Andra AP-fonden har under lång tid arbetat med att integrera hållbarhet i förvaltningen, bland annat med fokus på klimatförändringar, som spelar en central roll för en hållbar utveckling och även för den framtida ekonomiska utvecklingen och avkastningen på finansiella tillgångar. Fonden har tagit ett stort steg mot en koldioxidneutral värld senast 2050 genom att internt ha utvecklat och implementerat flerfaktorindex för globala aktier och företagsobligationer, som är i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark.

I grund och botten krävs politiska åtgärder för att den globala temperaturökningen ska begränsas i linje med Parisavtalet. Det hindrar dock inte att institutionella investerare såsom AP2 har en viktig roll att fylla.

AP2 arbetar med att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet och har som mål att ha en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045. Under 2022 har AP2 arbetat med att inkludera tillgångsslaget svenska aktier i ett PAB-index. Även i tillgångsslaget utländska statsobligationer har indexen anpassats under året för att fonden ska kunna investera i länder/stater med lägre utsläpp, vilket är ett led i att minska fondens exponering mot omställningsrisker.

Bidra till omställningen

AP2 vill vara med och bidra till omställningen mot ett samhälle i linje med Parisavtalet. Det gör fonden genom:

  • Investeringar i hållbara strategier
  • Dialoger med bolag
  • Dialoger med beslutsfattare.