Att investera i jordbruksfastigheter är ett led ­i­ AP2:s ­arbete­ med ­att­ diversifiera ­den totala portföljen. Drygt tre procent av fondens förvaltade kapital är investerat i jordbruksfastigheter. Hållbarhetsfrågor är centrala för AP2:s investeringar i jordbruk. Fondens strategi är att investera i storskaliga jordbruksfastigheter i länder med tydliga legala strukturer. Detta innebär att många­ geografiska ­regioner ­inte­ är­ aktuella att göra investeringar i.

AP2 har valt att investera i jordbruksfastigheter genom samägda bolag med andra investerare, en form som passar fondens långsiktiga syn på dessa investeringar. Fonden har investerat i tre samägda bolag samt en fond: TIAA-CREF Global Agriculture (TCGA), TCGA II, Teays River Investments samt TIAA European Farmland Fund (TEFF). TCGA och TCGA II äger jordbruksfastigheter i USA, Australien, Brasilien och Chile. AP2 har investerat 450 miljoner dollar i TCGA och åtagit sig att investera 750 miljoner dollar i TCGA II samt 100 miljoner dollar i TEFF. I Teays River Investments, som huvudsakligen investerar i USA, har fonden investerat 100 miljoner dollar.

TCGA, TCGA II och TEFF förvaltas av Nuveen, vars bolag Westchester ansvarar för den operativa förvaltningen av jordbruken. AP2 arbetar aktivt med att förbättra bolagens arbete vad gäller hållbarhet, bland annat genom styrelsearbete. Fondens representant i styrelsen för TCGA är också medlem i dess ESG-kommitté. Under 2018 hade AP2 en dialog med Nuveen om avskogning. I augusti 2018 antog Nuveen en policy som tydliggör att Nuveen och Westchester har nolltolerans vad gäller förvärv av mark som avskogats. Mark kan inte förvärvas om den avskogats efter de tidpunkter som anges i policyn (från 2006 till 2017). De olika årtalen beror på att Brasilien är indelat i olika biologiska zoner.

Nuveen arbetar löpande för att öka transparensen, bland annat avseende var jordbruksfastigheterna­ geografiskt ­är belägna.

AP2 brukar inte någon mark. Marken arrenderas antingen ut till lokala jordbrukare/bolag eller sköts av de externa förvaltarna för de samägda bolagen. Då jordbruksmarken arrenderas ut, är det arrendatorn (jordbrukaren) som bestämmer vilken gröda som ska odlas samt ansvarar för produktion och försäljning av skörd. Om jordbruksfastigheten har permanenta odlingar, som till exempel fruktträd, sköts fastigheten av en operatör som den externa förvaltaren utser. Större delen av den areal som de samägda bolagen äger arrenderas ut. Huvuddelen av de investeringar som Teays River gjort sköts däremot direkt av de operativa bolagen.