Att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys- och beslutsprocesser är att integrera hållbarhet i förvaltningen. På så sätt kan fonden också minska risken och få bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Andra AP-fondens bedömning är att långsiktigt hållbara företag också är företag som på lång sikt genererar god avkastning.

Fondens grundläggande övertygelse är att företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller genererar ett högre långsiktigt värde för sina ägare. Sådana investeringar är också, allt annat lika, mindre riskfyllda. Bolag som integrerar faktorer som etik och miljö i sin långsiktiga affärsutveckling kommer att ha ett försprång jämfört med sina konkurrenter och bättre förutsättningar att skapa långsiktigt värde för sina ägare. Ett proaktivt förhållningssätt till miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning är därför medel för att uppnå målet om en god riskjusterad avkastning.

AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser, vilket innebär att hållbarhet ska vara en integrerad del av samtliga investeringsprocesser. Integreringens utformning beror på de förutsättningar som gäller inom respektive tillgångsslag och beslutsprocess.

Utgångspunkten för integreringen av hållbarhet är att förbättra möjligheterna till övergripande måluppfyllelse. Detta kan göras antingen genom att förbättra den förväntade avkastningen, genom att begränsa risken eller att en hållbar utveckling främjas utan avkall på riskjusterad avkastning. Målsättningen är att den förväntade avkastningen ökar medan risken sänks, samtidigt som en hållbar utveckling främjas. Integrering av hållbarhet är en kontinuerlig process snarare är något som kan sägas vara klart vid en given tidpunkt.

Integreringens utformning beror på de förutsättningar som gäller inom respektive tillgångsslag och beslutsprocess.