Hösten 2014 tog PRI över ansvaret för att administrera de principer för ansvarfullt jordbruk som Andra AP-fonden var med och arbetade fram 2011. Som en konsekvens av detta har jordbruksprinciperna utvecklats till ”Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk” (Guidance for Responsible Investment in Farmland). PRI uppmuntrar alla signatärer som har investeringar i jordbruk att implementera riktlinjerna.

Första riktlinjen handlar om att bidra till miljömässig hållbarhet genom att främja åtgärder som till exempel minskar risken för jorderosion och verkar för mer effektiv vattenhantering. Vattenfrågan är mycket central både miljömässigt och ekonomiskt. Därför görs kontinuerligt investeringar för att få en mer effektiv vattenhantering, till exempel byggnation av förvaringstankar och mer effektiva bevattningsmetoder. För att få bättre kontroll är en av indikatorerna inom miljö, andelen jordbruk som har detaljerade uppgifter om vattenanvändning. För att minska riskerna vid användning och lagring av bekämpnings- och gödningsmedel arbetar förvaltarna med att införa program som säkerställer en bra hantering av kemikalier.

Innan en jordbruksfastighet förvärvas görs alltid en miljöbedömning av en extern part. Konsulten som gör bedömningen föreslår, om så behövs, även åtgärder för att minska risken för miljöpåverkan.

Andra riktlinjen handlar om att respektera arbetstagar- och mänskliga rättigheter. Precis som för miljöfrågor gör fondens förvaltare alltid en bedömning av risker och påverkan. Det ingår som en del av utvärderingsprocessen inför ett fastighetsköp. För att minska risker för migrantarbetare och/eller säsongsarbetare som framförallt arbetar med att skörda frukt och grönsaker, arbetar fondens jordbruksförvaltare med att det ska finnas tredjepartsverifierade program rörande arbetarnas hälsa och säkerhet.

Tredje riktlinjen gäller användning av och ägarrättigheter till land och andra naturresurser. Dessa frågor är oftast särskilt viktiga i utvecklingsländer, där det inte alltid finns formella system för vem som har rätt att bruka marken och vem som äger marken. Av de länder där AP2 har jordbruksinvesteringar är det enbart i Brasilien som det kan vara komplicerat att bestämma vem som är den rättmätiga ägaren till en fastighet. Därför gör förvaltaren i Brasilien en utförlig undersökning av vem som ägt fastighetens mark från dagens datum tillbaka till första gången marken såldes av regeringen. I denna undersökning används bland annat georeferenser (GPS-koordinater) och satellitbilder. Förvaltaren har även en dialog med representanter för det lokala samhället och markägare.

Innan en fastighet förvärvas i Brasilien, har förvaltaren säkerställt att investeringen inte får någon negativ påverkan på den lokala omgivningen och att det inte finns några oklarheter vad gäller ägarförhållandena. Sedan år 2000 är det ett krav i Brasilien att alla fastigheter som överlåts har registrerats med GPS-koordinater.

Fjärde riktlinjen handlar om affärsetik. Förvaltare och operatörer ska respektera och implementera processer som innebär att alla former av korruption motverkas. Lagar ska följas även om de är svagt implementerade. För att motverka korruption har medarbetarna fått utbildning i dessa frågor. Förvaltarna kräver att deras medarbetare ska följa lagar och förordningar samt verka för god affärsetik. Merparten av förvaltarna och operatörerna i USA har genomgått utbildning i den amerikanska lagstiftningen kring korruption, Foreign Corrupt Practices Act.

För det gångna året har inga lagöverträdelser eller tvister rapporterats för jordbruksinvesteringarna i de samägda bolagen.

Femte riktlinjen gäller rapportering om aktiviteter i samband med implementeringen av riktlinjerna. Nuveen redovisar hur de implementerat riktlinjerna på sin webbplats.