Klimatfrågor och framförallt klimatförändringar står för både enorma risker och möjligheter för en långsiktig investerare som Andra AP-fonden. Klimatförändringarna bedöms kunna få stor inverkan på den långsiktiga avkastningen.

Klimat är ett av Andra AP-fondens fokusområden, vilket innebär att klimatfrågor integreras i analys- och beslutsprocesser för alla tillgångsslag där det är relevant. Ambitionen är att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet. Sedan 2017 har fonden beskrivit och bedömt sitt arbete med klimat utifrån ett nytt frivilligt internationellt ramverk kallat Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Fonden arbetar också med att minska sin direkta påverkan på klimatet genom det interna miljöarbetet.

Sedan 2013 har Andra AP-fonden ett pågående arbete med att analysera olika finansiella klimatrisker, vilket bland annat resulterat i att fonden beslutat att inte längre vara investerade i ett flertal kraft- samt fossilenergibolag.

Fonden mäter portföljens koldioxidavtryck. Detta gjordes första gången 2009 och från och 2014 har fonden årligen publicerat detta. Läs mer under fliken Koldioxidavtryck och i fondens årsredovisning och hållbarhetsrapporter.