Andra AP-fondens avkastning för helåret 2002 uppgick till -15,3 procent. Detta var 0,4 procent bättre än fondens referensindex (dvs fondens jämförelseindex, “benchmark”), motsvarande 586 mnkr. Fondförmögenheten uppgick per 2002-12-31 till 117,1 mdkr. Vid ingången av 2002 uppgick fondförmögenheten till 133,5 mdkr. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 5 mdkr.

Nedgången i fondförmögenheten förklaras av de under 2002 mycket kraftigt fallande kurserna på världens ledande aktiemarknader. I genomsnitt har de ledande världsbörserna under 2002 fallit med cirka 23 procent. Stockholmsbörsen, där Andra AP-fonden har cirka 20 procent av fondens tillgångar placerade, har under 2002 fallit med -38,6 procent (SBX-index).

– Det är naturligtvis djupt otillfredsställande att behöva redovisa ett så kraftigt negativt resultat, säger fondens VD Lars Idermark.

– Vi är emellertid mycket långsiktiga i vår placeringsverksamhet och håller därför fast vid vår strategi som innebär att vår portfölj ska ha en sammansättning bestående av cirka 60 % aktier och 40 % räntebärande instrument. Alla analyser visar att denna portföljsammansättning ger bäst avkastning när placeringshorisonten är 10 – 15 år, fortsätter Lars Idermark.

För ytterligare information

Kontakta Lars Idermark, eller Andra AP-fondens informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00.