Hösten 2014 tog PRI över ansvaret för att administrera de principer för ansvarfullt jordbruk som Andra AP-fonden var med och arbetade fram 2011. Som en konsekvens av detta har jordbruksprinciperna utvecklats till ”Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk” (Guidance for Responsible Investment in Farmland). PRI uppmuntrar alla signatärer som har investeringar i jordbruk att implementera riktlinjerna.

AP2 har en kontinuerlig dialog med sina jordbruksförvaltare (Nuveen och Teays River) och besöker även jordbruksfastigheter några gånger per år. Nuveen publicerar årligen en rapport, där de beskriver sin implementering av riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruk. De har utvecklat ett antal indikatorer utifrån riktlinjerna, som även Teays River använder i sin rapportering till AP2. Läs mer om riktlinjerna på PRI:s webbsida. Nedan är en sammanfattning av hur förvaltarna arbetar med riktlinjerna.

Första riktlinjen handlar om att bidra till miljömässig hållbarhet genom att främja åtgärder som till exempel minskar risken för jorderosion och verkar för mer effektiv vattenhantering. Vattenfrågan är mycket central både miljömässigt och ekonomiskt. Därför görs kontinuerligt investeringar för att få en mer effektiv vattenhantering, till exempel byggnation av förvaringstankar och mer effektiva bevattningsmetoder. För att få bättre kontroll är en av indikatorerna inom miljö, andelen jordbruk som har detaljerade uppgifter om vattenanvändning. För att minska riskerna vid användning och lagring av bekämpnings- och gödningsmedel arbetar förvaltarna med att införa program som säkerställer en bra hantering av kemikalier.

Innan en jordbruksfastighet förvärvas görs alltid en miljöbedömning av en extern part. Konsulten som gör bedömningen föreslår, om så behövs, även åtgärder för att minska risken för miljöpåverkan.

Andra riktlinjen handlar om att respektera arbetstagar- och mänskliga rättigheter. Precis som för miljöfrågor gör fondens förvaltare alltid en bedömning av risker och påverkan. Det ingår som en del av utvärderingsprocessen inför ett fastighetsköp. För att minska risker för migrantarbetare och/eller säsongsarbetare som framförallt arbetar med att skörda frukt och grönsaker, arbetar Nuveen med att det ska finnas tredjepartsverifierade program rörande arbetarnas hälsa och säkerhet.

Tredje riktlinjen gäller användning av och ägarrättigheter till land och andra naturresurser. Dessa frågor är oftast särskilt viktiga i utvecklingsländer, där det inte alltid finns formella system för vem som har rätt att bruka marken och vem som äger marken. Av de länder där AP2 har jordbruksinvesteringar är det enbart i Brasilien som det kan vara komplicerat att bestämma vem som är den rättmätiga ägaren till en fastighet. Därför gör förvaltaren i Brasilien en utförlig undersökning av vem som ägt fastighetens mark från dagens datum tillbaka till första gången marken såldes av regeringen. I denna undersökning används bland annat georeferenser (GPS-koordinater) och satellitbilder. Förvaltaren har även en dialog med representanter för det lokala samhället och markägare.

Innan en fastighet förvärvas i Brasilien, har förvaltaren säkerställt att investeringen inte får någon negativ påverkan på den lokala omgivningen och att det inte finns några oklarheter vad gäller ägarförhållandena. Sedan år 2000 är det ett krav i Brasilien att alla fastigheter som överlåts har registrerats med GPS-koordinater.

Fjärde riktlinjen handlar om affärsetik. Förvaltare och operatörer ska respektera och implementera processer som innebär att alla former av korruption motverkas. Lagar ska följas även om de är svagt implementerade. För att motverka korruption har medarbetarna fått utbildning i dessa frågor. Förvaltarna kräver att deras medarbetare ska följa lagar och förordningar samt verka för god affärsetik. Merparten av förvaltarna och operatörerna i USA har genomgått utbildning i den amerikanska lagstiftningen kring korruption, Foreign Corrupt Practices Act.

För det gångna året har inga lagöverträdelser eller tvister rapporterats för jordbruksinvesteringarna i de samägda bolagen.

Femte riktlinjen gäller rapportering om aktiviteter i samband med implementeringen av riktlinjerna. AP2 har valt att göra denna rapportering på fondens webbplats. Nuveens rapport om hur de implementerat riktlinjerna finns tillgängliga på deras webbplats.

Nyckelindikatorer för PRI:s riktlinjer för ansvarfulla investeringar i jordbruk, %

Riktlinje 1  Bidra till miljömässig hållbarhet

MiljöbedömningAndel av jordbruken som förvärvades under rapporteringsperioden för vilka det gjorts en miljöbedömning av en oberonde tredjepart100
Andel av jordbruken som ägts mer än ett år och där förvaltaren gjort en bedömning100
KemikaliehanteringAndel av jordbruken som odlar ettåriga grödor och som har detaljerad information om bekämpningsmedel och konstgödsel100
Andel av jordbruken som odlar fleråriga grödor, grönsaker eller bär och som har detaljerad information om bekämpningsmedel och konstgödsel97
JordkvalitetAndel av jordbruken som har regelbundna tester för kvalitet, pH och näringsämnen100
VattenAndel av jordbruk som använder konstbevattning som har detaljerade uppgifter om vattenanvändning72
Andel av dessa jordbruk som använder metoder för att spara på vatten100

Riktlinje 2 Respektera arbetstagar- och mänskliga rättigheter

ArbetslagstiftningAndel av arrendatorer/operatörer som följer nationell arbetslagstiftning
100
Hälsa och säkerhet
Andel av jordbruken som inspekterats det senaste året för att undersöka att hälso- och säkerhetsföreskrifter följs
97

Riktlinje 3 Respektera existerande rättigheter till land och resurser

Äganderätt och lokala landrättigheter
Andel av investeringarna där det finns formell lagfart och där det gjorts en undersökning för att verifiera ägandet bakåt i tiden
100
Andel av jordbruken som arbetar i enlighet med de lagstiftningar som finns vad gäller urfolks rättigheter
100

Riktlinje 4 Upprätthålla god affärsetik och etisk standard

AffärsetikAndel av medarbetarna i förvaltarnas investeringsorganisation som genomfört en årlig kurs i affärsetik

100 (Westchester)
>90 
(Teays River)

Riktlinje 5 Rapportering om aktiviteter och implementering

Under rubrik ”Rapportering kring PRI:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk” på denna webbplats
Bygger på data för 2018