Andra AP-fonden arbetar på olika sätt för att bidra till hållbara medarbetare och minimera miljöpåverkan i den egna verksamheten. Fondens största direkta miljöpåverkan kommer från lokaler samt tjänsteresor. Medarbetarna är fondens viktigaste tillgång. Därför arbetar fonden löpande med bland annat kompetensutveckling, ledarskapsutbildningar och med att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

AP2 har sedan 2009 ett miljöledningssystem, baserat på Göteborgs Stads miljödiplomering.
Systemet har samma grundbegrepp som systemen ISO 14001 och EMAS, men är bättre anpassat till mindre organisationer. En särskild miljögrupp driver fondens eget miljöarbete och miljöutbildning genomförs kontinuerligt för alla medarbetare.

AP2:s största egna miljöpåverkan kommer från energianvändning för kontoret och resor. Vid årsskiftet 2023/24 flyttade fonden till nya lokaler som är bättre anpassade till ett flexibelt arbetssätt och med 33 procent mindre yta, vilket kommer att innebära en lägre energianvändning. Ombyggnationen av det nya kontoret har gjorts med hållbarhet i åtanke vid val av material, och möbler har återanvänts i möjligaste mån. AP2 har sedan 2015 ett grönt hyresavtal med hyresvärden Hufvudstaden, som även är hyresvärd för de nya lokalerna. En årlig handlingsplan tas fram för att minska lokalernas miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom att enbart använda grön el och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen. Fonden har även källsortering och kompostering på kontoret.

Interna mål har satts upp baserat på fondens miljöpolicy, bland annat görs 99 procent av alla resor mellan Göteborg och Stockholm med tåg. Antalet tjänsteresor har också minskat efter pandemin med hjälp av fondens digitala plattform, som möjliggör ett flexibelt arbetssätt.

Hållbara medarbetare – en smart investering

Välmående och hållbara medarbetare i en stimulerande arbetsmiljö är av största vikt för att fondens verksamhet ska kunna bedrivas med hög kvalitet och goda resultat. På AP2 uppnås detta bland annat genom fondens kultur som präglas av värderingarna: Resultatdrivna, Engagerade, Ansvarsfulla och Öppna. Ett flexibelt arbetssätt, där det finns möjlighet att arbeta från både kontoret och annan plats, bidrar också till att medarbetarna lättare kan kombinera arbets- och privatliv.

Vidare genomförs kontinuerlig utbildning, både inom var och ens kompetensområde och genom gemensamma seminarier och föreläsningar inom finans, hållbarhet och aktuell forskning.

Ett bra ledarskap bidrar också till den hållbara verksamheten. Utifrån en vedertagen ledarskapsmodell ska ledarna uppträda som föredömen och agera efter fondens värderingar. Målet är att utveckla medarbetarna och att få organisationen att sträva mot samma mål.

AP2 uppmuntrar till en sund och hållbar livsstil och arbetar aktivt för att skapa hög trivsel. Motion och hälsa är en viktig del av fondens kultur, och alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller. Hälsa och livsstil tas också upp på de årliga medarbetarsamtalen.

Interna miljöindikatorer202320222021
El, kWh76.68079.00464.928
Förnybar el, %100100100
Kopieringspapper, inköpt (A4), kg9090,50
Antal utskrifter26.68520.47515.666
Tjänsteresor  
Andel tågresor mellan Göteborg och Stockholm, %999998
Koldioxidutsläpp från:  
Tåg inrikes, ton CO2e000
Flyg inrikes, ton CO2e000
Flyg utrikes, ton CO2e91800