Andra AP-fonden (AP2) är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 425 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en trygg och stabil kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag från riksdagen – att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet.

AP2 är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som ska maximera avkastningen på lång sikt – och det ska ske med låg risk för utgående pensioner. Fonden är en engagerad förvaltare som investerar över hela världen och har genom sin konsekventa och ansvarsfulla förvaltning bidragit till att avkastningen överträffat fondens långsiktiga förväntningar.

Buffertfonderna utgör cirka 18 procent av pensionssystemets totala tillgångar. Tillsammans med de övriga buffertfonderna har AP2 uppdraget att bidra till en så hög och jämn pensionsnivå som möjligt även i tider med stora pensionsavgångar eller ekonomisk nedgång. Fonden ska vara långsiktig i sitt agerande, eftersom buffertkapitalet ska finnas under en lång tid framöver.

Målsättning kopplad till pensionssystemet

AP2:s styrelse har fastställt målet med fondens placeringsverksamhet som att minimera konsekvenserna av den automatiska balanseringen på 30 års sikt genom att bedriva föredömlig förvaltning av kapitalet.

Investeringsstrategi

Fondens investeringsstrategi kan sammanfattas som att utifrån en bedömning av pensionssystemets behov placera fondkapitalet i en effektiv portfölj, som integrerar hållbarhet och främjar en hållbar utveckling. Analysen av hur behoven ser ut och vilken portfölj som bäst uppfyller dessa görs med hjälp av en ALM-modell.

Kostnadseffektiv förvaltning

AP2 bedriver en effektiv förvaltning. Förvaltningskostnaderna är vid en internationell jämförelse i nivå med liknande fonder. Fonden arbetar målmedvetet med att sänka kostnaderna där det finns möjligheter – utan att det går ut över avkastningen.

En attraktiv arbetsplats – med omfattande expertis

AP2 är en attraktiv arbetsgivare med cirka 70 medarbetare, som alla arbetar centralt i Göteborg. Några av de främsta inom sina respektive områden arbetar på fonden, som förvaltare, analytiker och andra specialister.

Fondens vision och värderingar

AP2:s vision, Ledande pensionsförvaltare i en föränderlig värld, fungerar både som bränsle och vägvisare för fondens medarbetare. Den hjälper fonden att motivera och attrahera medarbetare, att prioritera samt att fatta rätt beslut och omfattar samtliga delar av fondens verksamhet.

För att nå fondens visions arbetar AP2 löpande med värderingsarbete som har sin utgångspunkt i fyra stycken värderingar: resultatdrivna, engagerade, ansvarsfulla och öppna. Syftet med värderingsarbetet är att vidareutveckla AP2:s starka kultur och skapa samsyn kring fondens värderingar samt att lägga grunden till att värderingarna blir ett styrmedel som används i fondens vardag.

Hållbart och engagerat ägande

Fonden engagerar sig i etik, miljö och bolagsstyrningsfrågor och har kommit långt med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Långsiktiga investeringar kräver långsiktigt hållbara företag som ger god avkastning och bidrar till en trygg buffert för framtida pensioner.