Andra AP-fonden är en ansvarsfull och engagerad ägare som arbetar aktivt med frågor som syftar till en professionell ägarstyrning, god etik och miljöhänsyn samt till att utveckla god sed i kapitalförvaltningsfrågor. Fondens syfte med ägarstyrning är att skapa värde. Arbetet ska långsiktigt öka fondens avkastning och reducera den finansiella risken. Fondens utgångspunkt är att välskötta bolag har större möjligheter att generera vinster och undvika risker. Därför är det viktigt att försöka påverka bolagen i den riktning som fonden bedömer är mest framgångsrik.

Långsiktiga mål
Aktivt och ansvarsfullt ägarskap genom ett ökat antal dialoger, och röstning i fondens samtliga noterade aktieinnehav senast 2027.

Bakgrunden till fondens arbete med ägarstyrning återfinns i det övergripande uppdraget. En förväntan på ett ansvarsfullt ägande framgår av lagen för AP-fonderna. Där anges att fondernas förvaltning ska ske på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och genom ett ansvarsfullt ägande. Förvaltningen ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk.

AP2:s ägarstyrningsarbete fokuserar främst på bolag och områden där fonden bedömer att ha störst möjlighet att påverka samt göra mest nytta och som har störst långsiktig ekonomisk betydelse för portföljen. I Sverige arbetar AP2 i första hand med ägarstyrningsfrågor i bolag där fonden hör till de största ägarna och/eller i bolag där mest kapital är investerat. AP2 verkar dessutom för god bolagsstyrning genom att samarbeta med andra ägare i frågor av principiell karaktär samt genom att aktivt medverka till utveckling av policyer, regelverk och standarder.

Integrering

Ägarstyrning är en integrerad del av fondens investeringsprocess inom såväl noterade som onoterade aktieinvesteringar.

 • Fondens team för svensk aktieförvaltning, som har en fundamental inriktning på sin portfölj, arbetar dagligen med ägarstyrningsrelaterade frågor genom sin nära och kontinuerliga dialog med portföljbolag.
 • En stor del av fondens globala aktieinnehav förvaltas inom ramen för fondens interna kvantförvaltning, där faktorer viktiga ur ett ägarstyrningsperspektiv, tillsammans med andra hållbarhetsfaktorer, är integrerade i utformningen av portföljernas flerfaktorindex. Därmed är hållbarhetsaspekter inkluderade i investeringsprocessens första steg – urval av portföljbolag. Att löpande följa upp och bedöma utfallet av dessa faktorer, säkerställer att fonden genomgående har en gemensam syn på vilka faktorer som påverkar ett bolags värde och utveckling inom ramen för ägarstyrning. AP2 väljer årligen ett antal bolag där fonden har betydande innehav och där ägarstyrningsfrågor identifierats för att själva eller tillsammans med andra investerare ha en dialog med respektive bolag i syfte att förbättra, eller i alla fall påpeka, bedömda brister.
 • Även för fondens onoterade innehav utgör ägarstyrningsperspektivet en viktig del såväl inför en investering som under löpande uppföljning.

Påverkansarbete

Ägarstyrning är ett av de främsta påverkansverktyg som fonden har för att driva förändring inom samtliga fokusområden relaterade till hållbarhet, vilket främst görs via röstning och dialog. Det operativa arbetet tar sin utgångspunkt i fondens tio ägarprinciper, vilka ska ses som riktlinjer snarare än fasta regler.

Läs AP2:s Ägarpolicy.

Röstning som främsta verktyg

AP2 är aktiv på både svenska och utländska stämmor, vilket omfattar både dialog med styrelser och ledningar i fondens portföljbolag inför och på stämmor samt deltagande genom röstning. Fonden röstar bland annat på val till styrelse och andra viktiga frågor som påverkar vår investering. Fondens utgångspunkt är att stödja de förslag som bolaget har men att också klargöra fondens förväntningar och ställningstagande.

Se hur fonden röstat i bolag.

I syfte att öka förståelsen för vad AP2 förväntar sig av bolag inom områden som hållbarhet och ägarstyrning, har Riktlinjer för röstning formulerats i tillägg till befintlig Ägarpolicy.

Läs Riktlinjer för röstning.

Ägarstyrning i svenska bolag

Fonden har aktieinnehav i knappt 160 svenska bolag. Av praktiska skäl har fonden bedömt att det inte är möjligt att rösta på samtliga stämmor i den svenska aktieportföljen. Urvalet av bolag, där fonden röstar vid stämman, sker utifrån ett antal kriterier:

 • Bolag som är bland fondens 20 största innehav.
 • Bolag där fondens röstandel är minst 0,3 procent.
 • Bolag där fonden är bland de tio största ägarna.
 • Bolag med kontroversiella frågor på dagordningen.

AP2 och andra institutionella ägare har under många år haft en bra och konstruktiv dialog med de svenska börsbolagen, bland annat angående många av de frågor som behandlas på bolagsstämmorna.

Ägarstyrning i utländska bolag

För att förbättra bolagsstyrningen i de utländska innehaven har fonden, tillsammans med Första, Tredje och Fjärde AP-fonden, sedan 2008 en gemensam elektronisk röstningsplattform baserad på fondernas ägarpolicyer. De flesta frågorna hanteras automatiskt via röstningsplattformen men vissa frågor, till exempel ersättningsfrågor, skickas till fonderna för en manuell bedömning. Varje fond tar själva beslut om hur de ska rösta.

Fonden röstar på bolagsstämmor i drygt 40 olika länder, framför allt i USA, Kina, Japan och Indien. Det är främst fondens multifaktorindex för såväl utvecklade länder som tillväxtmarknader som utgör urvalskriteriet för vilka bolag fonden röstar i. Det finns också andra kriterier, som till exempel att fonden har en dialog med bolaget i någon fråga och/eller att fonden lagt ett aktieägarförslag till stämman.

Hur fonden röstar i vissa frågor

Val av styrelse

Varje bolag ska ha en effektiv styrelse som ser till bolagets bästa på lång sikt. Det är både aktieägarnas och styrelsens ansvar att tillse att rätt förutsättningar och bra arbetsformer för ett effektivt styrelsearbete föreligger.

AP2 har under flera år betonat vikten av en ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt beaktas vid medverkan i valberedningsarbeten och framhålls i fondens Riktlinjer för röstning. Ur ett företagsspecifikt perspektiv väcker en låg andel kvinnor i såväl styrelse som företagsledning farhågor om att bolagen på ett otillräckligt sätt tar tillvara den kompetenspool som finns såväl internt som i den bransch- och samhällsmiljö de verkar inom, till skada för framtida värdetillväxt.

AP2 röstar:

 • Som utgångspunkt nej till föreslagen styrelseordförande om denne också är, eller tidigare varit, VD för bolaget.
 • Nej till val av styrelsens ledamöter i styrelser som inte har ledamöter av båda könen.
 • Nej till omval av hela nomineringskommittén, då denna utgörs av styrelseledamöter, om inte tillräckliga framsteg gjorts vad gäller mångfald.
 • Nej till val av styrelseledamot som bedöms inneha ett alltför stort antal andra uppdrag med hänsyn till komplexiteten i de andra bolagens verksamhet och den tidsåtgång som krävs av ledamoten.
 • Nej till omval av ledamöter som inte har minst 75 procents närvaro vid föregående års styrelsemöten utan att särskild anledning anges.

Ersättningsprogram

Främsta syftet med långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram ska vara att säkerställa att ledande befattningshavares ekonomiska intressen på ett sunt sätt sammanfaller med aktieägarnas. Programmet ska vara en del av en kommunicerad långsiktig ersättningsstrategi och ha en tydlig koppling mellan prestation och utfall. Det åligger styrelsen att förklara sambandet mellan uppsatta mål och programmets utformning och i efterhand utvärdera i vilken utsträckning programmet har bidragit till att uppfylla dessa mål.

AP2 röstar på incitamentsprogram:

 • Nej om tydlig koppling saknas mellan prestationskrav och ersättning.
 • Nej om den totala kostnaden för programmet bedöms orimlig.
 • Nej till program med vederlagsfri tilldelning av aktier och optioner.
 • Nej om tillfredsställande uppföljning av nuvarande program inte presenterats.
 • Nej om programmet stödjer en orimligt stor utbetalning vid “change of control”.
 • Har för avsikt att från 2024 rösta emot förslag till incitamentsprogram där inte, för verksamheten, relevanta hållbarhetsfrågor reflekteras i programmen.

Valberedningar

AP2 ser positivt på att vara representerad i valberedningar i bolag, eftersom detta innebär en viktig möjlighet att utöva ägarinflytande. Fonden har som policy att tacka ja till alla förfrågningar om valberedningsuppdrag.

Mångfald i styrelser

AP2 har under flera år betonat vikten av en ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket särskilt beaktas vid medverkan i valberedningsarbeten och framhålls i fondens Riktlinjer för röstning. Ur ett företagsspecifikt perspektiv väcker en låg andel kvinnor i såväl styrelse som företagsledning farhågor om att bolagen på ett otillräckligt sätt tar tillvara den kompetenspool som finns såväl internt som i den bransch- och samhällsmiljö de verkar inom, till skada för framtida värdetillväxt.

Bolagsstyrelsernas arbete i denna fråga följs upp för varje bolag vars stämma fonden har för avsikt att närvara på. På bolagsstämmor röstar fonden mot förslag till styrelser som inte innehåller ledamöter av båda könen.

Samarbeten – dialoger

AP2 genomför dialoger tillsammans med andra kapitalägare, genom bland annat Etikrådet och ACGA. Därutöver bedriver AP2 dialogarbete direkt med utvalda portföljbolag.

Tillsammans med andra internationella investerare har fonden under året varit engagerad i ett flertal ägardialoger med bolag. Förutom samarbetet mellan AP-fonderna i Etikrådet är AP2 medlem i samt stödjer olika svenska och internationella initiativ inom miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning.

Fonden samarbetar även med andra investerare för att påverka ny lagstiftning, främst inom ägarstyrning. Dessa samarbeten blir allt viktigare för att kunna påverka och åstadkomma förändringar, och därmed långsiktigt förbättra aktieägarvärdet.

Transparens

AP2 rapporterar arbetet inom ägarstyrning i fondens årsredovisning, hållbarhetsrapporter samt på fondens externa webbplats. Fonden redovisar också transparent sin ståndpunkt i Ägarpolicyn samt Riktlinjer för röstning, där det tydligt framgår fondens ställningstagande och hur fonden har för avsikt att rösta i olika frågor.

Policy

Riktlinjer

Länkar

Se hur AP2 har röstat på bolagsstämmor
Summering halvåret röstning