Utöver Etikrådet är Andra AP-fonden både medlem i och stödjer olika svenska och internationella initiativ inom hållbarhets-, etik- och ägarstyrningsområdet. Nedan följer några exempel.

UNGPRF (UN Guiding Principles Reporting Framework)

Andra AP-fonden stödjer rapporteringsramverket tillhörande FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs). Ramverket är uppbyggt av frågor som ett företag bör kunna svara på för att visa att företaget möter sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. En ökad transparens från företag kring deras mänskliga rättighetsfrågor är önskvärt då det kan hjälpa Andra AP-fonden att fatta mer välinformerade investeringsbeslut. Rapporteringsramverket används internt på Andra AP-fonden för att utveckla fondens mänskliga rättighetsarbete samt som vägledning vid extern kommunikation kring frågorna.
www.ungpreporting.org

ACGA (Asian Corporate Governance Association)

ACGA är en oberoende, ideell medlemsorganisation som arbetar med investerare, företag och tillsynsmyndigheter i genomförandet av effektiv bolagsstyrning i hela Asien. ACGA grundades 1999 av en övertygelse om att bolagsstyrningen är grundläggande för en långsiktig utveckling av asiatiska ekonomier och kapitalmarknader.
www.acga-asia.org

EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

EITI är ett initiativ inom utvinningsindustrierna, framför allt oljebolag. Behovet av transparent rapportering och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men svaga regeringar. Tydligare rapportering från både bolagen om vad de betalar och ländernas regeringar om inkomsterna från olje-, gas- och gruvindustrierna, ökar öppenheten i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning. Tillsammans med andra internationella investerare ger fonden sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att aktieägare sätter värde på tydlig och öppen redovisning.
www.eiti.org

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Andra AP-fonden sponsrar WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (tidigare Göteborgspriset för hållbar utveckling), vilket är en viktig del i fondens profilering inom hållbarhetsområdet. Priset är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling och utdelades första gången hösten 2000, då under namnet Göteborgs Internationella Miljöpris. En oberoende jury väljer varje år pristagare inom kriterierna för priset. Pristagarna har varit allt från miljömärkningsorganisationer och kooperativ till politiker och företagsledare. Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad och ett antal företag, varav Andra AP-fonden är ett.
www.winwinaward.org

ICGN (International Corporate Governance Network)

ICGN är ett globalt nätverk för ägarstyrningsfrågor. ICGN arbetar för att aktieägare ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. ICGN driver på utvecklingen inom ägarstyrningsområdet genom att utforma rekommendationer om ansvarsfull ägarstyrning. ICGN bidrar också till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet mellan länder och investerare. Andra AP-fonden stödjer ICGN Global Stewartship Principles.
www.icgn.org

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Målet är att föra fram investerarnas röst i klimatfrågan samt engagera företag, myndigheter och andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår med klimatförändringar. Klimatfrågan är viktig för Andra AP-fonden som långsiktig investerare. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring framtida regleringar och ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser och stimulera alternativa energikällor. Detta försvårar för företagen att göra lönsamma investeringar samt för investerarna att beräkna risker och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Det är också ett bra sätt för fonden att få den senaste informationen om olika klimatrelaterade investeringar.
www.iigcc.org

IÄF (Institutionella ägares förening)

Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden är ett samarbete mellan bland annat AP-fonder, försäkringsbolags- och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka hur till exempel Svensk kod för bolagsstyrning utvecklas. Detta är ett viktigt arbete som påverkar utvecklingen av och förtroendet för den svenska aktiemarknaden och börsbolagen.
www.institutionellaagaresforening.se

SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar)

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare. Med hållbara investeringar menas investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen. SWESIFs mål är att få upp hållbara investeringar på dagordningen hos beslutsfattare inom politik, näringsliv och finansmarknad och att få dessa att bli allmänt vedertagna. SWESIF verkar för utbyte av ny information, idéer och erfarenheter samt för ökat nätverkande och samarbete mellan medlemmar och andra intressenter.
www.swesif.org

PRI (Principles for Responsible Investment)

FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (Prinicples for Responsible Investments) är ett globalt initiativ för institutionella investerare som startade 2006. PRIs syfte är att stödja investerare att ta hänsyn till ESG-frågor (Environmental, Social och Governance) i sina investeringsbeslut och ägaraktiviteter och därigenom skapa värde för sina förmånstagare. Att Andra AP-fonden skrivit på PRI ska ses som en avsiktsförklaring om att fonden dels stödjer PRI, dels strävar efter att ta hänsyn till PRIs principer inom ramen för uppdraget. Fonden tycker att miljö- och etikfrågor är viktiga som en del i investeringsprocessen. PRI bidrar förutom till att driva på utvecklingen inom ESG-området också till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet om ESG-frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över. Fonden har inom ramen för PRI medverkat i ett projekt med ett antal riskkapitalbolag för att tillsammans komma fram till bättre principer för etik- och miljöfrågor i samband med investeringar i och ägande av företag.
www.unpri.org

Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Företaget grundades i Göteborg 2008 av Sofia Appelgren, och utvecklades 2009 till att bli ett socialt företag. Det är ett socialt företag som genererar egna intäkter och växer av egen kraft. Mitt Liv är religiöst- och partipolitiskt oberoende. Kärnverksamheten, Mitt Livs Chans, är en kurs och mentorsprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är kostnadsfritt som deltagare och finansieras av partnersamarbeten (näringsliv och organisationer), som insett värdet och nyttan med ökad mångfald på arbetsplatsen. Utöver mentorprogram erbjuds föreläsningar, utbildningar, rådgivning, nätverksträffar för samarbetspartners och organisationer som vill arbeta med frågor som rör mångfald och utveckling.
www.mittliv.com

Montreal Pledge

I november 2015 skrev Andra AP-fonden på Montreal Pledge, som innebär att fonden åtar sig att årligen mäta och rapportera sitt koldioxidavtryck.
www.montrealpledge.org

CICERO

CICERO, Center for International Climate and Environmental Research – Oslo, är Norges främsta forskningsinstitut för tvärvetenskaplig klimatforskning. CICERO har bland annat sedan 2008 gjort oberoende utvärderingar av gröna obligationer. Under 2016 bildades CICERO Climate Finance, vars syfte är att bistå investerare med expertis kring klimatrelaterade risker och att visa hur investerare kan använda detta i sitt beslutsfattande. Utgångspunkten är existerande klimatforskning och arbetet sker genom ett nära samarbete med den finansiella sektorn. En rådgivande panel ska säkra kvalitén och bidra med sakkunskap kring specifika ämnen. Andra AP-fondens chef för ränteförvaltning ingår i denna panel tillsammans med andra representanter från flera av världens största investerare och ledande gröna finansiella aktörer. Läs mer om arbetet på www.cicero.uio.no/e

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

AP2 stödjer rekommendationerna om klimatrelaterad information från TCFD som publicerades i juni 2017. AP2 är mycket positiv till TCFD:s ramverk, eftersom det kommer att öka företagens transparens och förhoppningsvis ge investerare information som behövs för att bedöma bolags klimatrisker och möjligheter. Ramverket är också ett viktigt för AP2 då det är ett verktyg för att beskriva och kommunicera fondens eget arbete med klimat. Läs mer på www.fsb-tcfd.org.

Läs mer om medlemskap och initiativ och de åtaganden AP2 har i fondens Hållbarhetsrapport under rubriken “Påverkansarbete”.