Revisorsyttrande om huruvida Regeringens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda har följts.

Revisorernas yttrande för 2023.