Andra AP-fonden började analysera aktieportföljens koldioxidavtryck 2009. Från 2014 görs mätningen årligen. Genom att samla in data från samtliga bolag i portföljen, med utgångspunkt från fondens ägarandel i respektive bolag, beräknas innehavens samlade utsläpp av koldioxid.

Under 2015 var fonden drivande i frågan om att få fram en standardisering bland investerare för hur koldioxidavtrycket ska mätas. AP-fonderna samordnar redovisningen av koldioxidavtryck. Se faktablad (PDF-dokument, 224 kB).

Detta innebär att AP-fondernas koldioxidavtryck framöver kommer att beräknas för innehav per den 31 december innevarande år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata för direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från energi (Scope 2).

Andra AP-fondens ambition är att så småningom kunna presentera ett koldioxidavtryck som inkluderar alla tillgångsslag. Läs mer om Andra AP-fondens koldioxidavtryck i fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Koldioxidavtryckets fördelar

 • Ge underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom ett pris på koldioxid.
 • Kan utgöra en grund för bolagspåverkan såsom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.
 • Förbättrar AP-fondernas transparens och påverkar näringslivet till ökad transparens och datakvalitet.

Koldioxidavtryckets begränsningar

 • Mäter inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom:
  • Endast vissa utsläpp inkluderas
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständiga
  • Endast vissa tillgångsslag mäts
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster räknas inte in
  • Information om fossila reserver inte ingår.
 • Mäter inte en portföljs totala klimatrisker, såsom fysiska risker vid extremväder, översvämning och torka eller t.ex. konsekvenser av ökad lagstiftning kring energieffektivisering. Koldioxidavtryck är inte heller ett mått på en portföljs totala klimatmöjligheter eller hur väl en portfölj är positionerad mot en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle
 • Mäter inte vad som krävs för att uppnå Parisavtalet och ger ingen vägledning om hur investerare kan bidra till att uppnå det. Ett ensidigt fokus på enskilda portföljers minskade koldioxidavtryck riskerar därför att rikta uppmärksamhet från faktiska utsläppsminskningar och hur investerare kan möjliggöra lösningar för en koldioxidsnål ekonomi. Införandet av mätetal för förändring av koldioxidavtryck bidrar till att öka transparensen kring faktiska utsläppsförändringar.