Sedan 2002 mäter Andra AP-fonden andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag. Sedan 2006 års undersökning har utöver detta rekryteringsbasen kartlagts och analyserats. Undersökningen har mätt andelen kvinnliga examina från universitetsutbildningar, andelen kvinnor på mellanchefsnivå och i börsföretags ledningar.

Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste dryga 20 åren från en nivå under 20 procent till idag över 40 procent.

När det gäller mellanchefer i privata bolag ligger andelen kring 20 procent, det vill säga på en betydligt lägre nivå än andelen universitetsutbildade. Siffrorna som baseras på statistik från SCB visar en svag ökningstakt under de senaste åren.

När det gäller antalet kvinnor i börsföretags ledningar är andelen kvinnor runt 12 procent.

På styrelsenivå har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat de senaste sex åren från 6,1 till 19,3 procent.

Statistiken visar att bortfallet av kvinnor är stort mellan de olika karriärnivåerna.

– Det finns alltså en bra rekryteringsbas att arbeta med. Men det är ingen tvekan om att det krävs stora insatser från ägare, företagsledningar, personalavdelningar, politiker och privatpersoner för att utnyttja potentialen både när det gäller kvinnor i företagsledningar och styrelser, säger Eva Halvarsson.

– Som långsiktig kapitalförvaltare är det viktigt för oss att företagen utnyttjar alla sina resurser på bästa sätt, det gäller inte minst kvinnor med efterfrågad kompetens. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser och ledningar som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar aktieägarvärde, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.


Mer information:
För att ladda ner den fullständiga rapporten om AP2s index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar klicka här (PDF).

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén som är chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.