Andra AP-fondens styrelse fastställer riktlinjer och policyer i ägarfrågor och har gett fondens VD i uppdrag att i den löpande verksamheten hantera dessa.

Fondledningen, tillsammans med chefen för strategiavdelningen och fondens seniora hållbarhetsstrateg, ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet samt implementering och uppföljning. Det löpande arbetet hanteras inom fondens olika avdelningar.

Det löpande arbetet med ägarstyrning hanteras av fondens Ägargrupp som består av medlemmar från fondledningen, chefen för svensk aktieförvaltning samt ägarstyrningsanalytiker. Utifrån fondens ägarstyrningsstrategi tar Ägargruppen fram handlingsplaner samt följer kontinuerligt upp arbetet. AP2:s styrelse får vid varje styrelsemöte en rapport om fondens hållbarhets- och ägarstyrningsarbete.