Att investera i jordbruksfastigheter är ett led ­i­ AP2:s ­arbete­ med ­att­ diversifiera ­den totala portföljen. Drygt tre procent av fondens förvaltade kapital är investerat i jordbruksfastigheter. Hållbarhetsfrågor är centrala för AP2:s investeringar i jordbruk. Fondens strategi är att investera i storskaliga jordbruksfastigheter i länder med tydliga legala strukturer. Detta innebär att många­ geografiska ­regioner ­inte­ är­ aktuella att göra investeringar i.

AP2 har valt att investera i jordbruksfastigheter genom samägda bolag med andra investerare, en form som passar fondens långsiktiga syn på dessa investeringar. Fonden har investerat i tre samägda bolag samt en fond: TIAA-CREF Global Agriculture (TCGA), TCGA II, Teays River Investments samt TIAA European Farmland Fund (TEFF). Majoriteten av fondens jordbruksinvesteringar är i USA.

AP2 arbetar aktivt med att förbättra bolagens arbete vad gäller hållbarhet, bland annat genom styrelsearbete och som medlem i bolagens ESG-kommittéer. Under 2018 hade AP2 en dialog med sin jordbruksförvaltare Nuveen om avskogning. I augusti 2018 antog Nuveen en policy som tydliggör att Nuveen har nolltolerans vad gäller förvärv av mark som avskogats. Mark kan inte förvärvas om den avskogats efter de tidpunkter som anges i policyn (från 2006 till 2017). De olika årtalen beror på att Brasilien är indelat i olika biologiska zoner.

Nuveen arbetar löpande för att öka transparensen, bland annat avseende var jordbruksfastigheterna­ geografiskt ­är belägna.

AP2 brukar inte någon mark. Marken arrenderas antingen ut till lokala jordbrukare/bolag eller sköts av de externa förvaltarna för de samägda bolagen. Då jordbruksmarken arrenderas ut, är det arrendatorn (jordbrukaren) som bestämmer vilken gröda som ska odlas samt ansvarar för produktion och försäljning av skörd. Om jordbruksfastigheten har permanenta odlingar, som till exempel fruktträd, sköts fastigheten av en operatör som den externa förvaltaren utser. Större delen av den areal som de samägda bolagen äger arrenderas ut. Huvuddelen av de investeringar som Teays River gjort sköts däremot direkt av de operativa bolagen.