AP2 arbetar på en rad olika sätt för att uppmärksamma och minimera miljöpåverkan i den egna verksamheten. Det har därför varit naturligt att införa ett eget miljöledningssystem baserat på Göteborgs Stads miljödiplomering.

Första diplomeringen skedde i januari 2009 och fonden har därefter årligen omdiplomerats. Systemet har samma grundbegrepp som systemen ISO 14001 och EMAS, men är bättre anpassat till mindre organisationer. En särskild miljögrupp driver fondens eget miljöarbete och miljöutbildning genomförs kontinuerligt för alla medarbetare.

Den egna miljöinventeringen visar att den största miljöpåverkan från AP2:s kontor kommer från elenergianvändning samt koldioxidutsläpp i samband med resor. Interna mål har satts upp baserat på den interna miljöpolicyn, bland annat görs 98 procent av alla resor mellan Göteborg och Stockholm med tåg. Fondens arbete med att skapa en digital plattform som möjliggör moderna arbetssätt har varit till stor nytta under coronapandemin, då de flesta möten helt eller delvis har varit digitala. Fondens tjänsteresor har minskat kraftigt på grund av de interna restriktioner som infördes i mars 2020.

AP2 har sedan 2015 ett grönt hyresavtal med hyresvärden Hufvudstaden. En handlingsplan har tagits fram för att minska lokalernas miljöpåverkan, bland annat genom att enbart använda grön el och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen samt förbättra avfallshanteringen.