Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter om fondens investeringar i riskkapitalbolaget Francisco Partners, publicerade i maj/juni 2021

Andra AP-fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen för riskkapital och har under lång tid arbetat aktivt för att bredda kunskapen och driva utveckling inom ett flertal områden.  

Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på de uppgifter som framförs i artiklarna i Dagens Nyheter om vår investering i riskkapitalbolaget Francisco Partners och har en dialog med bolaget. Vi är investerade i en av deras fonder som i sin tur har innehav i Sandvine. Vi har aldrig varit investerade i NSO Group och inte heller Francisco Partners är längre investerade i detta bolag. 

Vår bedömning är att Francisco Partners tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar och har en strukturerad process för att hantera dessa. De har haft en aktiv dialog med Sandvine och har sedan investeringen i bolaget bidragit till ett flertal förbättringar inom hållbarhetsområdet. Till exempel har de tillsett att Sandvine, som bland annat utvecklar teknik för att förhindra webbsidor från att sprida barnpornografi, skadlig kod och andra kriminella aktiviteter, har en process för att förebygga och hantera eventuellt missbruk av deras produkter.  

Som AP-fond kan vi endast investera i onoterade bolag genom riskkapitalfonder/företag. I lagen för AP-fonderna framgår det att vi inte ska ta på oss något operationellt ansvar i dessa fonder. Vårt hållbarhetsarbete riktas därför huvudsakligen mot riskkapitalfonderna och inte portföljbolagen.  

Vilka företag som riskkapitalbolaget väljer att investera i kan vi inte styra. Det styrs av den strategi som riskkapitalfonden har.  

Inför att vi ska göra en investering i ett riskkapitalbolag så gör vi en omfattande så kallad due diligence av bolaget. Det innefattar att vi bland annat utvärderar deras hållbarhetsarbete noggrant. Vi allokerar endast kapital till riskkapitalfonder som vi anser bedriver ett konstruktivt arbete med hållbarhetsfrågor. 

Modell för utvärdering av bolagens hållbarhetsarbete  

Vi arbetar kontinuerligt med att analysera och utvärdera hållbarhetsarbetet inom våra riskkapitalinvesteringar och strävar efter att genom dialog bidra till framsteg och förbättringar. Dialogen handlar bland annat om ökad rapportering inom ett flertal fokusområden, som mänskliga rättigheter, mångfald och klimat, samt övriga nyckeldata relevanta för specifika investeringar.

Vid utvärderingen använder vi en modell som bygger på PRI:s ramverk för due diligence, uppföljning och dialog. Bolagens hållbarhetsarbete utvärderas utifrån 25 bedömningspunkter, vilka delas in i tre kategorier: policy och process, portfölj samt incidenter. Utvärderingen genomförs formellt första gången i samband med investeringstillfället och uppdateras sedan löpande med ny information. Läs gärna mer i vår hållbarhetsrapport – Hallbarhetsrapport-2020.pdf (ap2.se) 

Aktivt engagemang för att utveckla riskkapitalbranschen 

Vi har under många år varit aktiva medlemmar i ILPA (Institutional Limited Partners Association) bland annat som styrelseledamot. ILPA är den enda globala organisationen för investerare i riskkapitalfonder som fokuserar på att driva investerargemensamma frågor inom riskkapitalbranschen. ILPA arbetar bland annat med att uppdatera och utveckla riktlinjer för principer, praxis och policyer och har sedan 2018 inkluderat ett ramverk som omfattar hållbarhet och mångfald. Detta inkluderas i det frågeformulär som vi använder i due dilligence-processen och ingår som en del av den totala bedömningen vid en investering.  

Vi har varit ordförande i PRI Private Equity Advisory Committee (PEAC), som är ett rådgivande organ för PRI:s (Principles for Responsible Investment) arbete med riskkapitalfonder. Syftet med kommittén är att ge synpunkter på strategier och aktiviteter, att övervaka implementeringen av PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar inom riskkapitalbranschen samt att hjälpa till med vägledning och en gemensam standard. Vi har också deltagit som medlem i en arbetsgrupp ledd av PRI i samarbete med Environmental Resources Management (ERM) för att ta fram en guide för ESG-utvärdering, rapportering och dialog inom riskkapital. Guiden som publicerades i juni 2018 är ett led i PRI:s arbete att stödja investerare (Limited Partners) och förvaltare (General Partners) att inkludera hållbarhet i investeringsprocessen.  

Krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter 

Genom AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer vi krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare. 

Etikrådet har i samarbete med Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter tagit fram ett dokument för tech-sektorn kring långsiktigt förväntningar om hur sektorn bör arbeta strategiskt kring mänskliga rättigheter. Syftet med dokumentet är att fungera som en plattform för Etikrådet och för andra investerare, att föra en mer konstruktiv dialog med tech-sektorn kring bolagens ansvar för mänskliga rättigheter.   

https://etikradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Tech-giants-and-human-rights-Investor-expectations-.pdf