AP2 har ett flertal policyer och riktlinjer som ligger till grund för arbetet med hållbarhet. Fonden gör en årlig översyn av policyer och riktlinjer, och uppföljning sker genom kontroller och rutiner i verksamheten.

Förutom interna styrdokument finns det även externa regelverk och konventioner som ligger till grund för AP2:s arbete med hållbarhet. Bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolagsstyrning, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning samt regelverk inom EU Sustainable Finance. AP2 följer även andra specifika bolagsstyrningskoder som ICGN Global Stewardship Principles och UK Stewardship Code.