Att öka andelen kvinnor i styrelser och företagsledningar var en av de första ägarfrågor som fonden började arbeta med. Sedan dess har mångfaldsarbetet på Andra AP-fonden utvecklats till att innefatta hela verksamheten. Fonden fortsätter att bidra till en positiv utveckling genom dialoger med bolag rörande urvalsprocesser till styrelser och ledningsgrupper, och idag finns också investeringar kopplade till mångfald och jämställdhet. I fondens egenutvecklade index är mångfald en av faktorerna.

Långsiktiga mål
Till 2030 ska fondens noterade innehav i genomsnitt ha minst 40 procent av vardera kön i styrelsen. Fonden ska aktivt ha påverkat portföljbolagen att ha en strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering.

Fondens utgångspunkt är att bolag som arbetar med mångfald, jämlikhet samt inkludering inte bara tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar, utan också är mer konkurrenskraftiga och därmed skapar bättre värde.

För fonden innebär Mångfald olika egenskaper och förutsättningar som till exempel kön och erfarenheter samt olika sociala, religiösa och etniska bakgrunder främjas. Jämlikhet innebär ett rättvist samhälle där alla har samma grundläggande rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Inkludering är att känna gemenskap och att vara en del av gruppen.

Mångfald, jämlikhet och inkludering integreras i fondens förvaltning såväl i investeringsprocessen som genom röstning och dialog.

Integrering

Vad gör AP2 – ansvarsfulla investeringar

Mångfald i egenutvecklade index

AP2 har utvecklat flerfaktorindex för internt förvaltade utländska aktier och företagsobligationer. I indexkonstruktionen inkluderas bland annat exponering mot olika ESG-faktorer som jämställdhet och andel kvinnor i bolaget. Indexen ligger helt i linje med AP2:s uppdrag, eftersom de förväntas ge högre avkastning till lägre risk och samtidigt beaktas hållbarhetsaspekterna. De är en viktig del i fondens arbete med att integrera hållbarhet i investeringsbesluten.

För en utvärdering av avkastningen krävs en tidsperiod på minst fem år, men det finns indikationer på att faktorn andelen kvinnor i bolaget, i ett globalt perspektiv, har bidragit till en positiv avkastning i fondens flerfaktorindex för utländska aktier. Effekten har varit starkare på utvecklade marknader jämfört med tillväxtmarknader.

Investeringar i möjligheter

I syfte att öka tillgången på kapital för kvinnliga entreprenörer och främja utlåningen i tillväxtländer har AP2 investerat i fonden Women Entrepreneurs Debt Fund (WEDF), som ingår i Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF). WEOF är ett partnerskap mellan Goldman Sachs 10,000 Women och IFC (International Finance Corporation). IFC är en av fem institutioner inom Världsbanken. Genom investeringen kan AP2 bidra till ekonomisk utveckling på tillväxtmarknader med fokus på hållbarhet och kvinnors entreprenörskap. Kvinnor i tillväxtländer är en underutnyttjad resurs, och därmed kan investeringar i små och medelstora företag som ägs av kvinnor bidra till ökad tillväxt. Satsningen ger också fonden möjlighet till kompetensutveckling inom mångfald.

Vad gör AP2 – ansvarsfullt ägande

Kvinnoindex

Sedan 2003 har fonden mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och årligen givit ut rapporten, AP2 Kvinnoindex. Med Kvinnoindex vill AP2 sprida kunskap, bidra till dialog och en saklig debatt, men framförallt öka andelen kvinnor i styrelser och ledningar. Fonden anser att ett bredare rekryteringsunderlag bidrar till mångfald, något som får en positiv påverkan i styrelser och ledningar.

Med större mångfald i bakgrund och erfarenheter, rätt förutsättningar och ledarskap blir grupper mer innovativa och kreativa, vilket i sin tur skapar välmående och framgångsrika företag. Sedan 2003 har fonden genomfört en studie – Kvinnoindex – som mäter andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Informationen från Kvinnoindex används i fondens ägarstyrningsarbete och följs upp på de årsstämmor som fonden närvarar vid under året.

Läs hela rapporten om Kvinnoindex.

Mångfald inom riskkapital

Mångfald är en prioriterad fråga när AP2 gör investeringar i riskkapital. I fondens modell för analys och utvärdering av riskkapitalbolagens hållbarhetsarbete bedöms deras arbete utifrån 25 bedömningspunkter, där mångfald och inkludering ingår. Dessutom ställs ytterligare frågor specifikt om mångfald och inkludering, något som ingår i den totala bedömningen.

I dialog med förvaltarna lyfts exempelvis frågor som:

  • Hur ser mångfalden ut i bolaget, bland anställda och i ledningen?
  • Är frågan prioriterad i verksamheten?
  • Har bolaget policyer och riktlinjer på plats och hur är de förankrade i organisationen?
  • Hur tar rekryteringsprocessen hänsyn till mångfaldsfrågor?
  • Hur är mångfald förankrat i företagets kultur?
  • Har bolaget något internt mentorprogram för mångfald eller andra sätt att arbeta med frågan intern eller externt?
  • Vad har bolaget för mål avseende mångfald och inkludering?

Syftet är att driva förändring och frågorna följs löpande upp av fonden.

Samarbeten

AP2 samarbetar kontinuerligt med andra investerare för att driva frågan om mångfald, jämlikhet och inkludering. Det sker både genom de medlemsorganisationer som fonden tillhör som PRI och ACGA men också genom andra initiativ som fonden väljer att driva och/eller stödja. Bland annat har fonden, som en av 65 internationella investerare, skrivit under ett initiativ riktat till cirka 1 200 globala bolag. Initiativet uppmanar bolagen att stärka sitt jämställdhetsarbete och öka sin transparens i frågan. Jämställdhet är en identifierad förutsättning för ökad hållbar global utveckling och är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Investerarna ger i uppropet sitt stöd till UN Women Empowerment Principles (WEP). WEP består av sju principer för ökad jämställdhet och stöds av FN:s Global Compact.

AP2 har skrivit under Institutional Limited Partners Associations (ILPA) initiativ Diversity in Action. Det innebär att fonden uppfyller ett antal mångfaldskrav och systematiskt arbetar med mångfald internt samt ställer motsvarande krav på nya riskkapitalinvesteringar.

Målet med initiativet är bland annat att skapa en plattform för investerare att diskutera arbetet kring mångfald och inkludering, främja diskussion och sprida kunskap kring ämnet samt att föregå med gott exempel inom branschen. Inom ramen för Diversity in Action får fonden möjlighet att ta del av bästa praxis och utveckla det interna arbetet med mångfald och inkludering än mer.

Internt arbete

AP2 ser styrkan i mångfald och i ett inkluderande förhållningssätt och är därför mån om att vara en attraktiv arbetsgivare för alla med rätt kompetens oavsett bland annat ålder, etnisk tillhörighet eller kön.

AP2 är partner till organisationen Mitt Liv som sedan 2008 arbetat för att öka mångfald och inkludering på den svenska arbetsmarknaden. Detta ger fonden en möjlighet att arbeta proaktivt, långsiktigt och praktiskt med mångfald, jämlikhet och inkludering. Via deras mentorprogram får fem av fondens anställda årligen möjlighet att agera mentor åt akademiker med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens.

Internt leds, styrs och stödjs fondens arbete av en diskrimineringspolicy och en plan för mångfald, jämlikhet och inkludering.

Transparens

AP2 rapporterar arbetet inom mångfald, jämlikhet och inkludering i fondens årsredovisning, hållbarhetsrapporter samt på fondens externa webbplats. Fonden redovisar också transparent sin ståndpunkt i fondens Ägarpolicy samt Riktlinjer för röstning, där det tydligt framgår fondens ställningstagande och hur fonden har för avsikt att rösta i olika frågor avseende mångfald, jämlikhet och inkludering.

Rapporter

Policy

Riktlinjer