Andra AP-fonden arbetar på olika sätt för att bidra till hållbara medarbetare och minimera miljöpåverkan i den egna verksamheten. Fondens största direkta miljöpåverkan kommer från lokaler samt tjänsteresor. Medarbetarna är fondens viktigaste tillgång. Därför arbetar fonden löpande med bland annat kompetensutveckling, ledarskapsutbildningar och med att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

AP2 har infört ett eget miljöledningssystem baserat på Göteborgs Stads miljödiplomering. Systemet har samma grundbegrepp som systemen ISO 14001 och EMAS, men är bättre anpassat till mindre organisationer. Första diplomeringen skedde i januari 2009 och fonden har därefter årligen omdiplomerats. Från och med den 31 december 2020 slutade Göteborgs Stad att vara utfärdare av miljödiplomering och fonden valde då att arbeta vidare med sitt interna miljöarbete. En särskild miljögrupp driver fondens eget miljöarbete och miljöutbildning genomförs kontinuerligt för alla medarbetare.

Den egna miljöinventeringen visar att den största miljöpåverkan från AP2:s kontor kommer från elenergianvändning och koldioxidutsläpp i samband med resor. Interna mål har satts upp baserat på fondens miljöpolicy, bland annat görs 99 procent av alla resor mellan Göteborg och Stockholm med tåg. Detta miljöarbete redovisas internt en gång per år. Fonden har skapat en digital plattform som möjliggör ett flexibelt arbetssätt, vilket bland annat har resulterat i minskat antal tjänsteresor.

AP2 har sedan 2015 ett grönt hyresavtal med hyresvärden Hufvudstaden. En årlig handlingsplan tas fram för att minska lokalernas miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom att enbart använda grön el och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen. Fonden har även källsortering och kompostering på kontoret.

Hållbara medarbetare – en smart investering

Välmående och hållbara medarbetare i en stimulerande arbetsmiljö är av största vikt för att fondens verksamhet ska kunna bedrivas med hög kvalitet och goda resultat. På AP2 uppnås detta bland annat genom fondens kultur som präglas av värderingarna: långsiktigt värdeskapande, ansvarsfull, respekt och ständiga förbättringar. Ett flexibelt arbetssätt, där det finns möjlighet att arbeta från både kontoret och annan plats, bidrar också till att medarbetarna lättare kan kombinera arbets- och privatliv.

Vidare genomförs kontinuerlig utbildning, både inom var och ens kompetensområde och genom gemensamma seminarier och föreläsningar inom finans, hållbarhet och aktuell forskning.

Ett bra ledarskap bidrar också till den hållbara verksamheten. Utifrån en vedertagen ledarskapsmodell ska ledarna uppträda som föredömen och agera efter fondens värderingar. Målet är att utveckla medarbetarna och att få organisationen att sträva mot samma mål.

AP2 uppmuntrar till en sund och hållbar livsstil och arbetar aktivt för att skapa hög trivsel. Motion och hälsa är en viktig del av fondens kultur, och alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller. Hälsa och livsstil tas också upp på de årliga medarbetarsamtalen.

Interna miljöindikatorer202220212020
El, kWh79 00464 92880 000
Förnybar el, %100100100
Kopieringspapper, inköpt (A4), kg90,500
Antal utskrifter20 47515 66631 000
Tjänsteresor  
Andel tågresor mellan Göteborg och Stockholm, %999898
Koldioxidutsläpp från:  
Tåg inrikes, ton CO2e000
Flyg inrikes, ton CO2e000
Flyg utrikes, ton CO2e8002