillämpning

Vid direktägda innehav har AP2 fullständiga möjligheter att bestämma innehaven i portföljen. Vid både avinvesteringar och exkluderingar tas bolagen bort från fondens investeringsuniversum och jämförelseindex.

Vid indirekta investeringar via fonder ligger inte investeringsbeslut om enskilda portföljbolag hos AP2. Skulle den externa förvaltaren ha innehav i bolag som AP2 exkluderat eller avinvesterat från, för fonden en dialog med förvaltarna.

Exkluderade bolag

Om Andra AP-fonden har skäl att misstänka att något av de bolag som fonden investerat i, allvarligt och systematiskt, agerar i strid med en internationell konvention som Sverige tillträtt eller har uttalat avsikt att tillträda, ska sakförhållandena utredas.

Detta innefattar en dialog med det aktuella bolaget. Om misstankarna bekräftas, ska bolaget uppmanas att lämna en förklaring och ta fram en åtgärdsplan. Fonden ska i sin bedömning av ärendet ta hänsyn till händelsens art och de eventuella åtgärder som vidtagits (eller som ska vidtas) för att säkerställa att händelsen inte upprepas. Om kontakterna med bolaget inte ger ett tillfredsställande resultat, vanligen inom fyra år, ska Andra AP-fonden efter en helhetsbedömning ta ställning till om bolaget ska exkluderas. Andra AP-fonden kan även besluta om exkludering om den anser att omständigheterna är av så allvarlig art att exkludering är påkallat, trots att kränkning av konvention inte föreligger eller kan påvisas.

Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fonderna inte ska investera i.

AP2:s exkluderingslista för noterade aktier och räntebärande värdepapper innehåller cirka 20 bolag vars värdepapper fondens inte får investera i. Om det verifieras att problemen i bolagen upphört, tas de bort från exkluderingslistan.

Lista på exkluderade bolag:

CompanyYear excludedCountryBasis for exclusionReason
Aurora Cannabis2018CanadaProductProduction of cannabis
AviChina Industry & Technology Company Limited2023ChinaConductHuman rights
Barrick Gold2014USAProductEnvironment
Cannopy Growth2018CanadaProductProduction of cannabis
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd.2023ChinaProductEnvironment
China Spacesat Co Ltd.2020ChinaProductProduction of cluster munitions
Cronos Group Inc2019CanadaProductProduction of cannabis
Elbit Systems Ltd2010IsraelConductHuman rights
Freeport McMoran Copper & Gold Inc.2013USAConductEnvironment
HEXO Corp2019CanadaProductProduction of cannabis
Incitec Pivot Ltd.2013AustraliaConductHuman rights
Metallurgical Corporation of China Ltd.2023ChinaProductEnvironment
Motorola Solutions2015USAConductHuman rights
Poongsan Corp2008South KoreaProductProduction of cluster munitions
Tilray Brands Inc.2018CanadaProductProduction of cannabis
Vale S.A.2019BrazilConductHuman rights and environment
Zijin Mining2016ChinaConductEnvironment