Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 386 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en trygg och stabil kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag från riksdagen – att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som ska maximera avkastningen på lång sikt – och det ska ske med låg risk för utgående pensioner. Fonden är en engagerad förvaltare som investerar over hela världen och har genom sin konsekventa och ansvarsfulla förvaltning bidragit till att avkastningen överträffat fondens långsiktiga förväntningar.

Buffertfonderna utgör cirka 15 procent av pensionssystemets totala tillgångar. Tillsammans med de övriga buffertfonderna har Andra AP-fonden uppdraget att bidra till en så hög och jämn pensionsnivå som möjligt även i tider med stora pensionsavgångar eller ekonomisk nedgång. Fonden ska vara långsiktig i sitt agerande, eftersom buffertkapitalet ska finnas under en lång tid framöver.

Strategisk förvaltningsmodell

Fondens strategiska förvaltningsmodell är baserad på finansiell teori och tar hänsyn till långsiktiga prognoser om utvecklingen av demografi, samhällsekonomi och kapitalmarknaderna. Trots turbulenta finansiella marknader de senaste 10–15 åren står sig Andra AP-fondens avkastning väl både absolut och i jämförelse med liknande fonder, sett både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Kostnadseffektiv förvaltning

Andra AP-fonden bedriver en effektiv förvaltning. Förvaltningskostnaderna är vid en internationell jämförelse i nivå med liknande fonder. Fonden arbetar målmedvetet med att sänka kostnaderna där det finns möjligheter – utan att det går ut över avkastningen.

En attraktiv arbetsplats – med omfattande expertis

Andra AP-fonden är en attraktiv arbetsgivare med drygt 66 medarbetare, som alla arbetar centralt i Göteborg. Några av de främsta inom sina respektive områden arbetar på fonden, som förvaltare, analytiker och andra specialister.

Hållbart och engagerat ägande

Fonden engagerar sig i etik, miljö och bolagsstyrningsfrågor och har kommit långt med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Långsiktiga investeringar kräver långsiktigt hållbara företag som ger god avkastning och bidrar till en trygg buffert för framtida pensioner.