Att investera i gröna och sociala obligationer är ett effektivt och framgångsrikt sätt att implementera hållbarhetsaspekter i fondens ränteförvaltning.

AP2 har investerat i gröna obligationer sedan 2008 och gjorde första investeringen i en social obligation 2014. Dessa obligationer är transparenta om hur likviden investeras i främjande projekt för klimatet och för sociala utmaningar. Dessa projekt är i regel direkt kopplade till minst ett av FN:s hållbarhetsmål. Gröna obligationer fokuserar främst på hållbarhetsmål kopplade till miljö och klimat medan sociala obligationer fokuserar på områden som fattigdom och jämställdhet.

Investeringsformen passar bra då den överensstämmer med fondens syn på hållbarhet, bidrar till diversifiering av portföljen och passar en långsiktig investerare utan att göra avkall på avkastningen. Fonden gör ingen skillnad på avkastningskrav för gröna och sociala obligationer och väljer hellre en hållbar framför en annan likvärdig. Gröna obligationer utgör tre procent av AP2:s strategiska portfölj.

Andra AP-fonden har i dialog med emittenter och banker tagit en aktiv roll i att utveckla den globala marknaden för gröna obligationer. Detta har gjort att fonden är en attraktiv deltagare och föredragshållare på konferenser och rådgivare till låntagare.

Andra AP-fonden och gröna obligationer (PDF-dokument, 5,8 MB)

Den första gröna obligationen emitterades av Världsbanken 2008. Investeringar i gröna obligationer innebär att institutioner (emittenter) lånar kapital för att finansiera klimatprojekt inom bland annat energieffektivisering, förnyelsebar energi eller miljöteknik, vilket skapar positiva hälso-, klimat- och miljöeffekter.