Andra AP-fonden gjorde sina första investeringar i skogs- och jordbruksfastigheter 2010 och de är ett led i fondens arbete med att diversifiera den totala portföljen. Både skogs- och jordbruksfastigheter bedöms ge en stabil avkastning, eftersom den underliggande trenden mot ökad urbanisering och välståndsutveckling, i kombination med en ökad befolkning, ökar efterfrågan på skogs- och jordbruksprodukter. Båda tillgångsslagen bedöms också vara relativt okänsliga mot konjunktursvängningar samtidigt som samvariationen med andra tillgångsslag, till exempel aktier, bedöms vara låg.

Jordbruksfastigheter

För Andra AP-fonden är det viktigt att välja förvaltare som delar fondens värderingar vad gäller långsiktighet och betydelsen av ansvarsfulla och hållbara investeringar. Fonden har valt att investera i jordbruksfastigheter genom samägda bolag med andra investerare, en form som passar Andra AP-fondens långsiktiga syn på dessa investeringar. Jordbruksfastigheterna är i huvudsak belägna i Australien, Brasilien, Polen och USA och avser främst spannmålsproduktion på storskaliga, kvalitativa jordbruksfastigheter i länder med tydliga legala strukturer, där jordbruksproduktionen är effektiv och länderna nettoexportörer av jordbruksprodukter. Andra AP-fonden brukar inte någon mark. Marken arrenderas antingen ut till lokala jordbrukare/bolag eller sköts av de externa förvaltarna för de samägda bolagen. Andra AP-fonden arbetar aktivt med att förbättra bolagens arbete vad gäller hållbarhet.

Skogsfastigheter

Huvuddelen av fondens investeringar är belägna i Australien och USA, i skogsfastigheter som producerar sågtimmer och massaved. Samtliga fonder/bolag som Andra AP-fonden investerar i har ett tydligt fokus på hållbarhet, samt ansvarsfullt ägande och förvaltande av fastigheterna. Andra AP-fondens förvaltare har tydliga policyer och ledningssystem för sitt hållbarhetsarbete och arbetar även med att hitta marknader för de ekosystemtjänster som skogen erbjuder, samt analyserar om skogsfastigheterna kan vara aktuella för att vara med i så kallade carbon projects.

Andra AP-fonden har som krav att förvaltarna, när så är möjligt, certifierar skogsfastigheterna i enlighet med någon av de internationella hållbarhetscertifieringarna Forest Stewardship Council (FSC) eller Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Även om en fastighet inte kan certifieras, kommer den att förvaltas i enlighet med dessa organisationers principer för certifiering.

CERTIFIERING AV SKOGAntal hektarAndel, %
Certifierade ­skogsfastigheter ­i ­enlighet ­med ­FSC ­och/eller­ PEFC­129 69995
Skogsfastigheter ­på ­gång ­att ­certifieras­ i ­enlighet ­med ­FSC ­och/eller ­PEFC4 7033
Hållbart ­brukad­ fastighet ­i ­enlighet ­med ­FSC ­och/eller ­PEFC,­ men ­där ­fastigheten ­inte ­kan certifieras00
Annat: Mark som till exempel upptas av vägar, byggnader och andra icke-produktiva områden eller mark med restriktioner uthyrd till tredje part1 4721
Siffror ­i ­denna ­tabell ­är ­per ­den­ 31 ­december­ 2020.

Läs mer om Andra AP-fondens skogs- och jordbruksinvesteringar i fondens Årsredovisning och hållbarhetsrapport.