Lägre andel kvinnliga styrelseledamöter för första gången på tio år

Andra AP-fonden mäter årligen andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste dryga 20 åren från en nivå under 20 procent till idag över 40 procent.

När det gäller mellanchefer i privata bolag ligger andelen kring 20 procent, det vill säga på en betydligt lägre nivå än andelen universitetsutbildade. Siffrorna som baseras på statistik från SCB visar en svag ökningstakt under de senaste åren.

När det gäller andelen kvinnor i börsföretags ledningar är andelen oförändrad från föregående år, 12,9 procent.

På styrelsenivå har andelen kvinnliga styrelseledamöter minskat från 19,3 till 18, 6 procent det senaste året.

  • Det finns en väldig tröghet i systemet och de här siffrorna är oroväckande, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden. Det finns en bra rekryteringsbas att arbeta med men trots detta står de noterade bolagen och stampar på samma fläck.
  • Som långsiktig kapitalförvaltare är det viktigt för oss att företagen utnyttjar alla sina resurser på bästa sätt, det gäller inte minst kvinnor med efterfrågad kompetens. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre ledningar och styrelser som i sin tur skapar bättre företag. Det ger oss i slutändan bättre aktieägarvärde, säger Eva Halvarsson.
  • För att följa upp detta kommer vi under hösten ta kontakt med de bolag i respektive bransch som har lägst andel kvinnor i ledning och styrelse, fortsätter Eva Halvarsson.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.