• AP-fonderna stärker inkomstpensionssystemet med 142 miljarder

  Första-Fjärde AP-fonden summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara […]


 • Andra AP-fondens avkastning uppgick till 5,9 procent

  Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2023 uppgick till 5,9 procent efter kostnader och resultatet till 23,8 mdkr, vilket påverkats av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,8 mdkr uppgick fondkapitalet till 426,0 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 procent. ”2023 blev ett händelserikt […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2023

  Andra AP-fonden (AP2) har under 2023 fortsatt att utveckla ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar. Det har skett inom alla fem prioriterade fokusområden. Bland annat har klimatplaner definierats för ytterligare tillgångsslag och fondens rapportering har utökats med utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3. Fonden var också en av de finansiella aktörer som på World Economic […]


 • Andra AP-fonden och Climate & Company inleder samarbete för att möjliggöra identifiering av avskogningsrisker

  Andra AP-fonden och den tysklandsbaserade tankesmedjan Climate & Company har inlett ett samarbete, för att systematiskt identifiera avskogningsexponering i globala portföljer. Genom samarbetet kommer de att utvärdera och kombinera befintliga resurser för att skapa ett publikt tillgängligt verktyg, som ska testas och tillämpas på Andra AP-fondens innehav i noterade aktier. Detta syftar till att belysa […]


 • Andra AP-fondens halvårsrapport, januari-juni 2023 – Ett halvår påverkat av försiktiga förbättringar i den globala ekonomin

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2023. Resultatet uppgick till 19,4 mdkr och fondkapitalet uppgick till 423,9 mdkr. Under perioden har 2,6 mdkr överförts till pensionssystemet. Under det första halvåret 2023 utvecklades den globala ekonomin bättre än väntat, men med en fortsatt stor osäkerhet i tillväxtprognoserna. […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex 2023 – Andelen kvinnor i styrelser fortsätter att öka, uppgår nu till 36,1 procent

  Andra AP-fonden har i drygt 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2023 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 36,1 (35,4) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade. För första gången är nu andelen kvinnor i […]


 • Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år

  Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet

  Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska […]


 • AP-fondernas etikråd utvecklas för att driva positiv förändring än mer effektivt

  AP-fondernas etikråd utvecklas som en följd av en översyn som gjorts under året. Beslut har tagits att rekrytera en chef för AP-fondernas etikråd som bland annat ska forma ett kansli för att fortsätta driva positiv förändring i bolag där AP-fonderna har ägande.  Sedan starten 2007 har AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 […]


 • Andra AP-fondens breda portfölj mildrade effekten av de turbulenta marknaderna

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -6,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2022. Resultatet uppgick till -27,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 411,7 mdkr vid halvårsskiftet 2022. Under perioden har 2 mdkr överförts till pensionssystemet. Första halvåret 2022 går till historien som mycket turbulent avseende de finansiella marknaderna men även den reala […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2022

  Första halvåret 2022 har kännetecknats av mycket turbulenta finansiella marknader. Trots detta har fonden fortsatt att utveckla arbetet som ansvarsfull investerare och ansvarsfull ägare. Stort fokus har legat på hur fonden kan bidra till en koldioxidsnål ekonomi. AP2 publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent […]


 • Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent

  Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit […]


 • Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

  AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader. AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 […]


 • Andra AP-fonden redovisar det bästa resultatet någonsin

  Andra AP-fondens (AP2) resultat på 62,3 mdkr för 2021 är det bästa fonden någonsin redovisat. För 2021 uppgick fondens totala avkastning till 16,3 procent, vilket efter avdrag för nettoutflödet till pensionssystemet på –7,5 mdkr ökade fondkapitalet till 441 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent. – AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2021

  Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland […]


 • Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO

  Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora […]


 • Andra AP-fonden får prestigefull utmärkelse för sin hållbarhetsrapportering

  Andra AP-fonden har av den globala ägarstyrningsorganisationen, International Corporate Governance Network (ICGN), tilldelats den prestigefulla utmärkelsen ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award”. ICGN tilldelar Andra AP-fonden ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award” för fondens hållbarhetsrapportering. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de investerare som ger verklig inblick i sina förvaltningspolicyer och hur de genomförs, […]


 • Andra AP-fonden investerar 500 miljoner i fond för hållbar infrastruktur i tillväxtländer

  Andra AP-fonden bidrar ytterligare till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet genom att investera cirka 500 miljoner kronor (50 miljoner euro) i Climate Finance Partnership (CFP) som förvaltas av BlackRock. CFP ska investera i hållbar infrastruktur i tillväxtländer och fokus kommer att vara på förnyelsebar energi med tillhörande infrastruktur såsom elnät och batterilager. Ett […]


 • AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

  I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll. AP-fondernas etikråd bildades 2007 som ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde […]


 • Andra AP-fonden redovisar det bästa halvårsresultatet någonsin

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2021. Resultatet uppgick till 39,2 mdkr och fondkapitalet uppgick till 421,2 mdkr vid halvårsskiftet 2021. Detta är det bästa halvårsresultat som fonden har uppnått. Till det starka resultatet bidrog bland annat fondens riskkapitalportfölj med en avkastning om 39,7 procent. Fondens […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2021

  Under första halvåret 2021 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Bland annat har ett antal investeringar i hållbar infrastruktur gjorts, en av dessa var investeringen i Northvolt genom ett AP-fondsägt (AP1, AP2, AP3, AP4) bolag. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och […]


 • Andra AP-fonden publicerar ny rapport om mänskliga rättigheter

  Andra AP-fonden (AP2) publicerar sin andra rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver områden där fonden tagit viktiga steg för att utveckla sitt arbete […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021 – andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper den högsta någonsin

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm återigen ökar och uppgår nu till 34,5 (33,7) procent. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 24,3 till 26,0 procent, är den största mätt i procentenheter sedan undersökningarna inleddes 2002. Över tid har utvecklingen […]


 • AP-fondernas hållbarhetsarbete kommer väl ut i Riksrevisionens granskning

  AP-fonderna (AP1-AP4) välkomnar den granskning som Riksrevisionen under 2020-2021 har genomfört avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete och den rapport som presenterades den 3 juni 2021. Hållbarhet är en mycket viktig och integrerad del av AP-fondernas arbete och något som AP-fonderna har arbetat med länge och kontinuerligt utvecklar. Riksrevisionens granskning visar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande […]


 • Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

  Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning. AP-fondernas […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2020

  Under 2020 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. AP2 har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala […]


 • Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet

  En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande. – 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats […]


 • Andra AP-fonden ställer om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark

  Andra AP-fonden har anpassat sina interna index och portföljer för utländska aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det innebär bland annat avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. Därmed minskas också klimatrisken från fondens globala investeringar och fondens koldioxidavtryck minskar ytterligare. Under hösten har AP2 anpassat de internt förvaltade innehaven av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), utan att […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2020

  Under första halvåret 2020 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har beslutat att publicera en separat rapport om fondens hållbarhetsarbete även för första […]


 • Ett halvår starkt påverkat av covid-19

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -5,1 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2020. Resultatet uppgick till -19,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 357,9 mdkr vid halvårsskiftet 2020. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020 – andelen kvinnor i styrelser minskar något

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och uppgår nu till 33,7 (34,0) procent. Däremot ökar andelen kvinnor i ledningar för tionde året i rad och uppgick vid årets mätning till 24,3 (24,0) procent. För första gången är mer […]


 • Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

  AP-fondernas etikråds årsrapport 2019:AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, […]


 • Andra AP-fonden – resultatet för 2019 högsta någonsin

  Resultatet för 2019 var Andra AP-fondens högsta någonsin och uppgick till 53,0 mdkr. De senaste fem och tio åren har fonden i genomsnitt avkastat 7,4 respektive 8,4 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande på både kort och lång sikt. – 2019 blev ett år som för vår del präglades […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2019

  Under 2019 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala […]


 • Andra AP-fonden publicerar rapport om mänskliga rättigheter

  Som en av de första investerarna i världen, publicerar Andra AP-fonden (AP2) en rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver både områden där fonden […]


 • Andra AP-fonden ökade avkastningen väsentligt

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,7 (2,9) procent, efter kostnader, för det första halvåret 2019. Resultatet uppgick till 35,6 (9,8) mdkr och fondkapitalet uppgick till 367,4 (352,4) mdkr vid halvårsskiftet 2019. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex 2019 – andelen kvinnor i styrelser ökar svagt

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2019 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka, om än svagt, och uppgår nu till 34,0 (33,9) procent. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 24,0 (23,2) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande […]


 • AP-fondernas etikråds årsrapport: Nya problemområden i fokus under 2018

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i […]


 • Andra AP-fonden avinvesterar från tobak och kärnvapen

  Andra AP-fonden har sedan start arbetat med hållbarhetsfrågor med målet att dessa ska vara integrerade i förvaltningen. På så sätt kan fonden minska risker och skapa bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Andra AP-fonden tar nu ytterligare ett steg i sin hållbarhetsambition. Med stöd i de reviderade lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning har fonden […]


 • Andra AP-fondens avkastning uppgick till –1,3 procent

  Resultatet för 2018 var negativt och uppgick till –4,3 mdkr, vilket motsvarar -1,3 procent, och speglar framförallt en negativ börsutveckling på världens aktiemarknader men också goda resultat inom onoterade tillgångar. Fonden överträffar dock sitt långsiktiga avkastningsantagande på 4,5 procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio […]


 • Andra AP-fonden – ett decennium med gröna obligationer

  Andra AP-fonden (AP2) släpper idag en rapport som ger en bild av den gröna obligationsportföljen. AP2 har idag en global grön obligationsportfölj till ett värde av 5,7 miljarder SEK, utgivna av 52 olika emittenter, med över 1 300 olika projekt i 96 länder. AP2 har nu varit aktiv på den gröna obligationsmarknaden i ett decennium. […]


 • Andra AP-fondens kapital ökade till 352,4 mdkr

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 2,9 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2018. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Resultatet uppgick till 9,8 mdkr och fondkapitalet uppgick till 352,4 mdkr vid halvårsskiftet 2018. – Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande om 4,5 procent per […]


 • Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar fortsätter att öka och Large Cap visar vägen

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2018 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 33,9 (32,2) procent. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 23,2 (21,7) procent. Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, […]


 • Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Martina Björkman Nyqvist​ samt Hanse Ringström till nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse. Tidigare vice ordförande Jan Roxendal har utsetts till ny ordförande och ledamoten Jeanette Hauff till vice ordförande.


 • AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2017 års dialoger har bland annat omfattat samtal och möten med bolag rörande korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöproblem i flera industrier och […]


 • Andra AP-fonden investerar 99 miljarder enligt egenutvecklat ESG-index

  Under 2017 har Andra AP-fondens medarbetare konstruerat nya index för tillgångsslaget globala aktier. Det innebär att fonden nu har ESG-exponering på allt internt förvaltat kapital inom tillgångsslaget utländska aktier, totalt cirka 99 mdkr. Detta är en viktig del i fondens fortsatta arbete med att implementera ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i investeringsbesluten. De nya indexen […]


 • Andra AP-fonden rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer

  Som en av de första investerarna har Andra AP-fonden publicerat en rapport i enlighet med Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. – Vi ville vara tidiga med att rapportera för att både lära oss själva men också för att vi ska veta vad vi pratar om när vi för en dialog med bolag. […]


 • Andra AP-fondens avkastning för 2017 uppgick till 9,1 procent

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 9,1 procent, exklusive kostnader, för helåret 2017. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 345,9 mdkr. Resultatet uppgick till 28,8 mdkr. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt. Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet: – Vår avkastning […]


 • Andra AP-fonden skapar stabil avkastning i turbulent omvärld

  Andra AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 15,5 mdkr och fondkapitalet till 336,3 mdkr vid halvårsskiftet. Fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Trots en turbulent omvärld uppnådde Andra AP-fonden en avkastning på 4,8 procent för halvåret. […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex firar 15 år: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar fortsätter att öka och Large Cap visar vägen

  Under de 15 år som Andra AP-fonden publicerat Kvinnoindex har andelen kvinnor i styrelser ökat med 26,1 procentenheter. Kvinnoindex för 2017 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 32,2 procent jämfört med 30,7 procent föregående år. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick […]


 • Andra AP-fondens investering bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål kan uppnås

  Andra AP-fonden har investerat i riskkapitalfonden The Rise Fund, som förvaltas av TPG Growth. The Rise Fund har som mål att uppnå mätbara, positiva sociala och miljömässiga resultat samt marknadsmässig finansiell avkastning. The Rise Funds mål stämmer överens med flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Andra AP-fonden har investerat 50 miljoner USD i riskkapitalfonden The Rise […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Jan Roxendal som ny vice ordförande i Andra AP-fondens styrelse.


 • Etikrådets årsrapport 2016 – mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

  AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption. 2016 års dialoger har bland annat omfattat dialoger med bolag rörande fiskeindustrin i Thailand och gästarbetarnas situation i Qatar. Utifrån AP-fondernas uppdrag och den gemensamma […]


 • Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

  Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för god […]


 • Andra AP-fondens avkastning för 2016 uppgick till 10,5 procent

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,5 procent, exklusive kostnader, för helåret 2016. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 324,5 mdkr. Resultatet uppgick till 30,5 mdkr. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt. Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet: – Under året har […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2016

  2016 var ett händelserikt år för Andra AP-fonden inom hållbarhetsområdet. Detta var resultatet av ett långsiktigt och strukturerat arbete att, utifrån fondens uppdrag, integrera hållbarhet i hela verksamheten. Idag publicerar Andra AP-fonden sin hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2016. Fondens vision är att integrera hållbarhet i hela verksamheten, såväl i det dagliga som i det mer […]


 • Andra AP-fonden tar ytterligare steg för integration av hållbarhet i förvaltningen

  Andra AP-fonden har tagit ytterligare steg för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen genom att implementera ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i tillgångsslaget globala aktier i den kvantitativa förvaltningen. Det innebär att 90 miljarder kronor av fondens kapital förvaltas med beaktande av ESG-faktorer. Med ett bredare beslutsunderlag fattas bättre investeringsbeslut, vilket ger högre avkastning för Sveriges […]


 • Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen

  Andra AP-fonden publicerar idag en skrift om sitt förhållningssätt till klimatomställningen. Fonden har också följt upp sin analys av finansiella klimatrisker för kraftbolag och beslutat att avinvestera från ytterligare tio bolag som fonden bedömt har betydande finansiella klimatrisker. Klimatfrågor och då framförallt klimatförändringar står för både enorma risker och stora möjligheter för en långsiktig investerare […]


 • Andra AP-fondens väldiversifierade portfölj skapar stabilt resultat

  Andra AP-fondens resultat för första halvåret 2016 uppgick till 10,6 mdkr och fondkapitalet till 308 mdkr vid halvårsskiftet. Fonden redovisade en total avkastning på 3,7 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,7 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Trots stor turbulens på de finansiella marknaderna uppnådde Andra AP-fonden en avkastning på 3,7 […]


 • Andra AP-fonden avvecklar ägandet i ytterligare 19 fossilbolag

  Andra AP-fonden minskar ytterligare sin finansiella risk inom fossil energi. Det innebär att fonden avinvesterar aktierna i ytterligare 11 kolbolag och åtta olje- och gasbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 550 miljoner kronor. 2014 gjorde Andra AP-fonden sin första riskanalys av fossilenergibolag utifrån ett klimatriskperspektiv och beslutade då att […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2016: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser nu över 30 procent

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2016 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 30,7 procent jämfört med 27,9 procent föregående år. Andelen kvinnor i ledningar ökar i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 20,9 (19,5) procent. – Det är glädjande att andelen kvinnliga […]


 • Andra AP-fonden investerar 30 miljoner USD för att främja kvinnligt entreprenörskap i en facilitet tillsammans med Goldman Sachs 10,000 Women och IFC, för att öka tillgången på kapital för kvinnliga entreprenörer

  Den första globala finansieringsfaciliteten någonsin med syfte att bidra till att överbrygga den globala kreditklyftan för kvinnor. Andra AP-fonden, AP2, tar ytterligare ett viktigt steg inom hållbarhetsområdet och tillkännager i dag en investering på 30 miljoner USD i Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF), vilket är ett partnerskap mellan Goldman Sachs 10,000 Women och IFC (International […]


 • Andra AP-fonden rankad åtta i världen för hantering av klimatrisker

  Andra AP-fonden rankas som nummer åtta i världen för hantering av klimatrisker av Asset Owners Disclosure Project (AODP). Andra AP-fonden har erhållit en AAA-rating i årets Global Climate 500 index. Detta är en förbättring från förra året då fonden låg på plats 11. AODP bedömer världens 500 största kapitalägare utifrån deras framgångar att hantera klimatrisker […]


 • Andra och Sjätte AP-fonden säljer Norrporten till Castellum

  Andra AP-fonden (“AP2”) och Sjätte AP-fonden (“AP6”) meddelar i dag att en överenskommelse nåtts i vilken Castellum AB (publ) (“Castellum”) förvärvar samtliga aktier i Norrporten AB (publ) (“Norrporten”) genom en kombination av kontanter och aktier. Försäljningslikviden fram till och med tillträdesdagen uppgår till SEK 14.0 miljarder. Försäljningen realiserar en betydande värdeökning. Värdet på Norrportens fastighetsportfölj […]


 • Med anledning av Andra och Sjätte AP-fondens försäljning av Norrporten till Castellum

  Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Under 22 år har bolaget byggt upp en fastighetsportfölj värd över 25 miljarder kr i 10 av Sveriges tillväxtorter samt i Köpenhamn. Hyresgästerna utgörs av bl.a. Polisen, Bolagsverket, Sveriges domstolar, Kriminalvården och Handelsbanken. Värdet på Norrportens fastighetsportfölj har ökat med 14 procent per år mellan 2000-2015. Antal anställda, […]


 • Vinnare av Göteborgs miljöpris 2016 utsedd

  Göteborgspriset för hållbar utveckling går i år till sydkoreanen Park Won-Soon, borgmästare i Seoul, som tagit en ledande roll i världen kring att skapa en “sharing city”. Läs motiveringen


 • Etikrådets årsrapport 2015 – bolagsdialoger leder till förbättringar

  AP-fondernas Etikråd har en viktig uppgift – att påverka portföljbolagen att förbättra arbetet med miljöfrågor och sociala frågor. AP-fonderna är långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare. Etikrådets dialoger med bolag gör skillnad. Under 2015 förde Etikrådet dialog med 178 bolag runt om i världen om totalt 254 incidenter främst rörande affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och […]


 • Andra AP-fonden utvecklar strategin för gröna obligationer

  Andra AP-fonden allokerar en procent av den totala strategiska portföljen till gröna obligationer och tillgångsslaget blir därmed en del av den övergripande investeringsstrategin. Fonden tar i och med detta ett nytt strategiskt grepp om hållbarhetsinvesteringar och ytterligare steg för att implementera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen. Andra AP-fonden har beslutat att allokera en procent av fondens totala […]


 • Andra AP-fondens avkastning för 2015 uppgick till 4,1 procent

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,1 procent, exklusive kostnader, för helåret 2015. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 300,6 mdkr. Resultatet uppgick till 11,7 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,9 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och […]


 • AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

  DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 skedde vid bolaget Samarcos järnmalmsgruva i Mariana, Brasilien. Samarco samägs av gruvbolagen Vale och BHP Billiton. Omfattande utredningar av myndigheterna pågår för att ta reda på om det […]


 • Andra AP-fonden fortsätter att analysera finansiella klimatrisker och avinvesterar från 28 kraftbolag

  Andra AP-fonden minskar sin finansiella risk gentemot kraftbolag vars vinster i huvudsak är beroende av kolbaserad elproduktion. Det innebär att fonden inte kommer att vara investerad i 28 kraftbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 670 miljoner kronor. Andra AP-fondens klimatriskanalys av kraftsektorn har gjorts utifrån fondens uppdrag att ta […]


 • Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson deltar på World Climate Summit

  Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommer under World Climate Summit i Paris den 6 december att delta i panelen Carbon Tracker Energy Plenary Session “A roadmap for the energy transition: challenges & solutions”. Läs mer på: www.carbontracker.org/news/a-roadmap-for-the-energy-transition-challenges-solutions


 • AP-fonderna samordnar sättet att redovisa koldioxidavtryck för investeringsportföljerna

  AP-fonderna, Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden, har kommit överens om att samordna sättet att redovisa koldioxidavtryck. AP-fonderna kommer alla att redovisa sina koldioxidavtryck med tre indikatorer. Alla AP-fonder har, enskilt, mätt koldioxidavtryck för 2014 och är positiva till att mäta och redovisa investeringars klimatutsläpp. För att öka insynen och möjligheten att bedöma […]


 • Andra AP-fondens remissvar på ”Nya regler för AP-fonderna”

  Andra AP-fonden har lämnat in remissvar avseende “Nya regler för AP-fonderna” (ds 2015:34). I promemorian föreslås en helt ny struktur och organisation med nya placeringsregler för förvaltningen av buffertkapitalet i pensionssystemet. Andra AP-fonden anser att skälen till en så omfattande förändring jämfört med dagens verksamhet är vare sig tydligt eller övertygande redovisade. De utvärderingar som […]


 • AP-fondförslaget är dyrt och leder till sämre pensioner

  AP-fondernas ordföranden och VD:ar skriver gemensamt på DN debatt idag. Otydligt och byråkratiskt. Förslaget om nya regler för AP-fonderna innebär flera försämringar. Det ökar risken för en kortsiktig politisk detaljstyrning och sätter stopp för långsiktiga investeringar i exempelvis fastigheter och infrastruktur. Med stor sannolikhet leder det till lägre pensioner, skriver ordförande och vd:ar för AP-fonderna. […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2014/2015

  Att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys- och beslutsprocesser är att integrera hållbarhet i förvaltningen. På så sätt kan fonden också minska risken och få bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Fondens bedömning är att långsiktigt hållbara företag också är företag som på lång sikt genererar god avkastning. Idag publicerar Andra AP-fonden sin hållbarhets- och […]


 • Andra AP-fondens pris inom finans- och hållbarhet till uppsats om gröna obligationer

  I år delades Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet ut till studenterna Anna Adlarson och My Hammarström för deras uppsats “Är gröna obligationer ett finansiellt instrument som bidrar till en hållbar utveckling?”. Studien visar att det är ett redan välutvecklat miljöarbete som ligger till grund för emitteringen av gröna obligationer. Det framgår även att […]


 • Andra AP-fonden har de senaste 10 åren haft en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 5,2 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2015. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,2 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Fondkapitalet ökade med 12,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet 2015 till 306,5 mdkr. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 306,5 (280,3) mdkr den 30 juni 2015. Fondkapitalet […]


 • Första och Andra AP-fonden ingår ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska kontorsfastigheter

  Första och Andra AP-fonden har tillsammans med TIAA-CREF, en ledande leverantör av finansiella tjänster, kommit överens om att bilda ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande, europeisk plattform för investeringar i kontorsfastigheter med en kontorsportfölj på över 4 miljarder euro. TH Real Estate, som har etablerat plattformen för det samägda bolaget, ska sköta […]


 • Andra och Tredje AP-fonden utser Northern Trust till depåbank efter gemensamt genomförd upphandling

  Andra och Tredje AP-fonden har gemensamt genomfört en upphandling av depåbankstjänster under 2014 och 2015 och har nu beslutat att utse Northern Trust till depåbank för respektive fond. Genom att göra en gemensam upphandling har Andra och Tredje AP-fonden kunnat effektivisera processen genom bland annat det erfarenhetsutbytet gällande operativa processer som fonderna haft. Dessutom har […]


 • AP2 pris för bästa ränteförvaltning på IIN awards 2015

  Framröstad av investerare i Norden mottog AP2 priset för nytänkande och bästa investeringstrategi i räntebärande investeringar på Institutional Investor Nordic roundtable i Stockholm den 2 juni.


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015: Stor ökningen av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Stockholmsbörsen fortsätter att öka och uppgår nu till 27,9 procent jämfört med 24,7 procent föregående år, vilket är den näst största ökningen sedan mätningen startade. Andelen kvinnor i ledningar ökar i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 19,5 (18,4) […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Kristina Mårtensson, chef för utredningsenheten och samhällspolitisk chef på Kommunal till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse.


 • Andra AP-fondens aktieägarförslag till Statoils stämma stöddes av 99,95 procent

  På gårdagens årsstämma i Statoil la Andra AP-fonden, tillsammans med Fjärde AP-fonden, fram ett aktieägarförslag. Förslaget stöddes av 99,95 procent och går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för “low-carbon” energi samt hur bolaget tar in […]


 • Vinnare av Göteborgs miljöpris 2015 utsedda

  Göteborgspriset för hållbar utveckling går till solceller och energieffektivisering Läs pressrelease.


 • Andra AP-fonden lägger fram aktieägarförslag om ökad klimatrapportering för Statoil

  Andra AP-fonden har, tillsammans med Fjärde AP-fonden, lagt fram ett aktieägarförslag till Statoils årsstämma. Förslaget går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för “low-carbon” energi samt hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och […]


 • Andra AP-fonden rankad 11 i världen för hantering av klimatrisker

  Andra AP-fonden blev raknad 11 i det index som Asset Owners Disclosure Project (AODP) publicerat där världens 500 största investerare rankas efter graden av ansträngningar som de sätter in mot att mildra risken för klimatförändringar. Länk till AODP:s hemsida.


 • Andra AP-fondens hållbarhets- och ägarstyrningsrapport nominerad i RI Reporting Awards 2015

  Bland över 1000 pensionsfonder har Andra AP-fondens hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 blivit nominerad i Responsible Investors Reporting Awards 2015. Vinnare kommer att utses den 2-3 juni i London. Läs mer.


 • Etikrådets årsrapport 2014 – Framgångsrik fokusering på gruvindustrin, tre rekommenderade uteslutningar

  AP-fondernas Etikråds arbete bygger på dialog med bolag både när problem uppstår i deras verksamhet och i förebyggande syfte. Under 2014 förde Etikrådet totalt 308 dialoger och avslutade tre reaktiva dialoger. Etikrådet har under året rekommenderat fonderna att utesluta bolagen Agrium, Motorola Solutions samt Barrick Gold då de kopplats till kränkningar av internationella konventioner. Etikrådet […]


 • Tillsammans skapar vi vägar in i arbetslivet

  Mitt Liv har startat ett samarbete med Andra AP-fonden. Detta som ett led i fondens mångfaldsarbete. Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 300 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. – Eftersom mångfald är en hjärtefråga för oss på Andra AP-fonden ser vi mycket fram emot […]


 • Andra AP-fonden fortsätter att leverera starka resultat – avkastningen 2014 uppgick till 13,3 procent

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 13,3 procent, exklusive kostnader, för helåret 2014. Fondkapitalet ökade med 29,2 mdkr och uppgick vid årets slut till 293,9 mdkr. Resultatet uppgick till 34,3 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,5 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga […]


 • Aktieägarförslag om ökad klimatrapportering för Shell

  Andra AP-fonden har tillsammans med Tredje och Fjärde AP-fonden samt ett stort antal andra investerare lagt fram ett aktieägarförslag till Shells bolagsstämma. Förslaget går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för “low-carbon” energi, hur bolaget tar […]


 • Andra AP-fonden publicerar hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2013/2014

  Sedan fonden startade 2001 har Andra AP-fonden genomfört en mängd aktiviteter inom hållbarhetsområdet och har många gånger varit pionjärer. Bland annat var fonden bland de första investerarna i världen att skriva under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och var även bland de första att investera i gröna obligationer. Redan 2009 analyserade fonden aktieportföljens koldioxidavtryck, […]


 • Andra AP-fonden avvecklar ägandet i ett antal fossilbolag

  Andra AP-fonden minskar sin finansiella risk inom fossil energi. Det innebär att fonden inte längre kommer att vara investerad i 12 kolbolag och i 8 olje- och gasbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 840 miljoner kronor. Efter en omfattande riskanalys av fossilenergibolag utifrån ett klimatperspektiv har Andra AP-fonden beslutat […]


 • Andra AP-fondens pris inom finans- och hållbarhet 2014 utdelat

  Göteborgsstudenterna Anna Mattsson och Lina Sandström har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet. Priset, på 20 000 kronor, får de för sin uppsats “A Comparision between the Performance of Ethical and Conventional US Funds – Do different ethical characteristics matter?”. Priset delades i år ut för andra gången och instiftades för att uppmuntra […]


 • Andra AP-fonden investerar i social obligation

  Andra AP-fonden tar nu genom sin ränteförvaltning ett nytt steg inom hållbara investeringar genom att investera i en så kallad social obligation och stärker därmed sin position inom hållbarhetsområdet. Obligationen är utgiven av IADB och kommer att finansiera lån till projekt i Latinamerika och Karibien och syftar till att motverka fattigdom genom att förbättra kvaliteten […]


 • Fondkapitalet ökade till drygt 280 miljarder kronor – ny rekordnivå

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 7,0 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2014. Fondkapitalet ökade med 15,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet till 280,3 mdkr. Resultatet uppgick till 18,1 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 280,3 (248,3) mdkr den […]


 • AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

  I Fair Trade Centers rapport “Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna inklusive Etikrådet bevakar och engagerar sig i många hållbarhetsområden och branscher runt omkring i världen, vissa kopplade till den problemställning som lyfts i rapporten. Etikrådet gör […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år, från 22,3 till 24,7 procent. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter att öka i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 18,4 procent – en ökning med drygt en procentenhet. – Utvecklingen går i positiv riktning. […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Johnny Capor till ny ledamot i fondens styrelse.


 • Paul Polman vinnare av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014

  Läs pressrelease


 • Andra AP-fondens kapital dubblerat sedan start

  Andra AP-fondens kapital uppgick den 31 mars till 269,5 mdkr, vilket innebär mer än en fördubbling sedan starten 2001. Detta trots IT-bubblan, en finanskris och en skuldkris och att fonden under samma period har haft totalt 6,7 mdkr i nettoutflöde för täckande av underskott i pensionssystemet När det nya pensionssystemet sjösattes 2001 tilldelades Andra AP-fonden, […]


 • Andra AP-fonden kommer tacka ja till Volkswagens bud på Scania

  Andra AP-fonden har idag, efter en omfattande finansiell analys, beslutat att acceptera budet från Volkswagen på 200 kronor per Scaniaaktie. Andra AP-fonden äger 1 554 470 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,2 procent av kapitalet och 0,04 procent av rösterna. För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika […]


 • Etikrådets årsrapport 2013 – Dialog ger resultat

  Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2013 var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom telekom-, läkemedels-, tobaks- och kakaobranschen. Etikrådet har sett flera exempel på att dialoger är ett […]


 • Remissvar Buffertkapitalsutredningen

  Andra AP-fondens tidigare publicerade remissvar på SOU 2012:53, AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan läsas här.


 • Starkt år för Andra AP-fonden – överträffar förvaltningsmålet på både kort och lång sikt

  Andra AP-fondens resultat för 2013 uppgick till 30,1 mdkr och efter utbetalningar till pensionssystemet uppgick fondkapitalet till 264,7 mdkr. Fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2013 till 12,8 procent. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål om en årlig […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Christer Käck till ny ledamot i fondens styrelse.


 • Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

  Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angrepssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell och resurser och leder till olika innehav i portföljerna. Etik är komplext, är en funktion av värdegrunder och är öppet för tolkningar – därmed finns det inget absolut […]


 • AP-fonderna utesluter fyra bolag kopplade till kränkningar av internationella konventioner

  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden säljer sina innehav i de fyra bolagen Walmart, Freeport McMoRan, Incitec Pivot och Potash. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas gemensamma Etikråd då de dialoger som Etikrådet har fört under flera år med bolagen inte lett till önskat resultat. Etikrådet har under flera år fört dialoger med detaljhandelskedjan Walmart […]


 • Andra AP-fonden delar ut pris inom finans och hållbarhet

  Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet delas för första gången ut och tilldelas de båda studenterna Sabina Eliasson och Jonas Wannefors. De får priset på 20 000 kronor för sin uppsats där de visat på möjligheter för investerare att utnyttja miljöinformation för att skapa en högre riskjusterad avkastning. Andra AP-fonden instiftade under förra året […]


 • Diversifiering fortsätter skapa stabilitet i Andra AP-fondens avkastning

  Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,3 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2013. Resultatet för halvåret uppgick till 10 miljarder kronor och efter utbetalningar till pensionssystemet uppgick fondkapitalet till 248,3 miljarder kronor. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,2 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,4 miljarder […]


 • Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013: För andra året i rad minskar andelen kvinnor i styrelser men andelen kvinnor i ledningar fortsätter att öka

  Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har minskat sedan 2011 och uppgår enligt årets mätning till 22,3 procent. Dock fortsätter andelen kvinnor i ledningar att stadigt öka och uppgår nu till 17,2 procent. Sedan 2011 har andelen kvinnor bland de drygt 250 noterade bolagen på stockholmsbörsen minskat från 22,9 […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Ole Settergren, Avdelningschefen vid Pensionsmyndigheten, till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse.


 • Andra AP-fonden kommenterar Swedwatch rapport ”Investering utan insyn”

  Läs Andra AP-fondens kommentar till Swedwatch rapport. Pdf (PDF-dokument, 118 kB)


 • Etikrådets årsrapport 2012 – Etikrådets engagemang i hållbarhetsfrågor leder till resultat

  Under 2012 förde Etikrådet dialog med 118 bolag runt om i världen. Därutöver förde Etikrådets externa konsult dialog med 102 bolag för Etikrådets räkning. Etikrådet arbetar i allt större utsträckning förebyggande i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2012 […]


 • Information med anledning av Uppdrag gransknings inslag om Norrporten

  Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings kommande inslag om Norrporten vill Andra AP-fonden här lämna sin syn på det som framkommit. Andra AP-fonden har välkomnat Uppdrag Gransknings frågor och eventuella följdfrågor. Vi har välkomnat dem skriftligen eftersom vi tycker det är viktigt att våra svar blir sakliga, korrekta och enkla att följa upp. Nedan presenteras […]


 • Starkt årsresultat – Andra AP-fondens långsiktiga avkastning väsentligt över förvaltningsmålet

  Andra AP-fondens resultat för 2012 uppgick till 28,6 mdkr, vilket innebär att fondkapitalet nu uppgår till 241,5 mdkr. Fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2012 till 13,5 procent. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till 1,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. De senaste tio åren har fonden haft en genomsnittlig avkastning på 7,6 procent per år. […]


 • Remissvar Buffertkapitalutredningen

  Andra AP-fondens remissvar på SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven Nedan följer en sammanfattning av Andra AP-fondens fullständiga remissvar. Längst ner på sidan finns en länk till det kompletta remissvaret. Sammanfattning Utredningen föreslår en helt ny struktur och organisation med nya placeringsregler för förvaltningen av buffertkapitalet i pensionssystemet. Andra AP-fonden […]


 • Andra AP-fonden investerar i amerikanska fastigheter

  Andra AP-fonden investerar 325 miljoner USD i det amerikanska fastighetsbolaget US Office Holdings. Bolaget samägs med den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS samt ett dotterbolag till det amerikanska fastighetsföretaget Tishman Speyer. Andra AP-fonden har förvärvat 41 procent av US Office Holdings, som ägs av den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS och fastighetsföretaget Tishman Speyers dotterbolag. Förutom tre […]


 • Resultatet i linje med Andra AP-fondens långsiktiga mål

  Andra AP-fondens redovisade en total avkastning på 5,8 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,5 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Fondkapitalet ökade med 10,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet 2012 till 227,3 mdkr. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 227,3 (227,5) mdkr den 30 juni 2012. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till […]


 • Översyn av personalrelaterade policies

  Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har de sex ordförandena i Första-Fjärde AP-fonderna, Sjätte- och Sjunde AP-fonden initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policies. Syftet är att åstadkomma en harmonisering av det aktuella regelverket. Arbetet inleds omedelbart och skall bedrivas skyndsamt.


 • Andra AP‐fondens Kvinnoindex för 2012: Andelen kvinnor i styrelser minskar medan andelen kvinnor i ledningsgrupper är den högsta någonsin

  När Andra AP‐fonden för tionde gången publicerar sitt årliga Kvinnoindex visar studien att andelen kvinnliga styrelseledamöter minskar något sedan föregående år till 22,7 procent. Däremot fortsätter andelen kvinnor i företagsledningar att öka till 16,3 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Den snabba ökningen av andelen kvinnor i styrelser mellan 2002 och […]


 • Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, utsedd på förslag av TCO, Lenita Granlund, avtalssekreterare, utsedd på förslag av LO och Niklas Johansson, fil kand, till ledamöter i Andra AP-fondens styrelse.


 • Etikrådets årsrapport 2011 – AP-fonderna gör skillnad genom förebyggande arbete

  Årsrapporten 2011 för Etikrådet, som täcker samarbetet i miljö- och etikfrågor mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, pekar på en positiv utveckling för de bolag med vilka dialog förs. Förbättringarna kan bland annat förklaras av Etikrådets förebyggande insatser och samarbetet med andra investerare. Utifrån AP-fondernas uppdrag och den gemensamma värdegrunden arbetar Etikrådet både förebyggande […]


 • Jan Kvarnström ny ordförande i Norrporten

  Vid dagens bolagsstämma valdes Jan Kvarnström till ny ordförande i Fastighetsbolaget Norrporten. Läs pressmeddelande. (PDF-dokument, 12 kB)


 • Skuldkris och fallande börser påverkade resultatet

  Andra AP-fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2011 till -1,9 procent, vilket var mindre än nedgången på de stora aktiemarknaderna. Den diversifiering som fonden gjort under de senaste åren bidrog till att motverka den negativa utvecklingen i portföljen. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till -0,3 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till […]


 • Pressmeddelande från Hållbart värdeskapande

  Investerarna bakom initiativet Hållart värdeskapande har släppt sin andra rapport. Läs pressrelease (PDF-dokument, 366 kB) Läs rapport (PDF-dokument, 1,5 MB)


 • Andra AP-fonden vann IPE awards

  Andra AP-fonden vann tillsammans med Första AP-fonden pris i kategorin bästa svenska pensionsfond på IPE Awards i Bryssel den 17 november. Vinnarlistan


 • Andra AP-fonden publicerar ägarrapport för 2010/2011

  Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2010/2011. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar om bland annat hållbarhet i fokus vid fondens skogs- och jordbruksinvesteringar, utvecklingen av andelen kvinnliga styrelseledamöter, bolagsstyrning i Asien samt i samband med att fonden i år firar tioårsjubileum – hur ägarfrågan var i fokus redan när fonden startade 2001 . […]


 • Investerare lanserar Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk

  En grupp institutionella investerar som representerar 1 300 miljarder dollar lanserar idag, Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk (“Jordbruksprinciperna”), med syfte att förbättra hållbarhet, transparens och ansvarstagande för investeringar i jordbruksfastigheter. De senaste åren har fler och fler investerare börjat intressera sig för investeringar i jordbruk. Dessa principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk ger institutionella […]


 • Positivt resultat trots turbulent marknad

  Andra AP-fondens avkastning bidrog till att fondkapitalet ökade med 5 mdkr under första halvåret 2011och fondens kapital uppgick till 227, 5 mdkr. Fonden redovisade en total avkastning på 2,4 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 227,5 (204,8) mdkr den 30 […]


 • Cityhold Property AB – Första och Andra AP-fondens nya bolag är nu på plats, med fokus på stabila europeiska fastighetsinvesteringar

  Cityhold Property AB blir namnet på Första och Andra AP-fondens gemensamma bolag för europeiska fastighetsinvesteringar. Cityhold Property drivs i samarbete med Catella, som bistår företaget med resurser och kompetens inom ramen för ett flerårigt managementavtal. Ledningspersoner i Sverige och på nyckelmarknaderna i Europa är nu utsedda. Det nybildade bolaget ska fokusera på långsiktiga investeringar i […]


 • Andelen kvinnor i styrelser och i ledningsgrupper är den högsta någonsin

  Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka till 22,9 procent. Från att föregående år ha minskat så stiger nu även andelen kvinnor i företagsledningar till 15,3 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 22,2 procent till 22,9 procent jämfört […]


 • Kvinnoindex 2011

  Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen, styrelser, ledningar och anställda. Ladda ner (PDF-dokument, 537 kB)


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, till ledamot i Andra AP-fondens styrelse.


 • Andra AP-fonden investerar 250 miljoner dollar i jordbruksfastigheter

  Andra AP-fonden har beslutat att tillsammans med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF starta ett gemensamt bolag för att tillsammans investera i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien. Andra AP-fonden kommer att investera cirka 250 miljoner dollar i ett nybildat bolag som ska förvärva och förvalta jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien. Huvudägare och förvaltare blir TIAA-CREF. […]


 • Pris i IPE European Pension Funds Awards

  Onsdagen den 18/5 fick Anders Strömblad, Andra AP-fonden, tillsammans med Ossian Ekdahl från Första AP-fonden, ta emot pris på IPE European Pension Funds Awards. Detta för fondernas nystartade bolag som kommer att investera i europeiska fastigheter.


 • Etikrådets årsrapport 2010 – Genom att vara engagerad ägare gör AP-fonderna skillnad

  Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2010. I rapporten beskrivs hur de fyra AP-fonderna, genom att använda sitt ägande för att agera mot kränkningar av internationella konventioner och ställa krav på förändring, gör skillnad. I rapporten redovisas hur de dialoger som Etikrådet för med bolag som på olika […]


 • Första och Andra AP-fonden bildar gemensamt bolag för europeiska fastighetsinvesteringar

  Första och Andra AP-fonden har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att investera i europeiska fastigheter i samarbete med Catella. Genom bolaget kommer de båda fonderna att etablera ett långsiktigt ägande av fastigheter på de mest betydande marknaderna i Europa. Bolagets strategi är att investera i kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kontorslokaler med centrala […]


 • Andra AP-fonden levererar starkt helårsresultat

  Andra AP-fondens resultat för 2010 uppgick till 22,3 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,8 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Förvaltningen av samtliga tillgångsslag överträffade sina respektive jämförelseindex. Fondens höga exponering mot svenska aktier har även under 2010 bidragit starkt till den positiva absoluta avkastningen. Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 222,5 (204,3) mdkr […]


 • Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning

  Andra AP-fonden har beslutat teckna ramavtal med firmorna Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Northwest & Ethical Investments och Sustainalytics för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning. Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. Bedömningen […]


 • Andra AP-fonden publicerar ägarrapport

  Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2009/2010. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar om bland annat utvecklingen av andelen kvinnliga styrelseledamöter, intervju med riskkapitalisten Vinod Khosla, valberedningar enligt den svenska modellen samt fondens kartläggning av incitamentsprogram. För ytterligare information kontakta:Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 031-704 29 29.


 • AP2 stärker sitt engagemang i klimatfrågan

  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har via det gemensamma Etikrådet gått med som medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Målet är att föra fram investerarnas röst kring klimatfrågan och engagera företag, myndigheter och andra investerare för att adressera de […]


 • Samtliga tillgångsslag överträffade index

  Under första halvåret 2010 bidrog Andra AP-fondens avkastning till att fondkapitalet ökade med 2,5 mdkr. Efter utbetalning till pensionssystemet på 2,0 mdkr uppgick fondkapitalet till 204,8 mdkr. Fonden redovisade en total avkastning, exklusive kostnader, på 1,3 procent. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Samtliga tillgångsslag överträffade sina respektive […]


 • Ola Alfredsson – ny i styrelsen

  Ola Alfredsson, verkställande direktör för Kockums AB, har utsetts till ledamot i Andra AP-fondens styrelse.


 • Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar men andelen kvinnor i ledningarna sjunker

  Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat till 22,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Däremot har andelen kvinnor i företagsledningar sjunkit till 13,8 procent. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 19,1 procent till 22,2 procent jämfört med föregående år. Däremot har den positiva trend […]


 • Ny ledamot i AP2 styrelse

  Lasse Thörn, chef för enheten arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunal, har utsetts till ledamot i Andra AP-fondens styrelse.


 • Etikrådets årsrapport 2009 – Dialog och samarbete effektiva verktyg för att påverka bolagen

  Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2009, i vilken utvecklingen redovisas av de dialoger som rådet för med bolag som på olika sätt kan kopplas till överträdelser av de fyra AP-fondernas etiska riktlinjer för investeringar. Etikrådet främsta verktyg är dialog och samarbete med andra investerare för att påverka […]


 • Andra AP-fonden har anställt ny kapitalförvaltningschef

  Hans Fahlin (52 år) har anställts som ny kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden och han tillträder sin roll i mitten av april. Hans har 25 års erfarenhet av finansbranschen, varav de senaste 17 åren inom kapitalförvaltning och har haft flera ledande befattningar inom Alfred Berg/ABN AMRO, bland annat som VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning. Hans Fahlin […]


 • Bästa avkastningen sedan start

  Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 204,3 (173,3) mdkr den 31 december 2009, vilket innebar en ökning med 31 mdkr jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till 34,9 (-55,1) mdkr. Ökningen av fondkapitalet berodde främst på den kraftiga uppgången på världens börser under 2009. Under året har fonden för första gången haft ett nettoutflöde i […]


 • Resultatrapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande

  Idag publiceras resultaten av enkätundersökningen som i september 2009 skickades till styrelseordförande i de 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Hela 84 % av bolagen svarade på enkäten. Undersökningen behandlar fyra huvudområden: företagets styrande riktlinjer och förpliktelser; implementering och efterlevnad; kommunikation och rapportering; samt styrelsens ansvar. Företagen tillfrågades om riktlinjer som rör […]


 • Etikrådet prisas för bästa strategi för etiska och hållbara investeringar

  AP-fondernas gemensamma Etikrådet har erhållit pris för ”Bästa strategi för etiska och hållbara investeringar”. NRPNs står för Nordic Region Pensions and Investment News och är en publikation inom Financial Times-koncernen. Priset delades ut till Etikrådet för att ha lyckats bäst med att implementera en genomgående och nytänkande strategi för etiska och hållbara investeringar. Juryns motivering […]


 • Andra AP-fonden publicerar ägarrapport

  Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2008/2009. I rapporten presenteras fondens ägaraktiviteter tillsammans med temaartiklar bland annat om att fonden beräknat portföljens koldioxidavtryck, att riskkapitalsektorn också fått riktlinjer för hållbarhetsfrågor och hur fondens fastighetsbolag arbetar med miljöfrågorna. – Ägarfrågorna har under det senaste året fått mycket uppmärksamhet i både media och den politiska debatten. […]


 • För en hållbar framtid

  Tretton svenska institutionella investerare har gått samman i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata affärsmöjligheter. Därmed främjas […]


 • God återhämtning tack vare fortsatt hög aktieandel

  Första halvåret 2009 har präglats av stora marknadsrörelser även om utvecklingen jämfört med hösten 2008 var något lugnare på världens aktie-, ränte- och valuta-marknader. En fortsatt hög andel aktier, framför allt på den svenska marknaden, är den främsta förklaringen till det positiva resultatet för Andra AP-fonden. Fonden visade en avkastning på 6,4 procent för fondens […]


 • AP-fondernas resolution till Freeport McMorans bolagsstämma fick massivt stöd

  Första-Fjärde AP-fonderna lade, tillsammans med holländska ABP och New York City State Pension Funds, en resolution till det amerikanska gruvbolaget Freeport McMorans bolagsstämma den 11 juni med krav på tillsättandet av en oberoende miljöexpert i styrelsen. Resolutionen erhöll 32,5% av ja-rösterna på bolagsstämman. – Det är oerhört glädjande att resolutionen erhöll ett sådant massivt stöd. […]


 • Andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsatt lågt

  Andra AP-fonden mäter årligen andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser. Slutsatsen när det gäller andelen kvinnor i börsföretags ledningar är att den fortsatt ligger på en låg nivå, men har ökat från […]


 • Etikrådet: Tre dialoger har fått önskad effekt

  Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder som säkerställer att liknande incidenter inte återupprepas. Tre av bolagen på Etikrådets dialoglista, spanska Grupo Ferrovial S.A., kinesiska PetroChina Company Limited och franska Thales SA, har uppfyllt de […]


 • AP-fondernas Etikråd i Årsrapport 2008: Framgång för företagsdialog

  Idag presenterar Första till Fjärde AP fondernas Etikråd sin årsrapport för 2008, där Etikrådet redovisar utvecklingen av de företagsdialoger som det för med bolag som på olika sätt misstänks ha brutit mot de fyra fondernas etiska riktlinjer för placeringar. Dialogen har under 2008 i flera fall varit framgångsrik, och Etikrådet konstaterar att den gör skillnad. […]


 • Börsutvecklingen orsakade kraftig värdeminskning för Andra AP-fonden

  Den kraftiga nedgången på världens börser under 2008 är den viktigaste förklaringen till Andra AP-fondens resultat. Fondens resultat uppgår till -55,1 miljarder kronor och innebär en avkastning på -24 procent. • Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 31 december 2008 till 173,3 mdkr, vilket innebar en minskning med 54,2 mdkr, jämfört med föregående årsskifte. Under året […]


 • AP-fondernas Etikråd har förmått Sodexo att förbättra inhumana villkor på flyktingförläggning i Storbritannien

  AP-fondernas Etikråd har genom en konstruktiv dialog förmått Sodexo, en världsledande koncern inom servicetjänster med 330 000 medarbetare i 80 länder, att vidta åtgärder mot inhumana villkor för intagna vid en förläggning för invandrare i Storbritannien. Etikrådets aktiva ägarengagemang har också lett till att Sodexo i oktober 2008 antagit en mänskliga rättigheter policy för hela […]


 • Andra AP-fonden publicerar ägarrapport

  Idag publicerar Andra AP-fonden sin ägarrapport för 2007/2008. Fondens ägaraktiviteter presenteras tillsammans med temaartiklar bland annat om Sovereign Wealth Funds, röstning på utländska bolagsstämmor, miljökonsekvenser av gruvbrytning och AP-fondernas Etikråds arbete. För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén […]


 • AP-fonder publicerar miljörapport om gruvindustrin

  AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. “Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. Rapporten är framtagen för att öka kunskapen om sektorn och för att användas i Etikrådets löpande arbete”, säger Carl Rosén, ordförande i AP-fondernas Etikråd. För ytterligare information kontakta […]


 • Andra AP-fonden säljer klusterbombsbolag

  Andra AP-fonden säljer sina innehav i bolag som marknadsför klustervapen. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas Etikråd som analyserat den konvention om förbud mot klustervapen som Sverige ställde sig bakom i maj 2008. Etikrådet har i sin analys kommit fram till att bolagens verksamhet strider mot konventionen och har därför rekommenderat respektive Första till Fjärde […]


 • Oro på finansmarknaderna gav negativt resultat

  Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2008 till 207,2 mdkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med 20,3 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden det första halvåret 2008 visade en avkastning på -9,1 procent för fondens totala portfölj, exklusive kostnader. Avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader uppgick till -9,2 procent. Periodens resultat uppgick till -21,0 […]


 • AP Fastigheter köper – och byter namn till – Vasakronan

  Staten har beslutat att sälja Vasakronan till AP Fastigheter, som ägs till 25 procent vardera av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Därmed ges förutsättningarna för att bygga Sveriges bästa fastighetsbolag under det väl inarbetade namnet Vasakronan. Det här är ett utmärkt sätt att öka fondens fastighetsexponering, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden. -Vi […]


 • Lägre andel kvinnliga styrelseledamöter för första gången på tio år

  Andra AP-fonden mäter årligen andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser. Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen […]


 • AP-fondernas Etikråd använder dialog för att få företag att agera ansvarsfullt

  Idag presenterar Första-Fjärde AP-fondernas Etikråd sin första årsrapport. I och med detta offentliggör Etikrådet namnen på de bolag som rådet för en dialog med. “Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar inte bara på att få företaget att adressera den dokumenterade kränkningen. Som långsiktiga investerare vill vi också […]


 • Ny Chief Investment Officer på Andra AP-fonden

  Johan Held har anställts som ny CIO på Andra AP-fonden. Johan Held har 22 års erfarenhet av kapitalförvaltning, nationellt och internationellt, varav många år i ledande ställning inom Nordea Kapitalförvaltning, SEB Investment Management och senast som CIO på KP Pension och Försäkring. Johan har också erfarenhet av styrelsearbete i Gyllenforsen Fastigheter, Atrium Fastigheter och Sveriges […]


 • Positiv avkastning trots turbulenta tider

  Andra AP-fondens fondkapital uppgick per 2007-12-31 till 227,5 mdkr, vilket innebär en ökning med 10,7 mdkr jämfört med föregående årsskifte. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 2 mdkr. Årets resultat uppgick till 8,7 mdkr. Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,2 procent, före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inkluderas dessa kostnader avkastade […]


 • Poul Winslöw lämnar AP2

  Poul Winslöw lämnar sin befattning som kapitalförvaltningschef hos Andra AP-fonden i april 2008. Poul kommer att bygga upp en fond-i-fond-verksamhet för Nordeas räkning. – Vi beklagar att Poul lämnar fonden och önskar honom lycka till, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för AP2. Rekryteringen av en ny kapitalförvaltningschef har redan satts igång. För ytterligare information kontakta […]


 • Utvidgad ägarrapport från Andra AP-fonden

  Idag publiceras Andra AP-fondens ägarrapport för perioden 1 juli 2006 till 30 juni 2007. Rapporten innehåller en rad teman och målet är att nå en bredare målgrupp och kunna föra en diskussion i bredare ämnen. – Intresset och trycket på oss som ägare ökar hela tiden. Våra “kunder”, det vill säga blivande svenska pensionärer, politiker, […]


 • Starkt halvårsresultat

  Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2007 till 232,8 mdkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 16 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden det första halvåret 2007 visade en avkastning på 7,0 procent för fondens total portfölj, exklusive kostnader. Avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader uppgick till 6,9 procent. Periodens resultat uppgick till 15,1 […]


 • Andra AP-fonden förebild i FN rapport

  FN har valt ut Andra AP-fonden och 14 andra pensionsförvaltare runt om i världen som föredömen när det gäller hållbarhetsfrågor inom finansområdet. FNs program för miljöfrågor inom den finansiella sektorn (UNEPFI) och United Kingdom Social Investment Forum (UKSIF) presenterar i en bok förebilder bland internationella pensionsfonder när det gäller hållbarhetsfrågor. Andra AP-fonden har valts ut […]


 • Kvinnliga styrelseledamöter: Andelen växer men i långsam takt

  Sedan 2002 mäter Andra AP-fonden andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag. Sedan 2006 års undersökning har utöver detta rekryteringsbasen kartlagts och analyserats. Undersökningen har mätt andelen kvinnliga examina från universitetsutbildningar, andelen kvinnor på mellanchefsnivå och i börsföretags ledningar. Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 15 februari 2007 köpt 2,000,000 aktier i Biotage AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3,285,524 aktier motsvarande 3.71% av kapital och 3.71% av röster. Efter förvärv har Andra AP-fonden nu sammantaget 5,285,524 aktier, motsvarande 5.97% av kapital och 5.97 % av röster i bolaget. Poul WinslöwCIO


 • Starkt år för Andra AP-fonden

  Andra AP-fondens fondkapital uppgick per 2006-12-31 till 216,8 mdkr, vilket innebär en ökning med 26,2 mdkr jämfört med föregående årsskifte. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 1,7 mdkr. Årets resultat uppgick till 24,5 mdkr. Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 13,0 procent, före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inkluderas dessa kostnader avkastade […]


 • AP-fonder samordnar etikarbetet och inrättar ett gemensamt etikråd

  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna samordnar arbetet med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige och bildar ett gemensamt etikråd. Samarbetet avser genomlysning av fondernas portföljer rörande kränkning av internationella konventioner, analys samt dialog med bolagen. Samarbetet omfattar inte svenska bolag utan för dessa kommer respektive AP-fond att fortsätta […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 29 december 2006 sålt 2,100,970 aktier i Pergo AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3,403,600 aktier motsvarande 6.35% av kapital och 6.35% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 1,302,630 aktier, motsvarande 2.43% av kapital och 2.43% av röster i bolaget. Poul WinslöwCIO


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 21 december 2006 sålt 551 729 aktier i Sardus AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 561 149 aktier motsvarande 5,55% av kapital och 5,55% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 9 420 aktier, motsvarande 0,09% av kapital och 0,09% av röster i bolaget. Poul Winslöw […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 18 december 2006 sålt 350 000 aktier i Artimplant AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3 455 722 aktier motsvarande 5,83% av kapital och 5,35% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 3 105 722 aktier, motsvarande 5,24% av kapital och 4,81% av röster i bolaget. […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 20 oktober, 2006 sålt 3 716 000 aktier i Wedins Skor&Acc AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3 805 692 aktier motsvarande 6,97% av röster och 7,18% av kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 89 692 aktier, motsvarande 0,16% av röster och 0,17% av kapital i […]


 • Flaggningsmeddelande Elanders AB

  Andra AP-fonden har per den 19 oktober, 2006 sålt 109,000 aktier i Elanders AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 477,400 aktier motsvarande 3.71% av röster och 5.70% av kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 368,400 aktier, motsvarande 2.86% av röster och 4.40% av kapital i bolaget. Poul WinslöwCIO


 • Andra AP-fonden utesluter Wal-Mart

  Andra AP-fonden har tagit ställning till påståenden om Wal-Marts brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet. Wal-Mart är världens största företag inom detaljhandel och hade 2005 en omsättning på 285 miljarder USD. Andra AP-fonden har sedan 2003 skrivit brev, röstat på bolagsstämmor och medverkat i en investerargrupp för att påverka bolaget, men någon förändrad inställning av […]


 • Skandia, Husqvarna och undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar de viktigaste frågorna.

  För andra året publicerar Andra AP-fonden en separat ägarrapport. Rapporten tar upp Andra AP-fondens roll vid uppköpet av Skandia och avknoppningen av Husqvarna samt hur fonden agerat på vårens bolagsstämmor. Här redogörs också för Andra AP-fondens arbete med etik och miljö. – Målet med Andra AP-fondens engagemang i ägarfrågor är att bidra till värdeskapandet i […]


 • Positivt resultat trots svag marknad

  Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2006 till 194,8 mdkr, vilket innebär en ökning med 4,3 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden första halvåret 2006 visade en avkastning på 1,9 procent, exklusive kostnader. Periodens resultat uppgick till 3,5 mdkr. – Det är ett bra resultat med tanke på den svåra marknaden under första […]


 • Fundamental indexering – ny förvaltningsstil hos Andra AP-fonden

  Från den 1 juli 2006 är en del av Andra AP-fondens nordamerikanska aktieportfölj förvaltad med Fundamental indexering. Fundamental indexering syftar till att öka den framtida avkastningen i förhållande till risktagandet i portföljen. Fundamental indexering ersätter traditionella kapitalviktade grundportföljer. I kapitalviktade portföljer har aktiemarknadens värdering av enskilda aktieslag en stor inverkan på portföljens fördelning mellan olika […]


 • Ny kapitalförvaltningschef och chefsstrateg i Andra AP-fondens ledning

  Poul Winslöw utses till kapitalförvaltningschef och Tomas Franzén utses till chefsstrateg. Båda går in i Andra AP-fondens ledningsgrupp. Poul Winslöw har sedan april varit tillförordnad chef för den löpande kapital-förvaltningen och var tidigare aktiechef. Tomas Franzén var tidigare chef för allokeringen på Andra AP-fonden. För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller […]


 • Kvinnliga styrelseledamöter: rekryteringsbasen växer men i långsam takt

  Sedan 2002 mäter Andra AP-fonden andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag. I årets undersökning har utöver detta rekryteringsbasen kartlagts och analyserats. Undersökningen har mätt andelen kvinnliga examina från universitetsutbildningar, andelen kvinnor på mellanchefsnivå och i börsföretags ledningar. Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar […]


 • Andra AP-fonden skriver på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

  Andra AP-fonden har tillsammans med 30 talet stora kapitalförvaltare undertecknat PRI (Principles för Responsible Investment) som är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Andra svenska investerare som skrivit på är Banco och Folksam. Andra AP-fonden har sedan 2004 arbetat med den schweiziska kapitalförvaltaren SAM (Sustainable Asset Management) för att integrera etik- och miljöfrågor i förvaltningsprocessen. Analyserna […]


 • Flaggningsmeddelande Balder AB

  Andra AP-fonden har idag köpt 1 380 000 aktier i Balder AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 1 392 874 aktier, motsvarande 4,21 % av röster och8,59 % av kapital i bolaget. Poul WinslöwTf CIO


 • Electrolux: Förbättrad ställning för B-aktieägarna gör att Andra AP-fonden inte lägger eget förslag

  Den föreslagna förändringen av röstandelarna i Husqvarna och nya omständigheter i form av skatterisker gör att Andra AP-fonden inte lägger något eget förslag på Electrolux bolagsstämma. Andra AP-fonden har riktat kritik mot AB Electrolux förslag till utdelning av Husqvarna-aktier i vilket Husqvarna AB skulle få samma relation mellan A-aktier och B-aktier som Electrolux. Fonden har […]


 • Andra AP-fonden föreslår ett aktieslag i Husqvarna

  Andra AP-fonden är Electrolux tredje största aktieägare och har lämnat ett eget förslag till bolagstämman avseende avknoppningen av Husqvarna. Det innebär att aktieägarna i Electrolux får två alternativa förslag att ta ställning till när det gäller utdelningen av Husqvarna. Å ena sidan styrelsens förslag där Husqvarna föreslås få samma proportion A- och B-aktier som det […]


 • Petter Odhnoff lämnar Andra AP-fonden

  Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden, lämnar efter diskussioner med fondens vd och styrelse sin befattning. Bakgrunden till beslutet är att Petter Odhnoff vid en granskning av Skatteverket redovisat transaktioner och aktieinnehav på ett konto i en utländsk bank. Transaktionerna har tidigare ej deklarerats för. Dessa affärer har inte heller redovisats enligt fondens regelverk för […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har per den 17 mars, 2006 sålt 300,000 aktier i ProAct IT Group AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 591,085 aktier motsvarande 5.01 % av röster och kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 291,085 aktier, motsvarande 2.47 % av röster och kapital i bolaget. Petter Odhnoff CIO


 • AP-fonderna i Göteborg tar över Norrporten

  Andra och Sjätte AP-fonden har förvärvat Vasakronans andel i Norrporten. Efter affären äger Andra AP-fonden 50 procent och Sjätte AP-fonden 50 procent av Norrporten. Som ett led i affären förvärvar Vasakronan Norrportens fastigheter i Uppsala. – Med den långa placeringshorisont som Andra AP-fonden har är det naturligt med fastighetsexponering. Norrporten har utvecklats väl och är […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har idag köpt 25,000 aktier i Haldex AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 1,120,579 aktier, motsvarande 5,03 % av röster och kapital i bolaget. Petter OdhnoffCIO


 • Andra AP-fondens bästa år

  Andra AP-fonden redovisar ett resultat och en avkastning som är fondens bästa sedan starten 2001. Det innebär att Andra AP-fonden efter fem års verksamhet har uppnått en förräntning i nivå med det avkastningsmål, på i snitt 5,1 procent årligen, som krävs för att fonden ska klara sin uppgift i det svenska pensionssystemet. 2005 blev ett […]


 • Skandia/Old Mutual – nytt uttalande från Andra AP-fonden

  Andra AP-fonden har idag beslutat att inte kvarstå som ägare i Skandia. I ett läge där Old Mutual försäkrat sig om kontrollen av bolaget finns inte möjligheten till ett fristående Skandia kvar. Kvar finns alternativet att kvarstå som minoritetsägare. Då Andra AP-fonden saknar förtroende för Old Mutuals sätt att leda och tillvarata de värden som […]


 • Skandia/Old Mutual – Uttalande från Andra AP-fonden

  Om inte nuvarande budnivå höjs kommer andelen minoritetsaktieägare i Skandia bli betydande. Andra AP-fonden koordinerar arbetet med de stora minoritetsägarna inför förhandlingarna med Old Mutual om ett samägande av Skandia som börsnoterat bolag . Detta för att kunder både till Skandia och Skandia Liv skall fortsätta ha ett starkt förtroende för bolagen och att minoritetsaktieägarna […]


 • Styrelsen för Andra AP-fonden har utsett Eva Halvarsson till ny VD

  Eva Halvarsson kommer närmast från en position som chef för Enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet där hon sedan 2002 varit ansvarig för att leda förvaltningen av merparten av de statligt ägda bolagen som idag har ett bedömt marknadsvärde på 500 miljarder kronor. Som medlem i den så kallade Kodgruppen har hon varit med att […]


 • Flaggningsmeddelande

  Andra AP-fonden har förvärvat 6 099 aktier i Proact IT. Tillsammans med tidigare innehav i bolaget, (uppgående till 588 500 aktier motsvarande 4,99 % av röster och kapital) har Andra AP-fonden nu sammantaget 594 599 aktier, motsvarande 5,04 % av röster och kapital i bolaget. Petter OdhnoffKapitalförvaltningschef


 • Uttalande från Andra AP-fonden i samband med Old Mutuals bud på Skandia

  Andra AP-fondens styrelsen har idag beslutat att tacka nej till budet från Old Mutual. Andra AP-fonden ser ägandet i Skandia som ett långsiktigt innehav och har förhoppningen att hela styrelsen nu aktivt arbetar för att bolagets ställning ska stärkas enligt styrelsemajoritetens skrivning i pressmeddelandet från Skandia den 23 september. – Andra AP-fonden har varit med […]


 • Starkt resultat och god värdetillväxt

  Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2005 till 173,0 mdkr, vilket innebär en ökning med 14,9 mdkr, inkl inflöden. Det betyder att fonden första halvåret 2005 gav en avkastning på 8,4 procent exklusive kostnader. Periodens resultat uppgick till 13,2 mdkr. – Vi är stolta över vårt resultat, säger Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden. […]


 • Flaggningsmeddelande Elanders AB

  Andra AP-fonden har förvärvat 57 600 B-aktier i Elanders AB (publ.), vilket medför att fonden nu har ett innehav om 454 900 B-aktier, motsvarande 5,43% av kapitalet och 3,53 % av rösterna i bolaget. Carl Rosén


 • Lars Idermark lämnar AP2 för KF

  Lars Idermark lämnar den 1 november sin tjänst som verkställande direktör för Andra AP-fonden i Göteborg för att tillträda som verkställande direktör för Kooperativa Förbundet (KF). – Lars har byggt upp fonden från starten 2000 och gjort det på ett mycket bra sätt. Jag har förståelse för att Lars efter fem år vill ha nya […]


 • Flaggningsmeddelande Meda AB

  Andra AP-fonden har idag köpt 5 650 000 aktier i Meda AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 5 655 885 aktier, motsvarande 9 % av röster och kapital i bolaget. Petter OdhnoffCIO


 • Anders Jansson, ny i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har idag utsett Anders Jansson, VD och koncernchef i Stena Metall AB, till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Anders Jansson har tidigare bland annat varit VD i Volvo Car Finance, chef för Global Trading vid Handelsbanken Markets och VD i Volvo Group Finance. Anders Jansson kombinerar därmed industriell och finansiell erfarenhet.


 • Andra AP-fonden: ”Mycket kvar att göra när det gäller jämställdhet i börsföretag”

  Ökningstakten när det gäller rekrytering av kvinnliga styrelseledamöter har minskat och andelen kvinnor i ledningsgrupper minskar i svenska noterade bolag. Det visar Andra AP-fondens index över kvinnorepresentation i börsbolagen styrelser och ledningar. Sedan 2002 har den kvinnliga styrelserepresentationen mer än fördubblats från 6,1 till 15,9 procent av börsbolagens styrelser. Under samma period har andelen kvinnor […]


 • Ny ägarpolicy från Andra AP-fonden – första ägarpolicyn sedan nya bolagskoden

  Den första juli införs den nya bolagskoden. Till följd av detta har Andra AP-fonden arbetat om sitt sätt att arbeta med ägarfrågor och utarbetat en ny ägarpolicy. I tio ägarprinciper presenteras ägarpolicyn. Ägarpolicyn innehåller flera nyheter när det gäller principer kring kapitalstruktur, bolagsstruktur, investeringar, företagsköp och försäljningar och företagskultur.– Genom den nya ägarpolicyn tar vi […]


 • Starkt resultat och god avkastning

  Andra AP-fonden redovisar en avkastning för 2004 som väl överträffar fondens långsiktiga avkastningsmål. Fondens avkastning uppgick till 11,6 procent Fondkapitalet ökade med 17,8 mdkr Fondens resultat uppgick till 16,1 mdkr Fondkapitalet uppgick den 31 december 2004 till 158,1 mdkr – Det goda resultatet är främst ett resultat av en bibehållen hög aktieandel i portföljen, att […]


 • Flaggningsmeddelande Castellum AB

  Andra AP-fonden har per den 24 januari, 2005 sålt 40 850aktier i Castellum AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgicktill 2 171 762 aktier motsvarande 5,05 % av röster och kapital.Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget2 130 912 aktier, motsvarande 4,96 % av röster och kapital i bolaget. Petter OdhnoffCIO


 • Acceptperioden för Ericssons omvandlingsrätter avslutad

  Genom pressmeddelande den 21 juli 2004 lämnade undertecknade aktieägare i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Ericsson”) ett offentligt erbjudande (“Erbjudandet”)till blivande innehavare av s.k. omvandlingsrätter i Ericsson att överlåta dessa rätter till oss mot en kontant ersättning om 1,10 kronor per styck. Acceptperiod för Erbjudandet har varit 20 september – 20 oktober 2004. Sedan acceptperioden nu är […]


 • Andra AP-fonden investerar 76 miljoner Euro i schweizisk hållbarhetsfond

  Den schweiziska kapitalförvaltaren SAM Sustainable Asset Management har en systematisk analysprocess som tar hänsyn till hållbarhetskriterier både när det gäller etik och miljö.Med investeringen i SAM Sustainable European Equity Fund får Andra AP-fonden tillgång till SAMs analysresurser vilket gör att Andra AP-fonden på ett systematiskt sätt kan fortsätta att införliva hänsyn till etiska och miljömässiga […]


 • Fortsatt god tillväxt av fondkapitalet

  Andra AP-fondens förvaltning redovisade för första halvåret 2004 ett positivt resultat om 7,6 mdkr, vilket motsvarar en avkastning med 5,5 procent.Fondkapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 149,2  mdkr, vilket innebär en ökning, inklusive inflöden, med 8,8 mdkr sedan årsskiftet.Andra AP-fonden uppvisar den högsta fondförmögenheten sedan starten 2001. Den starka tillväxten under 2003 och första halvåret 2004 […]


 • Svenska börsföretag: “Gärna fler kvinnor i styrelsen men inte i ledningen”

  Medan antalet kvinnor i börsbolagens styrelser ökat ordentligt de senaste åren så förblir andelen kvinnliga representanter i företagsledningar i stort sett densamma. Det visar Andra AP-fondens index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar. Sedan 2002 har den kvinnliga styrelserepresentationen mer än fördubblats från 6,1 till 14,9 procent av börsbolagens styrelser. Under samma period har […]


 • Carl Rosén – ny chef för ägarstyrning och information

  Carl Rosén blir ny chef för ägarstyrning och information och kommer att ingå i ledningsgruppen för Andra AP-fonden. Carl Rosén har en lång bakgrund som rådgivare inom corporate finance, där han arbetat både på Alfred Berg och Enskilda. Han har vidare varit finansdirektör på statliga förvaltningsbolaget Fortia och chefredaktör på Affärsvärlden. Carl Rosén kommer närmast […]


 • Richard Nilsson – ny portföljförvaltare

  Andra AP-fonden har rekryterat Richard Nilsson som portföljförvaltare. Rekryteringen av Richard är ett led i Andra AP-fondens inriktning mot ett ökat användande av derivat i kapitalförvaltningen. Richard kommer på daglig basis att arbeta med uppgifter kring återbalanseringen i fondens övergripande allokering. Richard Nilsson kommer närmast ifrån Handelsbanken där han varit ansvarig för uppbyggnaden och den […]


 • Kraftig resultatförbättring för Andra AP-fonden

  Andra AP-fonden redovisar en kraftig förbättring av avkastning, resultat och fondförmögenhet för verksamhetsåret 2003. Fondens totalavkastning uppgick till 17, 7 procent (- 15,3). Fondens totalavkastning för de marknadsnoterade tillgångarna uppgick till 18,6  procent (-16,0). Fondens resultat uppgick till 20,7 mdkr (-21,4 ). Fondförmögenheten uppgick den 31 december 2003 till 140, 4 mdkr (117,1). – Det […]


 • Totalavkastning på 7,0 procent för första halvåret 2003

  Andra AP-fonden redovisar för årets sex första månader en totalavkastning på 7,0 procent. Den relativa avkastningen uppgår till 0,1 procent, exklusive rörelsekostnader och fastigheter. Fondförmögenheten uppgick till 126,7 mdkr, vilket innebär en ökning med 9,6 mdkr sedan årsskiftet. Resultatet för de första sex månaderna uppgick till 8,2 mdkr. Samtliga tillgångsslag, förutom fastigheter, har motsvarat eller […]


 • Poul Albaek Winslöw blir ny aktiechef i Andra AP-fonden

  Poul Albaek Winslöw har utsetts till ny Aktiechef i Andra AP-fonden. Han kommer närmast från en befattning som ansvarig för Strategic Research/Tactical Asset Allocation vid Nordea Investment Management i Stockholm. Poul kommer att tillträda befattningen vid Andra AP-fonden senare under hösten. Andra AP-fondens aktieportfölj omfattar dels en svensk portfölj med ett värde på ca 25 […]


 • AP2 har utsett nya förvaltare avseende extern förvaltning av svenska aktier

  Andra AP-fonden har efter en omfattande utvärderingsprocess nu utsett nya förvaltare avseende extern förvaltning av svenska aktier. Fondens strategi är att bedriva en betydande del av sin kapitalförvaltning med hjälp av externa partners för att uppnå riskspridning och långsiktigt skapa en god avkastning. Andra AP-fonden bedriver förvaltningen av den svenska aktieportföljen, som uppgår till cirka […]


 • Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar kraftigt – men stora skillnader mellan olika branscher

  Andra AP-fonden skapade 2002 ett särskilt index som belyser andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och koncernledningar utifrån branschtillhörighet och noteringslista. Avsikten är att bidra med ett faktaunderlag avseende hur andelen kvinnor i svenska styrelser förändras över tid och indexet uppdateras årligen. Siffrorna efter 2003 års bolagsstämmor är nu framtagna och analyserade. – Andra AP-fondens utgångspunkt […]


 • Långsiktig kapitalförvaltning kräver konsekvent agerande

  Andra AP-fondens avkastning för helåret 2002 uppgick till -15,3 procent. Detta var 0,4 procent bättre än fondens referensindex (dvs fondens jämförelseindex, “benchmark”), motsvarande 586 mnkr. Fondförmögenheten uppgick per 2002-12-31 till 117,1 mdkr. Vid ingången av 2002 uppgick fondförmögenheten till 133,5 mdkr. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 5 mdkr. Nedgången i fondförmögenheten förklaras […]


 • Andra AP-fonden offentliggör bokslutet för 2002

  På fredag den 7 februari kl 10.30 offentliggör Andra AP-fonden bokslutet för 2002. Bokslutet kommer att presenteras vid en telefonkonferens där VD Lars Idermark, tillsammans med några av fondens medarbetare, redogör för utfallet under 2002 samt besvarar frågor från media. För att delta i telefonkonferensen – ring in på nummer 08-598 062 65. Bokslutskommunikén och […]


 • Andra AP-fonden utser externa förvaltare

  Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden utsett tretton nya externa förvaltare för fondens aktieförvaltning. Andra AP-fonden bedriver sin förvaltning såväl internt med egna förvaltare som genom externa samarbetspartners. Sedan tidigare har fonden 12 svenska och utländska externa förvaltare med olika förvaltningsmandat. Under 2002 har ungefär 40 % av aktieförvaltningen skett internt och […]