Absolut avkastning
Avkastning på en portfölj eller portföljer mätt i kronor eller i procent av ursprungligt investeringsbelopp.

Aktiv förvaltning
Förvaltningen tar aktiva avvikelser från jämförelseindex för att skapa ett mervärde.

Aktiv risk/Tracking error
Variationen i den relativa avkastningen. Mäts oftast som standardavvikelse på den relativa avkastningen. Aktiv risk beräknas på daglig avkastningsdata.

ALM-studie
Asset Liability Modelling. Analysmodell för att fastställa fondens strategiska portfölj. Studien, som kontinuerligt revideras, syftar till att fastställa den optimala sammansättningen av fondens olika tillgångsslag som bäst motsvarar fondens långsiktiga åtaganden gentemot det svenska pensionskollektivet. De bedömningar som ligger till grund för analysen ska ta hänsyn till såväl demografiska förändringar i samhället som den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Courtage
Courtage är den avgift som man betalar till sin bank när man handlar med aktier.

CSA-avtal
Ett annex till ISDA-avtalet som reglerar hur den part som har en utestående skuld (orealiserad förlust) måste ställa säkerhet för skulden i form av likvida medel eller värdepapper.

Derivat
Ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten är optioner, terminer, warranter och swappar. Kännetecknande för finansiella derivat är att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en
specifik tidpunkt i framtiden.

Duration
Ett mått på ränterisk som anger en tillgångs relativa värdeförändring vid en ränteförändring om en procentenhet.

Ex-ante
Projicerande beräkningar som blickar framåt i tiden.

Ex-post
Beräkningar från realiserad data som blickar bakåt i tiden.

FX-forward
Derivatinstrument där ett avtal ingås om köp av en valuta vid en framtida tidpunkt till en förutbestämd valutakurs.

Idiosynkratisk risk
Risk i individuella positioner som kan diversifieras bort om antalet positioner ökas.

Implementeringseffekter
Avkastningsbidrag som härrör från implementeringen av den strategiska portföljen och indexbyten.

Informationskvot
Mått på riskjusterad relativ avkastning. Mäts som relativ avkastning, dividerat med aktiv risk/tracking error.

IPEV
International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

ISDA-avtal
International Swaps and Derivatives Association. ISDA-avtal är ett standardavtal för att reglera handel av derivat mellan två motparter.

Jämförelseindex
Index som utgör Andra AP-fondens strategiska portfölj och som fondens förvaltning mäts mot.

Kreditrisk/Motpartsrisk
Kreditrisk: Med kreditrisk avses att en emittent kommer på obestånd alternativt erhåller en försämrad kreditvärdighet.
Motpartsrisk: Med motpartsrisk avses risken för att en affärsuppgörelse
ej kan fullföljas.

Kvantitativ förvaltning
Förvaltning som inriktas på att med hjälp av en matematisk modell finna felprissättningar på marknaden.

Likviditetsrisk
Avser risk för att värdepapper inte kan omsättas på grund av försämrad
tillgång eller efterfrågan på marknaden, vilket medför att köp/försäljning
ej kan genomföras alternativt genomföras till ett ofördelaktigt pris.

Marknadsrisk
De mest relevanta marknadsriskerna för fonden är aktieprisrisk, ränterisk och valutarisk.

MSCI-index
Internationella aktieindex tillhandahållna av Morgan Stanley Capital International.

Operativ risk
Avser den risk som är förknippad med fel eller avbrott i den operativa verksamheten, vilket leder till ekonomiska eller förtroendemässiga förluster.

Relativ avkastning
Portföljens avkastning i jämförelse med fondens strategiska avkastning. Avkastningen är rensad för provisionskostnader och rörelsens kostnader.

Ränteswap
Ett avtal mellan två motparter där ett ränteflöde byts mot ett annat. Vanligen skiftas ena partens åliggande att betala fasta räntebetalningar mot andra partens rörliga ränteåtaganden.

S&P/Standard & Poor’s
Standard & Poor’s composite index. Kapitalviktat aktieindex med över 500
amerikanska bolag utvalda på basis av bland annat storlek, likviditet och industri tillhörighet.

Sharpekvot
Mått på riskjusterad avkastning. Beräknas som portföljens absoluta avkastning minus riskfri ränta (SSVX 12 mån), dividerat med standardavvikelsen på den absoluta avkastningen.

Strategisk portfölj
Andra AP-fondens strategiska portfölj fastställs av styrelsen och definierar fondens val av strategisk tillgångsallokering.

Systematisk risk
Marknadsrisksegment som inte kan diversifieras bort genom att öka antalet positioner.

TAA
Tactical Asset Allocation. Aktiv förvaltningsstrategi som inriktas på att skapa överavkastning inom olika tillgångsslag.

Value-at-Risk, VaR
Ett riskmått som anger den maximala förlust, givet en viss konfidensnivå, som en portfölj riskerar att göra under en given period. VaR beräknas oftast med 95 procents konfidensnivå.

Valutasäkring
Valutasäkring innebär att man kan fastställa en osäker framtida växlingskurs mellan två valutor genom att använda derivat. Det ger ett skydd mot valutakursrisker.

Verkligt värde
Verkligt värde definieras som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna över låtas eller en skuld regleras, mellan parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. I normalfallet innebär detta att noterade tillgångar värderas till köpkurs (marknadsvärde) och att verkligt
värde på onoterade tillgångar uppskattas med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller.

Volatilitet
Med volatilitet avses hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Uttrycks vanligen som standardavvikelsen i procent.