Klimatfrågan har en särskild ställning för Andra AP-fonden, givet dess omfattande potentiella påverkan på kommande generationers levnadsförhållanden, och även på fondens avkastning och måluppfyllelse. Det är en fråga som är mycket långsiktig och som medför långsiktiga och ibland oåterkalleliga konsekvenser. Klimatförändring är vidare nära kopplat till många andra områden inom hållbarhet, inte minst Andra AP-fondens fokusområden biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

Långsiktiga mål
AP2 ska ha en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045.

Fondens mål är att hela portföljen ska ligga i linje med Parisavtalet, det vill säga att portföljens utsläpp av växthusgaser ska minska i en takt som kan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Parisavtalet föreskriver att nettonollutsläpp måste nås senast 2050. Eftersom Sverige har åtagit sig en brantare minskning, med nettonollutsläpp redan 2045, anser AP2 att detta mål bör gälla även för fonden.

Integrering

Utgångspunkten i AP2:s klimatarbete är att bidra till en omställning i linje med Parisavtalet genom att

  • göra riktade hållbara investeringar
  • stötta omställningen
  • avinvestera från klimatrisker.

Riktade hållbarhetsinvesteringar

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver stora investeringar och AP2 stöttar omställningen genom riktade hållbarhetsinvesteringar inom olika tillgångsslag. De flesta av de riktade hållbarhetsinvesteringar som fonden hittills har gjort är fokuserade på klimatomställningen, till exempel:

  • Riskkapitalfonder med speciellt fokus på positiv klimatpåverkan, som investerar i bolag vars produkter och tjänster möjliggör resurseffektiva lösningar, förnybar energi och minskade utsläpp.
  • Gröna obligationer som bland annat finansierar vind- och solkraft.
  • Skogsfastigheter som lever upp till AP2:s kriterier för hållbart skogsbruk.
  • Hållbar infrastruktur, bland annat förnybar energi och energilagring.
  • Svenska noterade cleantechbolag, med bolag som arbetar med såväl energieffektivisering som materialeffektivisering.

Stötta omställningen

AP2 arbetar som aktiva ägare med att stötta omställningen inom sina innehav i olika tillgångsklasser. Detta arbete bygger på analys och påverkansarbete i dialog med bolag och beslutsfattare.

Genom att göra förändringar i portföljen, exempelvis genom att sälja bolag med stora koldioxidutsläpp och köpa bolag med mindre utsläpp, kan det totala koldioxidavtrycket i portföljen minska. Detta leder dock inte till någon förändring av de totala utsläppen av koldioxid till atmosfären, det vill säga klimatrisken för världen påverkas inte av fondens köp och försäljning. Det är först när bolag minskar sina faktiska utsläpp som det sker en minskning av utsläpp i atmosfären och en förbättring av klimatet uppstår. AP2 arbetar därför aktivt som ägare genom att med olika medel påverka portföljbolag att ställa om och minska sina koldioxidutsläpp. Det sker genom dialoger med bolagen, ofta i samarbete med andra globala investerare, där krav ställs på att bolagen redovisar sina klimatrisker samt styrning, processer och aktiviteter för att hantera dessa risker i enlighet med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). AP2 engagerar sig också som ägare i dessa frågor, till exempel vid bolagsstämmor.

Avinvestera från klimatrisker

AP2 investerar inte i bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Den maximala andelen av intäkter från kol är 1 procent, från olja 10 procent och från gas 50 procent. I samband med att fonden implementerat EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för utländska aktier och företagsobligationer avinvesterade fonden cirka 250 bolag med fossila bränslen.

Analys 

För att kunna stötta omställningen och bedriva påverkansarbete är det viktigt att förstå portföljens utsläpp och drivkrafterna bakom förändringen i utsläppen samt i vilken utsträckning dessa bidrar till faktiska minskningar av globala utsläpp. Detta analyserar fonden årligen med hjälp av en utvecklad modell som visar vad som orsakat förändringen i koldioxidavtryck. AP2 gör även mer detaljerade bedömningar, till exempel av hur bolagen i fondens portfölj arbetar med klimatanpassning av sina verksamheter. Utfallet av dessa analyser ligger bland annat till grund för de påverkansarbete som fonder bedriver gentemot noterade bolag.

Påverkansarbete

Fondens påverkansarbete sker på fler plan, dels via dialoger med bolag, dels via engagemang för att stötta de politiska åtgärder som krävs för att göra omställningen möjlig. Dialoger drivs delvis på egen hand men även tillsammans med andra investerare i olika investerarnätverk som bland annat Climate Action 100+ (CA 100+) och Net Zero Engagement Initiative (NZEI). Tillsammans med andra investerare inom CA 100+ och NZEI leder AP2 samtalen med bland annat AB Volvo, Sandvik, Holmen, Essity och Assa Abloy.

För att stötta omställningen krävs även politiska åtgärder och engagemang, där institutionella investerare såsom AP2 har en viktig roll att fylla. I samband med de senaste årens klimattoppmöten har AP2 tillsammans med mer än 500 internationella investerare stöttat ett uttalande, Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, som publicerades av Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Uttalandet uppmanar regeringar att öka sina klimatpolitiska åtgärder, bland annat efterfrågas mer direkta klimatregleringar av både finanssektorn och företagen. Detta är ett exempel på påverkansarbete av politisk karaktär.

Samarbete 

Genom medlemskapet i IIGCC samarbetar AP2 med andra europeiska investerare kring klimatfrågan. Målet är att föra fram investerarnas röst i frågan samt engagera företag, myndigheter och andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår i och med klimatförändringar. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Organisationen är också en plattform för samarbete med andra investerare både vad gäller dialoger med bolag och utveckling av metoder och verktyg för investerare.

Transparens 

AP2 rapporterar i enlighet med Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD). Rekommendationerna riktar sig till både bolag samt investerare och fonden har sedan 2018 årligen publicerat en klimatrapport i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

En rapportering i enlighet med TCFD:s ramverk ger information om: 1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledningsgrupp), 2) vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, 3) organisationens klimatrisker och möjligheter, samt 4) vilka mätetal och mål som organisationen använder. En fullständig TCFD- rapport finns på fondens webbplats.

Rapporter