Det är av grundläggande betydelse för en väl fungerande finansiell marknad att information till ägare och andra intressenter är god. Det är genom transparens och öppenhet som investerare kan bilda sig en relevant uppfattning om bolagens situation och därmed också få underlag för en så korrekt bedömning av bolagets värde som möjligt.

I linje med EU:s direktiv anser även fonden att företag ska rapportera uppgifter om miljömässiga, sociala och personalfrågor samt frågor som rör mänskliga rättigheter och mutor i sina årsredovisningar. Genom transparens och rapportering kan investerare förses med en bättre förståelse för risk- och avkastningsprofilen för respektive bolag.

Under flera år har fonden drivit och stött olika projekt vars syfte är att förbättra transparens och rapportering. Exempel på sådana initiativ är PRI:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar men också att fonden tillsammans med riskkapitalbranschen i elva länder har varit med och tagit fram ett ramverk, som investerare kan använda sig av i sina krav på rapportering. Andra AP-fonden har inkluderat dessa frågor i sina utvärderingar av riskkapitalfonder.

Fonden anser att det är viktigt att rapportera om sin verksamhet och hållbarhetsarbete på ett öppet och begripligt sätt. Förutom i AP2:s årsredovisning och hållbarhetsrapport samt på fondens webbplats redovisas också fondens hållbarhetsarbete i PRI:s enkät, som finns både på PRI:s samt genom fondens webbplats.

Under flera år har fonden drivit och stött olika projekt vars syfte är att förbättra transparens och rapportering.