Naturen, med resurser och ekosystemtjänster, är nödvändig för människans existens och för all ekonomisk verksamhet. Samtidigt minskar den biologiska mångfalden – mångfalden inom arter samt mellan arter och ekosystem – snabbare än någon gång i mänsklighetens historia, med omfattande och oåterkalleliga konsekvenser. Det finns starka kopplingar och beroenden mellan fokusområdena biologisk mångfald, klimat och mänskliga rättigheter, vilket gör att Andra AP-fonden väljer att adressera dessa frågor utifrån ett systemperspektiv.

Långsiktiga mål
AP2 ska bidra till en positiv nettoutveckling för naturen senast år 2030
AP2 har definierat ovanstående som ett långsiktigt mål för arbetet med biologisk mångfald. Detta mål ligger i linje med det globala åtagande som krävs, i kombination med minskade utsläpp, för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och för att bevara kritiska ekosystem.

Fonden har även satt ett mer specifikt övergripande mål med fokus på avskogning, som är en viktig drivkraft till förlusten av biologisk mångfald:

AP2 ska 2025 ha en portfölj som inte bidrar till avskogning
Detta mål ligger i linje med det åtagande om en avskogningsfri portfölj som AP2 gjorde i samband med COP26 samt med fondens klimatåtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Integrering

Givet omfattningen av och komplexiteten i området biologisk mångfald är det nödvändigt för AP2 att göra prioriteringar i sitt arbete. Det görs utifrån en riskanalys enligt principen om dubbel väsentlighet, med hänsyn tagen både till tillgångarnas beroende av och påverkan på naturen.

IPBES rapport från 2019, som sammanfattar forskningsläget inom området biologisk mångfald, identifierar de fem största direkta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald:

 • Markanvändning
 • Exploatering av arter
 • Klimatförändringar
 • Invasiva arter
 • Föroreningar

AP2 har utgått från dessa områden i sin riskanalys i syfte att förstå hur fonden är exponerad mot dem genom sina innehav. Analysen baserades på databasen ENCORE , utvecklad av the Natural Capital Finance Alliance och FN:s miljöprogram UNEP-WCMC. Baserat på analysen kommer fonden initialt att fokusera på markanvändning, och inom detta område mer specifikt avskogning. Markanvändning är enligt IPBES rapport den största orsaken till förlorad biologisk mångfald och AP2 har innehav som potentiellt har stor påverkan. Dessutom är frågan ur ett systemperspektiv högst relevant för AP2:s fokusområden klimat och mänskliga rättigheter. Efter en djupare analys av fondens exponering mot markanvändning, utifrån beroende och påverkan, inleds arbetet med fokus på värdekedjan för mat och skog inom tillgångsslagen skogs- och jordbruksfastigheter samt noterade aktier.

AP2 har åtagit sig att 2025 ha en portfölj som inte bidrar till avskogning och arbetet pågår mot att leva upp till detta åtagande. Fondens noterade innehav genomlyses för att identifiera bolag med hög avskogningsrisk, med speciellt fokus på värdekedjan för mat i det första steget. De bolag som identifieras med stor potentiell påverkan på avskogning rangordnas efter sin hantering av avskogningsrisken och utifrån denna analys prioriteras fondens påverkansarbete. Om ett bolag efter försök till påverkan bedöms vara obenäget att arbeta mot en avskogningsfri verksamhet, kan fonden besluta att inte investera i bolaget.

Inom AP2:s investeringar i tillgångsslagen skogs- och jordbruksfastigheter har arbetet för att främja biologisk mångfald pågått under många år och är en integrerad del av dialogen med fondens förvaltare. AP2:s förvaltare tillämpar väletablerade och vetenskapligt utformade skogsvårds- och jordbrukssystem för att minimera negativ påverkan. Fondens förvaltare av skog måste vara certifierade enligt internationella standarder, vilket förutsätter förvaltning av hela ekosystem och nolltolerans mot avskogning.

Påverkansarbete

Arbetet med påverkan utgår från en lista med prioriterade bolag, som har identifierats med hög exponering mot avskogning och vars hantering av risken bedöms vara svag. AP2:s policy om avskogning och markanvändning fungerar som förväntansdokument och dialogerna följs upp mot denna. Dialogerna sker till stor del i samverkan med andra investerare.

Samverkan

AP2 är aktivt inom ett antal investerarsamarbeten inom biologisk mångfald och avskogning.

 • Finance Sector Deforestation Action (FSDA) är ett dialogsamarbete mellan investerare som har åtagit sig att ha avskogningsfri portfölj. Inom ramen för detta samarbete hålls dialoger med ett antal bolag med hög avskogningsrisk. Sedan 2023 deltar AP2 aktivt i detta dialogarbete, med en ledande roll i flera dialoger.
 • AP2 är medlem i Finance for Biodiversity Foundation, som samlar investerare kring fem åtaganden och bidrar till processutvecklingen inom området.
 • Nature Action 100 är ett investerarsamarbete för dialog med 100 bolag med stor negativ påverkan på biologisk mångfald. AP2 har åtagit sig att ta en ledande roll i initiativets dialoger.
 • AP2 deltar i arbetsgruppen för Brasilien inom ramen för investerarsamarbetet Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), som arbetar för att skapa en dialog kring avskogning med politiker och beslutsfattare i nyckelländer.

Transparens

 • AP2 rapporterar enligt ramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Fonden har deltagit i fokusgruppen vid utvecklingen av detta ramverk.
 • En utmaning i arbetet med biologisk mångfald är att hitta lämpliga nyckeltal, mäta framsteg och att integrera effekter på ekosystem i finansiellt beslutsfattande. AP2 är därför partner till forskningsprojektet BIOPATH som finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). BIOPATH kommer tillsammans med sina partner kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande.

Rapporter

Policy