Under 2020 har Andra AP-fonden anpassat sina interna index och portföljer för globala aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det var ett stort arbete med anpassningen som gjordes helt utan avkall på avkastnings- och riskegenskaper.

Unikt i världen – förvaltning i linje med EU Paris-Aligned Benchmark

Anpassningen följer de klimatregler som EU beslutat om inom ramen för handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt. Reglerna, som är avsedda för publika indexleverantörer som vill kalla sina index för klimatindex, anger två
nivåer av klimatanpassning: EU Climate Transition Benchmark, som är något mindre ambitiös, och EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Eftersom AP2 har ambitioner att ha en portfölj i linje med Parisavtalet valdes det mer krävande regelverket: Paris-Aligned Benchmark.
AP2:s index används endast internt på fonden och påverkas därför egentligen inte av reglerna. Att använda ett externt regelverk som sammanställts på vetenskaplig grund utifrån FN:s klimatpanels slutsatser av en trovärdig aktör som EU, har dock sina fördelar.

– Det är ett transparent regelverk, så det minskar risken för ”greenwashing” samtidigt som intressenter kan analysera och påverka det framåt. För oss som vill ha en portfölj som ligger i linje med Parisavtalet passar det här regelverket väldigt bra, säger Tomas Morsing, chef för forskning och utveckling på AP2.

Kriterierna baseras på FN:s klimatpanels slutsatser och är tänkta att understödja den breda samhällsförändring som behövs för att Parisavtalets klimatmål ska nås. Det innebär avinvesteringar i vissa bolag, främst de med verksamhet inom fossila bränslen, samtidigt som det kräver en fortsatt exponering mot sektorer som är viktiga för att klara klimatomställningen.

– Det hade varit lätt att minska ett index koldioxidavtryck genom att bara investera i sektorer som har små utsläpp, som till exempel IT. Men då bidrar man inte med finansiering till sektorer och bolag som är viktiga för omställningen, som till exempel tillverkare av vindkraftverk eller olika material, säger Tomas Morsing.

Ett PAB-index måste ha 50 procent lägre koldioxidavtryck än ett marknadsviktat index och därefter årliga minskningar med 7 procent för att nå nettonollutsläpp 2050. Det innebär en morot för bolagen att kontinuerligt sänka sina utsläpp för att få fortsätta att vara med i indexet.

– Det är också en piska. Åker man ur ett index, brukar det innebära lägre aktiekurs och dyrare finansiering på kreditmarknaderna, säger Tomas Morsing.

PAB-indexen är en förlängning och förstärkning av fondens tidigare hållbarhetsanpassade flerfaktorindex och har samma goda avkastnings- och riskprofil. Arbetet med att ta fram dem var en utmaning främst på kreditsidan, där likviditet begränsar hur praktiskt användbart ett index är.

– Teamet har gjort ett extremt bra jobb och fått fram ett av de första indexen av den här typen i världen. Det var mycket arbete och resultatet blev väldigt bra, säger Tomas Morsing.

Korta fakta

AP2 har tagit fram interna PAB-anpassade referensindex för aktier både på utvecklade marknader och i utvecklingsländer samt för globala företagsobligationer. Indexen används som referens för interna förvaltningsmandat, som därigenom också anpassas till PAB. Dessa mandat omfattar nästan halva fondens portfölj.