Andra AP-fondens övergripande målsättning är att hållbarhet ska vara en integrerad del av samtliga analys- och beslutsprocesser i förvaltningen. Detta är ett arbete som pågått strukturerat under många år.

Fonden ansvarar för förvaltningen såväl som ägandet av det kapital som fonden har erhållit och arbetar aktivt med miljö, etik och bolagsstyrning ur båda dessa perspektiv. Genom att vara pådrivande i frågor om etik och miljö kan Andra AP-fonden bidra till att portföljbolagen tidigt identifierar möjligheter och risker inom dessa områden, vilka har påverkan på avkastningen. Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Genom att i förvaltningen integrera den ekonomiska analysen med analysen av miljö, etik och ägarstyrning skapas bättre underlag för investeringsbesluten.

För att skapa ökad förståelse och kunskap om hållbarhetsfrågor hos medarbetarna på Andra AP-fonden anordnas seminarier och utbildningar. Detta är viktigt för att underlätta integreringen av hållbarhetsaspekter i verksamheten.

Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och ägarstyrning höjer värdet på bolagen.