AP2 började 2013 att analysera finansiella klimatrisker för fossila energibolag och fortsatte sedan med kolbaserade elkraftbolag. En viktig utgångspunkt för detta arbete var att de klimatrisker bolagen står inför inte är korrekt prissatta av marknaden. Fondens arbete med att analysera finansiella klimatrisker för dessa sektorer är fokuserade på regulatoriska risker.

I och med att AP2 implementerat aktie- och kreditindex som ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) har fonden avslutat denna analys av finansiella klimatrisker för fossila energibolag och kolbaserade kraftbolag. AP2 ser ett stort värde i att anpassa sina index till Parisavtalet baserat på ett vetenskapligt förankrat ramverk som fastställts av EU.

Syftet med detta regelverk är inte bara att minska utsläppen av växthusgaser och nå nettonollutsläpp 2050 utan även att gynna företag som bidrar positivt till klimatomställningen. Att AP2 nu implementerat PAB innebär att fonden inte investerar i bolag som har mer än en viss andel av sin försäljning från kol, olja och/eller gas samt kraftbolag där mer än 50 procent av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Den maximala andelen för kol är 1 procent, olja 10 procent och gas 50 procent.

Detta har resulterat i att totalt 250 bolag inte längre får ingå i fondens portfölj. I ramverket finns också krav på indexets koldioxidavtryck, som ska vara maximalt 50 procent av motsvarande marknadsviktade index. Dessutom behöver avtrycket minska med 7 procent per år med målet att uppnå nettonollutsläpp år 2050. För AP2:s portföljer för globala aktier och företagsobligationer var minskningen 70 procent när hänsyn tagits till Scope 3-utsläpp i enlighet med kriterierna för PAB.