Totalavkastning på 7,0 procent för första halvåret 2003

Andra AP-fonden redovisar för årets sex första månader en totalavkastning på 7,0 procent. Den relativa avkastningen uppgår till 0,1 procent, exklusive rörelsekostnader och fastigheter.

Fondförmögenheten uppgick till 126,7 mdkr, vilket innebär en ökning med 9,6 mdkr sedan årsskiftet. Resultatet för de första sex månaderna uppgick till 8,2 mdkr. Samtliga tillgångsslag, förutom fastigheter, har motsvarat eller överträffat sina referensindex. Bäst avkastning visar tillgångsslaget Svenska aktier med en avkastning som uppgick till 11,1 procent.

Valutaexponeringen har varit cirka 7,5 procent, vilket är lägre än fondens referensindex och den exponering som är möjlig enligt placeringsreglerna. Detta har givit ett positivt bidrag till den relativa avkastningen.

– Det positiva resultatet är främst hänförligt till utvecklingen på världens aktiemarknader, en utveckling som för övrigt har fortsatt och stärkts efter rapportperioden. För Andra AP-fondens del har det därför visat sig vara ett riktigt beslut att bibehålla det strategiska fokus vi valt med en relativt hög andel aktier i portföljen, säger fondens VD Lars Idermark.

Hela Andra AP-fondens halvårsrapport finns att hämta på fondens hemsida http://www.ap2.se/

För ytterligare information

Kontakta Lars Idermark eller informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031 704 29 00.

Poul Albaek Winslöw blir ny aktiechef i Andra AP-fonden

Poul Albaek Winslöw har utsetts till ny Aktiechef i Andra AP-fonden. Han kommer närmast från en befattning som ansvarig för Strategic Research/Tactical Asset Allocation vid Nordea Investment Management i Stockholm. Poul kommer att tillträda befattningen vid Andra AP-fonden senare under hösten.

Andra AP-fondens aktieportfölj omfattar dels en svensk portfölj med ett värde på ca 25 mdkr, dels en internationell portfölj med ett marknadsvärde uppgående till drygt 50 mdkr. Fondens strategi är att, utöver en omfattande intern förvaltning, också bedriva en betydande del av förvaltningen genom externa partners för att skapa riskspridning och för att öka den aktiva förvaltningen inom olika segment och geografiska områden. För närvarande förvaltas drygt 55 procent av aktieportföljen externt.

– Vi är övertygade om att Poul kommer att kunna bidra mycket till fondens fortsatta utveckling. Detta gäller naturligtvis i första hand inom aktiesidan, men också på övriga enheter där hans breda erfarenhet kan ge oss alla nya impulser och idéer, säger Andra AP-fondens kapitalförvaltningschef, Petter Odhnoff.

För ytterligare information

Kontakta gärna Petter Odhnoff på telefon 031-704 29 00.

AP2 har utsett nya förvaltare avseende extern förvaltning av svenska aktier

Andra AP-fonden har efter en omfattande utvärderingsprocess nu utsett nya förvaltare avseende extern förvaltning av svenska aktier. Fondens strategi är att bedriva en betydande del av sin kapitalförvaltning med hjälp av externa partners för att uppnå riskspridning och långsiktigt skapa en god avkastning. Andra AP-fonden bedriver förvaltningen av den svenska aktieportföljen, som uppgår till cirka 25 mdkr, såväl internt med egna förvaltare som genom externa samarbetspartners. Ungefär halva portföljen förvaltas externt.

De nya mandaten har indelats i tre olika kategorier som skiljer sig med avseende på investeringsinriktning och stil. Två är aktiva mandat men med olika jämförelseindex: ett marknadsviktat och ett likaviktat. Den tredje kategorin avser mer passiv (”index-enhanced”) förvaltning.

Av de valda förvaltarna kommer ett urval att aktiveras under hösten.

De valda förvaltarna är:

 • Alfred Berg Kapitalförvaltning
 • B. Carlson Investment Management AB
 • Carnegie Kapitalförvaltning AB
 • Danske Capital, Sverige
 • E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB
 • Enter Kapitalförvaltning AB
 • FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning AB (under namnförändring till Robur Kapitalförvaltning AB)
 • Handelsbanken Kapitalförvaltning
 • Nordea Investment Management
 • Skandinaviska Enskilda Banken Kapitalförvaltning

Följande förvaltare kommer att aktiveras initialt:

 • B. Carlson Investment Management AB
 • E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB
 • Carnegie Kapitalförvaltning AB
 • Enter Kapitalförvaltning AB
 • Handelsbanken Kapitalförvaltning
 • Skandinaviska Enskilda Banken Kapitalförvaltning

För ytterligare information

Kontakta gärna Petter Odhnoff, CIO, på telefon 031 704 29 00.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar kraftigt – men stora skillnader mellan olika branscher

Andra AP-fonden skapade 2002 ett särskilt index som belyser andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och koncernledningar utifrån branschtillhörighet och noteringslista. Avsikten är att bidra med ett faktaunderlag avseende hur andelen kvinnor i svenska styrelser förändras över tid och indexet uppdateras årligen. Siffrorna efter 2003 års bolagsstämmor är nu framtagna och analyserade.

– Andra AP-fondens utgångspunkt är att med ett större urval av potentiella kandidater skapas också bättre styrelser. Fram till idag har mycket få kvinnor ingått i det möjliga rekryteringsunderlaget till svenska styrelser, trots att många kvinnor besitter en rad efterfrågade kompetenser. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar bättre aktieägarvärden – det är Andra AP-fondens utgångspunkt, säger Lars Idermark VD för Andra AP-fonden.

Årets sammanställning av svenska börsbolagsstyrelser baseras på data från samtliga 299 (f å 297) Sverigenoterade företag på A-, Attract 40- och O-listan. Andelen kvinnliga styrelseplatser var förra året 7,3 % – en siffra som i år har ökat till 11,1%.

Stora skillnader råder mellan olika branscher. Generellt kan man konstatera att de branscher som förra året hade en relativt hög andel kvinnliga styrelseledamöter i år har fortsatt att öka andelen kvinnor i sina styrelser (“bra blir bättre”). Motsatsen råder för de branscher som tidigare hade en låg andel kvinnor i sina styrelser, dvs man har inte (nämnvärt) förbättrat situationen efter årets bolagsstämmor.

De branscher som har högst andel kvinnor i styrelserna är Bank & Försäkring med 28 % (f. å.19,3), Dagligvaror 25,8 % (18,2), Vård 25 % (21,4), Läkemedel 21,9 % (18,8) och Tekniska konsulter 19,4 % (14,3).

Branscherna med lägst andel kvinnliga styrelseledamöter är Olja & Gas 0 % (0), Underleverantörer Telekom 2,6 % (2,5), Hårdvara 2,6 % (0), Grossister 4,2 % (1,9) och Industriella konglomerat 5,8 % (3,9).

Högst andel kvinnliga styrelseledamöter finns i de mest omsatta bolagen på A-listan med 17 % (10,5). Lägst andel kvinnliga styrelseledamöter finns i O-listans bolag med 9,2 % (5,8). Eftersom O-listan ensamt svarar för 1149 styrelseplatser av börsbolagens totalt 1966 styrelseplatser är det här som den stora potentialen till en fortsatt ökning av antalet kvinnliga styrelseledamöter finns.

Medan andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat kraftigt mellan mätningarna 2002 och 2003 (från 7,3% till 11,1%) har andelen kvinnor i ledande operativa befattningar (“koncernledningar”) varit närmast konstant (från 11,1% till 11,4%).

På Andra AP-fondens hemsida (www.ap2.se) återfinns AP2 index för 2002 och 2003 i komplett form. Materialet kan refereras fritt om källan anges (“Andra AP-fonden/Nordic Investor Services).

För ytterligare information

Kontakta gärna Andra AP-fondens informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00 (0702-79 79 29).

Långsiktig kapitalförvaltning kräver konsekvent agerande

Andra AP-fondens avkastning för helåret 2002 uppgick till -15,3 procent. Detta var 0,4 procent bättre än fondens referensindex (dvs fondens jämförelseindex, “benchmark”), motsvarande 586 mnkr. Fondförmögenheten uppgick per 2002-12-31 till 117,1 mdkr. Vid ingången av 2002 uppgick fondförmögenheten till 133,5 mdkr. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 5 mdkr.

Nedgången i fondförmögenheten förklaras av de under 2002 mycket kraftigt fallande kurserna på världens ledande aktiemarknader. I genomsnitt har de ledande världsbörserna under 2002 fallit med cirka 23 procent. Stockholmsbörsen, där Andra AP-fonden har cirka 20 procent av fondens tillgångar placerade, har under 2002 fallit med -38,6 procent (SBX-index).

– Det är naturligtvis djupt otillfredsställande att behöva redovisa ett så kraftigt negativt resultat, säger fondens VD Lars Idermark.

– Vi är emellertid mycket långsiktiga i vår placeringsverksamhet och håller därför fast vid vår strategi som innebär att vår portfölj ska ha en sammansättning bestående av cirka 60 % aktier och 40 % räntebärande instrument. Alla analyser visar att denna portföljsammansättning ger bäst avkastning när placeringshorisonten är 10 – 15 år, fortsätter Lars Idermark.

För ytterligare information

Kontakta Lars Idermark, eller Andra AP-fondens informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00.

Andra AP-fonden offentliggör bokslutet för 2002

På fredag den 7 februari kl 10.30 offentliggör Andra AP-fonden bokslutet för 2002. Bokslutet kommer att presenteras vid en telefonkonferens där VD Lars Idermark, tillsammans med några av fondens medarbetare, redogör för utfallet under 2002 samt besvarar frågor från media.

För att delta i telefonkonferensen – ring in på nummer 08-598 062 65.

Bokslutskommunikén och ett presentationsunderlag till telefonkonferensen kan hämtas på fondens hemsida (http://www.ap2.se/) på fredag från kl 10.00.

Du kan i efterhand lyssna på telefonkonferensen – Ring 08 598 090 00. Ange vårt mötesnummer 598 062 65 och sedan en sexsiffrig uppspelningskod 030207.

 • Tryck 7  för att spola bakåt (30 sek)
 • Tryck 8  för att pausa/fortsätta uppspelningen
 • Tryck 9 för att spola framåt (30 sek)
 • Tryck 0  för att höra inspelningen från start
 • Lägg på luren för att avsluta uppspelningen.

Eventuella frågor

Besvaras av Lennart Jonsson eller AnCi Johannisson på telefon 031-704 29 00.

Andra AP-fonden utser externa förvaltare

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden utsett tretton nya externa förvaltare för fondens aktieförvaltning. Andra AP-fonden bedriver sin förvaltning såväl internt med egna förvaltare som genom externa samarbetspartners. Sedan tidigare har fonden 12 svenska och utländska externa förvaltare med olika förvaltningsmandat. Under 2002 har ungefär 40 % av aktieförvaltningen skett internt och 60 % genom externa förvaltare.

De nu utsedda förvaltarna har tilldelats olika mandat avseende specifika sektorer eller geografiska områden. Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom respektive mandat av fonden. Aktivering av mandaten genom tilldelning av pengar att förvalta sker senare efter separata beslut, baserade på fondens övergripande allokering.

– Tanken bakom att arbeta med ett flertal externa förvaltare är dels att använda de bästa experterna för en viss marknad (geografisk eller sektorbaserad) oavsett var de finns, dels att skapa en god riskspridning. En väsentlig del av vår förvaltningsstrategi är att vara förvaltare av förvaltare. För vår egen organisation innebär detta att vi kontinuerligt utvecklar vår egen förvaltningskompetens, säger Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef i Andra AP-fonden.

Nya sektor- och regionförvaltare avseende aktier

1. Alliance Bernstein
2. Bankinvest
3. Citigroup
4. Credit Agricole
5. Deutsche Asset Management
6. Dresdner RCM
7. Franklin Templeton Investment
8. Goldman Sachs
9. Govett Investment
10. Martin Currie
11. Scottish Widows
12. Singer & Friedlander
13. UBS

Sektorer & regioner

Telekom, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Franklin Templeton Investment

Telekom, Europa

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs

IT, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Franklin Templeton Investment

IT, Europa

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs

Bank & finans, Nordamerika

 • Citigroup
 • Deutsche Asset Management
 • Dresdner RCM
 • UBS

Bank & finans, Europa

 • Citigroup
 • Credit Agricole
 • Deutsche Asset Management
 • Dresdner RCM

Konsumentvaror – sällanköpsvaror, Nordamerika

 • Alliance Bernstein
 • Citigroup

Konsumentvaror – sällanköpsvaror, Europa

 • Citigroup
 • Goldman Sachs

Konsumentvaror – dagligvaror, Nordamerika

 • Alliance Bernstein
 • Citigroup

Konsumentvaror – dagligvaror, Europa

 • Citigroup
 • Goldman Sachs

Hälsovård, läkemedel, Nordamerika

 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • UBS

Hälsovård, läkemedel, Europa

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Credit Agricole
 • Deutsche Asset Management
 • UBS

Asien

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Dresdner RCM
 • Goldman Sachs
 • Govett
 • Singer & Friedlander

Japan

 • Bankinvest
 • Citigroup
 • Deutsche Asset Management
 • Govett
 • Martin Currie
 • Scottish Widows

För ytterligare information

Kontakta Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef, eller Lennart Jonsson, informationschef på telefon +46 31 704 29 00.