I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje delmål mäts med olika indikatorer.

Varje land har ansvar för implementering och uppföljning av hållbarhetsmålen. Respektive land uppmuntras att ta fram egna handlingsplaner. FN kommer årligen att presentera arbetet med att nå målen i en rapport kallad Sustainable Development Goals Report. För att nå målen krävs att regeringar, civilsamhället och näringslivet arbetar tillsammans.

Fonden arbetar på olika sätt med målen. Läs mer om AP2:s arbete i fondens olika rapporter.

AP2 har även bidragit till följande rapporter om de globala hållbarhetsmålen: