Andra AP-fondens klimatplan tydliggör och sammanfattar hur fonden ska nå en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045. Planen beskriver fondens strategi för nettonoll samt tillvägagångssätt för enskilda tillgångsslag. Den innehåller förväntningar på både portföljbolag och externa förvaltare. Planen beskriver även hur fonden röstar för klimat på bolagsstämmor.

Mål

AP2 ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045.

 • Fondens mål är att hela portföljen ska vara i linje med Parisavtalet, det vill säga minska portföljens utsläpp av växthusgaser i en takt som kan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
  Parisavtalet föreskriver att nettonollutsläpp måste nås senast år 2050. Eftersom Sverige har åtagit sig en brantare minskning, med nettonoll redan 2045, anser AP2 att detta mål bör gälla även för fonden.
 • AP2:s utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 35 procent till 2025, och med 55 procent till 2030.
  Enligt forskningen behöver utsläppsminskningarna komma snabbt, med en ungefärlig halvering vart tionde år för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Eftersom AP2 har satt som mål att nå nettonoll före 2045, bör fonden även sträva efter en substantiell minskning redan till 2030. Ovanstående mål har basår 2019.

Integrering

Klimatarbetet bedrivs genom att:

 • Investera i lösningar.
 • Stötta förändring.
 • Avinvestera från oönskad exponering.

Investera i lösningar

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver stora investeringar och AP2 stöttar omställningen genom riktade hållbarhetsinvesteringar inom olika tillgångsslag. De flesta av de riktade hållbarhetsinvesteringar som fonden hittills har gjort är fokuserade på klimatomställningen, till exempel:

 • Riskkapitalfonder med speciellt fokus på positiv klimatpåverkan, som investerar i bolag vars produkter och tjänster möjliggör resurseffektiva lösningar, förnybar energi och minskade utsläpp.
 • Gröna obligationer som bland annat finansierar vind- och solkraft.
 • Skogsfastigheter som lever upp till AP2:s kriterier för hållbart skogsbruk.
 • Hållbar infrastruktur, bland annat förnybar energi och energilagring.
 • Svenska noterade cleantechbolag, med bolag som arbetar med såväl energieffektivisering som materialeffektivisering.

Stötta förändring

AP2 arbetar som aktiva ägare med att stötta omställningen inom sina innehav i olika tillgångsklasser. Detta arbete bygger på analys och påverkansarbete i dialog med bolag och beslutsfattare.

Genom att göra förändringar i portföljen, exempelvis genom att sälja bolag med stora koldioxidutsläpp och köpa bolag med mindre utsläpp, kan det totala koldioxidavtrycket i portföljen minska. Detta leder dock inte till någon förändring av de totala utsläppen av koldioxid till atmosfären, det vill säga klimatrisken för världen påverkas inte av fondens köp och försäljning. Det är först när bolag minskar sina faktiska utsläpp som det sker en minskning av utsläpp i atmosfären och en förbättring av klimatet uppstår. AP2 arbetar därför aktivt som ägare genom att med olika medel påverka portföljbolag att ställa om och minska sina koldioxidutsläpp. Det sker genom dialoger med bolagen, ofta i samarbete med andra globala investerare, där krav ställs på att bolagen redovisar sina klimatrisker samt styrning, processer och aktiviteter för att hantera dessa risker i enlighet med Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). AP2 engagerar sig också som ägare i dessa frågor, till exempel vid bolagsstämmor.

Avinvestera från oönskad exponering

AP2 investerar inte i bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja och/eller gas eller i kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Den maximala andelen av intäkter från kol är 1 procent, från olja 10 procent och från gas 50 procent. I samband med att fonden implementerat EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) för utländska aktier och företagsobligationer avinvesterade fonden cirka 250 bolag med fossila bränslen.

För att kunna stötta omställningen och bedriva påverkansarbete är det viktigt att förstå portföljens utsläpp och drivkrafterna bakom förändringen i utsläppen samt i vilken utsträckning dessa bidrar till faktiska minskningar av globala utsläpp. Detta analyserar fonden årligen med hjälp av en utvecklad modell som visar vad som orsakat förändringen i koldioxidavtryck. AP2 gör även mer detaljerade bedömningar, till exempel hur bolagen i fondens portfölj arbetar med klimatanpassning av sina verksamheter. Utfallet av dessa analyser ligger bland annat till grund för de påverkansarbete som fonder bedriver gentemot noterade bolag.

Vägen mot nettonoll i AP2:s olika tillgångsslag

Fonden har olika metoder för att nå nettonoll beroende på tillgångsslag. Dessutom har fonden kommit olika långt i processen och utvecklingen av plan och metod. Denna bild visar hur långt AP2 har nått i arbetet att anpassa sin portfölj mot nettonoll. Tillgångar markerade med bock har definierade planer, som beskrivs nedan.

Fonden kommer senast 2025 ha en plan för samtliga tillgångsslag.

Bilden beskriver procentandelar av olika tillgångsslag i AP2:s strategiska portfölj och vilka av dessa som är i linje med Parisavtalet.
Procentandelar ovan avser andel av AP2:s strategiska portfölj.
Grön bock markerar tillgångsslag som är i linje med Parisavtalet.
1. Globala aktier- Följer EU:s Paris Aligned Benchmark (PAB).
- Uteslutning av fossil exponering enligt gränsvärden.
- Utsläpp minskar med cirka sju procent per år.
- Löpande analys av klimatriskexponering.
2. Riskkapital Under utveckling.
3. Svenska aktier- Utvärdering och klassificering av högutsläppande bolag i portföljen utifrån anpassning mot nettonoll enligt en femgradig skala, från ”ej anpassat” till ”uppnår nettonoll”.  
- Portföljens utsläpp minskar i takt med bolagens minskade utsläpp.
- Dialoger med bolag för att stötta i arbetet mot nettonoll.
4. Statsobligationer- Nettonollbedömning utifrån kriterier för staters anpassning mot nettonollutsläpp enligt en femgradig skala, från ”ej anpassat” till ”uppnår nettonoll”.
- Påverkansarbete för detta tillgångsslag bedrivs med fördel via investerarnätverk såsom IIGCC. Fonden har även under året haft dialoger med flera centralbanker och finansdepartement i Asien.
5. Globala krediter- Följer EU:s Paris Aligned Benchmark (PAB).
- Uteslutning av fossil exponering enligt gränsvärden.
- Utsläpp minskar med cirka sju procent per år.
- Löpande analys av klimatriskexponering.
6. Onoterade krediter Under utveckling.
7. Gröna obligationer Riktad hållbarhetsinvestering, i linje med Parisavtalet.
8. FastigheterÅtagande om nettonoll, följs upp via utsläpp och energiförbrukning.
9. Skog och jordbruk- Uppföljning av utsläpp, som ligger stabilit sedan flera år tillbaka.
- Definieras av fonden som riktade hållbarhetsinveteringar, baserat på en bedömning utifrån åtta kriterier som måste uppfyllas.
- Nettoinlagring av växthusgaser och bibehållen eller ökad biologisk mångfald  i skogsbruket.
- Minskad negativ miljöpåverkan jämfört med konventionellt odlad mark i fondens jordbruksinvesteringar.  
10. Hållbar InfrastrukturKlassas som riktad hållbarhetsinvestering, med en förväntad positiv påverkan på utsläpp av växthusgaser, framförallt genom förnyelsebar energi och undvikande av utsläpp.

Analys och väsentlighet

AP2 analyserar regelbundet portföljens klimatavtryck och utvärderar även förväntad utveckling inom de olika tillgångsslagen. Fondens klimatrisker, både omställningsrisker och fysiska risker, genomlyses också och analyseras med olika metoder beroende på tillgångsslag. Dessa analyser ligger till grund för integreringen i investeringsprocesser, och för prioriteringen av fondens påverkansarbete inom klimat.

De noterade innehaven analyseras utifrån utsläpp samt ambitioner i enlighet kriterierna i ramverket NetZero framework från Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Påverkansarbete

Fondens påverkansarbete syftar till att stötta portföljbolag och förvaltare mot nettonoll. Arbetet sker på flera plan, dels via dialoger med bolag, dels via engagemang för att stötta de politiska åtgärder som krävs för att göra omställningen möjlig. Dialoger drivs delvis på egen hand men även tillsammans med andra investerare i olika investerarnätverk som bland annat Climate Action 100+ (CA 100+) och Net Zero Engagement Initiative (NZEI). Tillsammans med andra investerare inom CA 100+ och NZEI leder AP2 samtalen med bland annat AB Volvo, Sandvik, Holmen, Essity och Assa Abloy.

AP2:s dialoger följs upp med ett antal KPI:er (Key Performance Indicators) att kunna följa och jämföra framsteg i dialogerna.

För att stötta omställningen krävs även politiska åtgärder och engagemang, där institutionella investerare såsom AP2 har en viktig roll att fylla. I samband med de senaste årens klimattoppmöten har AP2 tillsammans med mer än 500 internationella investerare stöttat ett uttalande, Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, som publicerades av IIGCC. Uttalandet uppmanar regeringar att öka sina klimatpolitiska åtgärder, bland annat efterfrågas mer direkta klimatregleringar av både finanssektorn och företagen. Detta är ett exempel på påverkansarbete av politisk karaktär.

Förväntningar på portföljbolag

AP2 förväntar sig att bolag ska rapportera sina ambitioner mot nettonoll och åta sig att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet. Bolag förväntas minska sina växthusgasutsläpp i linje med dessa ambitioner och rapportera både totala växthusgasutsläpp (scope 1-3) och utsläppsintensitet. Vidare förväntas bolagen rapportera om sina omställning, ange andel gröna intäkter samt vara transparent kring hur mycket kapital man planerar att investera för att kunna nå nettonoll.

Förväntningar på externa förvaltare

AP2 förväntar sig att fondens externa förvaltare åtar sig nettonollmål, har en plan för att nå nettonollutsläpp både för egen del men också i portföljbolagen. Samt att förvaltarna och portföljbolagen rapporterar växthusgasutsläpp (scope 1–3) enligt Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Röstning

AP2 röstar för klimat på följande sätt:

 • Nettonoll-åtagande senast 2050.
 • Delmål för minskade växthusgasutsläpp.
 • Mäta och rapportera växthusgasutsläpp i enlighet med GHG-protokollet (Green house Gas Protocol).
 • TCFD-rapportering.

Samarbete

Genom medlemskapet i IIGCC samarbetar AP2 med andra europeiska investerare kring klimatfrågan. Målet är att föra fram investerarnas röst i frågan samt engagera företag, myndigheter och andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår i och med klimatförändringar. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Organisationen är också en plattform för samarbete med andra investerare både vad gäller dialoger med bolag och utveckling av metoder och verktyg för investerare.

Andra viktiga medlemskap är bland annat Principle for Responsible Investments (PRI) och ESG Data Convergence Initiative (EDCI). Se även under samarbeten.

Transparens 

För AP2 är transparens en viktig del av fondens uppdrag. Fondens hållbarhetspolicy anger de övergripande ramarna för AP2:s arbete med klimatfrågor.

AP2 rapporterar i enlighet med TCFD. Rekommendationerna riktar sig till både bolag samt investerare och fonden har sedan 2018 årligen publicerat en klimatrapport i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

En rapportering i enlighet med TCFD:s ramverk ger information om: 1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledningsgrupp), 2) vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, 3) organisationens klimatrisker och möjligheter, samt 4) vilka mätetal och mål som organisationen använder. AP2 rapporterar TCFD och TNDF i en gemensam rapport.

AP2 rapporterar även mer utförligt om årets arbete med klimat i fondens hållarhetsrapport.