Upphandling av global röstningstjänst / Avslutad

23 november 2017

Upphandlingen av en global röstningstjänst, Dnr AP2 2017/47, som Andra AP-fonden tillsammans med Första, Tredje och Fjärde AP-fonderna genomfört är nu avslutad. Institutional Shareholder Services Inc (ISS) och Nordic Investor Services (NIS) valdes som leverantörer.

Länk till tilldelningsbeslut global röstningstjänst, på engelska

Tilldelningsbeslut gällande upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation, Dnr AP2 2016/33.

Göteborg 5 juli 2016

Andra AP-fonden har i ovanstående upphandling mottagit två anbud. Beslut har fattats om att anta det anbud som inkommit från Solberg Kommunikation AB.

Efter genomförd anbudsutvärdering har Solberg Kommunikation AB:s anbud bedömts vara det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsformuläret angivna utvärderingskriterierna.

Fondens bedömning har gjorts utifrån de tre utvärderingskriterierna Kompetens, kreativitet och erfarenhet (60 procent), Samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning (20 procent) och Pris (20 procent). Kriterierna har viktats enligt siffran inom parantes. Bedömning har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet.

Motivet till val av Solberg Kommunikation AB är att de har en lång erfarenhet av finansiell kommunikation och årsredovisningsproduktion och en väl kvalificerad arbetsgrupp. Solberg Kommunikation har också visat en hög grad av kreativitet i tidigare produktioner.

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av performance attribution system.

Göteborg 26 januari 2016

Andra AP-fonden, AP2, tog våren 2015 beslutet att upphandla ett performance attribution system vilket publicerades på TED den 11:e maj 2015. Upphandlingen följde ett förhandlat förfarande och enligt lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091).

Beslutet har fattats efter omfattande utvärdering med fokus på systemets funktionalitet och dess möjlighet att anpassa analyser efter AP2s behov, användarvänlighet, dokumentation, utbildning och support, pris, avgifter och juridiska villkor.

Med anledning av ovanstående har beslut fattats om att teckna avtal med Ortec Finance B.V.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum som anges i detta beslut.

Andra AP-fonden
Olle Eriksson
Chef Avkastningsanalys

TILLDELNINGSBESLUT AVSEENDE UPPHANDLING AV GLOBALA DEPÅBANKSTJÄNSTER

Göteborg den 10 Juli 2015

Andra AP-fonden har genomfört en upphandling av globala depåbankstjänster.

Efter en omfattande utvärdering av olika leverantörer och deras tjänster har beslut fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare
The Northern Trust Co

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.
Vänligen notera följande avseende utvärdering:
• Samtliga frågor har bedömts utifrån de svar som angivits i respektive anbud.
• Tilldelningskriterierna har bedömts utifrån en viktning av följande faktorer
o Ranking av RFP exklusive avgifter
o Avgifter
o Due diligence-besök
o Migrering
o Betydelsefulla faktorer
• Pris har bedömts utifrån angivet pris.

Avtalsspärr gäller till och med 25 juli 2015.

Andra AP-fonden
Ola Eriksson
Chef Affärstöd

Efter en offentlig upphandling angående ett nytt Integrerat portfölj- och beslutsstödsystem för riskkapitalfonds- och fastighetsinvesteringar avser fonden att teckna avtal med Burgiss Group LLC

Göteborg den 15 April 2015

Upphandlingen har skett som ett förhandlat förfarande enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling-LOU.

Andra AP-fonden startade en upphandling för ett Integrerat portfölj- och beslutsstödsystem för riskkapitalfonds- och fastighetsinvesteringar under sommaren 2015.

Andra AP-fonden har sökt efter ett integrerat system för uppföljning av investeringar i riskkapitalfonder och fastigheter där rapportering, benchmarkanalyser, peer-gruppanalyser och liknande har varit en betydande faktor i urval av leverantör. Likaså har systemets förmåga att städja Andra AP-fondens arbetsprocesser varit viktigt.

Utvärderingsprocessen har nu slutförts. Andra AP-fonden har funnit att den lösning som Burgiss Group erbjudit är den lösning som bäst stöder investeringsverksamheten för riskkapitalfonder och fastigheter.

Med anledning av ovanstående beslutas att utse Burgiss Group LLC som leverantör av ett Integrerat portfölj- och beslutsstödsystem för riskkapitalfonds- och fastighetsinvesteringar till Andra AP-fonden.

/Anders Strömblad

Efter en offentlig upphandling angående ett nytt ”Multi-Asset Risk Analysis System” avser Andra AP-fonden att teckna avtal med Barra LLC

Göteborg den 1 december 2014

Upphandlingen har skett som ett förhandlat förfarande enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling-LOU.

Andra AP-fonden genomförde under hösten 2013 en förstudie i syfte att fastställa behoven för risksystemstöd inom förvaltning och riskhantering. Dessa analyser låg sedan till grund för upphandlingen som utfördes under våren och hösten 2014.

Andra AP-fonden har sökt efter ett integrerat multi-funktionellt risksystem där både riskteamets och förvaltningens behov tillfredsställdes på bästa sätt inom ramen för en förutbestämd budget.

Utvärderingen har använt en modell som gör avdrag för kvalitén på eftersökt funktionalitet från leverantörernas anbudspris efter en i förväg bestämd poängsättning. Funktionalitet som bedömts inkluderade områden som bra täckning av vårt investeringsunivers, en beprövad faktormodell, stilanalys, simulering, ESG, användbarhet, flexibilitet, stresstester, optimering och ex-post analys.

Barra International LLC lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Med anledning av ovanstående beslutas att utse Barra International LLC som leverantör av Multi-Asset Risk Analysis-system till Andra AP-fonden.

Tilldelningsbeslut (PDF-dokument, 48 kB)

/Henrik Westergård – Chief Risk Officer

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för analys av miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning

Göteborg den 6 november 2014

Andra AP-fonden har beslutat teckna ramavtal med firmorna Eiris, Ethix SRI Advisors, GES
Investment Services, Hermes Equity Ownership Services, Solaron Sustainability Services, Sustainalytics och Vigeo för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning vid engagemang.

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. Bedömningen av kriterierna har
gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet, vilket bekräftas, förklarats
eller fördjupats genom möte eller telefonkonferens, samt vid kontakt med referenser.

• Kvalité, kompetens och erfarenhet har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena.
• Erfarenhet från att arbeta med förvaltare och organisationer som AP-fonderna och Etikrådet har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud.
• Pris har bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud.

För samtliga leverantörer kommer ramavtal att tecknas för alla tjänster som leverantören
offererat.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar
har passerat det datum som anges i detta beslut.

För mer information kontakta:
Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden
Telefon 031-704 29 00

AWARD DECISION – PROCUREMENT OF TRANSACTION COST ANALYSIS (TCA) SYSTEM

The Second Swedish National Pension Fund, AP2, decided in the spring 2014 to procure Transaction Cost Analysis (TCA) System. The notice for the procurement was published in TED on the 13th of March, 2014. The procurement procedure was performed as an open procurement and the procurement process has followed the Swedish Government Procurement regulations (LOU, SFS 2007:1091).

After extensive evaluation of different suppliers and their systems, AP2 has decided to award Liquidmetrix the contract.

The main reasons why AP2 selected Liquidmetrix are:

• The system has tick data on all markets AP2 currently trade on.
• The system has a replay of order book feature.
• The most economically beneficial system at a low cost.

AP2 har slutfört upphandling av ett portföljförvaltningssystem för räntebärande papper

December 2013

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden beslutat att använda sig av Barclays POINT som portföljförvaltningssystem för räntebärande papper.

Valet av system har gjorts baserat på en ingående utvärdering med fokus på funktionalitet, analytiska modellers kvalitet, systemutveckling, användarvänlighet samt avgifter.

Award of procurement for a Global Voting Service

The First to Fourth AP Funds (The Funds) have carried out a procurement of a Global Voting Service.

After extensive evaluation of different suppliers and their systems, we have decided to award Institutional Shareholders Services Inc (ISS) and Nordic Investment Services (NIS) the contract.
The tender is now closed.

The reasons why the Funds selected ISS and NIS are:
• High quality of the analyses.
• Voting recommendations tailored to the voting policy of each specific customer.
• A system that allows for management of the entire voting process from notification to post event vote reporting through a single platform.
• The most economically beneficial system with a low total cost.

Kind regards,
For the Second AP Fund on behalf of the First, Third and Fourth AP Funds.

/Ulrika Danielson

AP2 har utsett externa förvaltare av China A-share asset management services

April 2013

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden godkänt sex externa förvaltare inom China A-share Asset Management Services.

Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Eventuell aktivering av mandat sker vid ett senare tillfälle.

De förvaltare som godkänts är (i alfabetisk ordning):

• APS Asset Management
• Bosera Asset Management
• Cephei Capital Management
• Goldman Sachs Asset Management
• Harvest Fund Management
• UBS Global Asset Management
Valet av förvaltare har gjorts baserat på en ingående utvärderingsprocess med fokus på organisation och företagsledning, investeringsstrategi och -process, avkastning och risk, rapportering och kundservice, ESG, kompatibilitet och avgifter.

Tilldelningsbeslut gällande upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation

Göteborg den 17 september 2012

Andra AP-fonden har i ovanstående upphandling mottagit fem anbud. Beslut har fattats om att anta det anbud som inkommit från Solberg Kommunikation AB.

Efter genomförd anbudsutvärdering har Solberg Kommunikation ABs anbud bedömts vara det ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsformuläret angivna utvärderingskriterierna.

Fondens bedömning har gjorts utifrån de tre utvärderingskriterierna Kompetens, kreativitet och erfarenhet (60 procent), Samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning (20 procent) och Pris (20 procent). Kriterierna har viktats enligt siffran inom parantes. Bedömning har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet.

Motivet till val av Solberg Kommunikation AB är att de har en lång erfarenhet av finansiell kommunikation och årsredovisningsproduktion och en väl kvalificerad arbetsgrupp. Solberg Kommunikation har också visat en hög grad av kreativitet i tidigare produktioner.

Tilldelningsbeslut gällande upphandling av serverhallstjänst

Göteborg den 5 april 2012

Andra AP-fonden har i ovanstående upphandling, efter genomgång och bedömning beslutat att anta det anbud som inkommit från TerraTel AB.

Beslutet har fattats efter bedömning av fyra utvärderingskriterier: Totalpris under tre år, Serverhall och förutsättningar för tjänst, Behörighet, tillgänglighet & service, samt Processer och rutiner där vald part presenterat det mest fördelaktiga alternativet ur ett helhetsperspektiv.

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av lönetjänster

Göteborg den 15 december 2011

I upphandlingen avseende lönetjänster, som annonserades den 27 oktober, har Andra AP-fonden beslutat att teckna avtal med PA-resurs BS AB.

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. Bedömningen av kriterierna har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet.

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning

Göteborg den 18 november 2010

Andra AP-fonden har beslutat teckna ramavtal med firmorna Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Northwest & Ethical Investments och Sustainalytics för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning.

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. Bedömningen av kriterierna har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet, vilket bekräftas, förklarats eller fördjupats genom möte eller telefonkonferens, samt vid kontakt med referenser.

 • Kvalité, kompetens och erfarenhet har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena
 • Erfarenhet från att arbeta med förvaltare och organisationer som AP-fonderna och Etikrådet har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud.
 • Pris har bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud.

För Ethix SRI Advisors, GES Investment Services och Sustainalytics kommer ramavtal tecknas för alla tjänster som upphandlingen omfattade (del 1-4). Ramavtalet med Northwest and Ethical Investments avser endast del 4, rådgivning och stöd vid dialog med bolag.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum som anges i detta beslut.

För mer information kontakta:
Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden
Telefon 031-704 29 00

AP2 har utsett externa förvaltare av global kreditförvaltning

Februari 2010

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden godkänt fem externa förvaltare inom global kreditförvaltning.

Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Eventuell aktivering av mandat sker vid ett senare tillfälle.

De förvaltare som godkänts är (i alfabetisk ordning):

 • BNY Mellon Asset Management
 • Goldman Sachs Asset Management
 • PIMCO
 • Rogge Global Partners
 • Schroders Investment Management

Valet av förvaltare har gjorts baserat på en ingående utvärderingsprocess med fokus på avgifter, organisation & team, investeringsstrategi & -process och avkastning & risk.

Beslut gällande upphandling av röstningsplattform/service för globala aktier

December 2009

The First to Fourth AP Funds (The Funds) have carried out a procurement of a Global Voting Service.
After extensive evaluation of different suppliers and their systems, we have decided to award Manifest Information Services Limited the contract.
The tender is now closed.

The reasons why the Funds selected Manifest:

 • High quality of the analyses.
 • Voting recommendations tailored to the voting policy of each specific customer.
 • A system that allows for management of the entire voting process from notification to post event vote reporting through a single platform.
 • The most economically beneficial system with the lowest total cost.

Kind regards,
For the First AP Fund and on behalf of the Second, Third and Fourth AP Funds
/Ossian Ekdahl

Beslut gällande upphandling av konsultstöd för produktion av Årsredovisning, Halvårs- och Ägarrapport

November 2008
Andra AP-fonden har i ovanstående upphandling mottagit nio anbud. Efter genomgång och bedömning har fonden beslutat att anta det anbud som inkommit från Sund Kommunikation AB.

De flesta anbuden uppfyller de formella kraven och fondens bedömning har gjorts utifrån de tre utvärderingskriterierna Kvalitet (60 procent), Leveranssäkerhet (20 procent) och Pris (20 procent). Kriterierna har viktats enligt siffran inom parantes.

Motivet till valet av Sund Kommunikation är att de tillhandahåller en för Andra AP-fondens syften väl kvalificerad arbetsgrupp med bland annat mycket hög kompetens inom området finansiell information. Byråns erfarenhet och storlek borgar för en god leveranssäkerhet. Sund Kommunikation har dessutom lämnat det mest fördelaktiga priset bland de i övrigt mest kvalificerade anbuden.

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Etik- och miljöanalys samt rådgivning

December 2006
I upphandlingen avseende etik- och miljöanalys samt rådgivning (dnr AP2 2006/0022) har Andra AP-fonden (AP2) beslutat att teckna avtal med GES Investment Services.

Beslutet motiveras enligt följande:
GES Investment Services har bedömts vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Företaget tillhandahåller en helhetslösning som omfattar alla delar i upphandlingen;

 • Analys av hög kvalitet avseende efterlevnad av konventioner som täcker de företag som fonderna har möjlighet att investera i
 • Bolagsanalys av hög kvalitet med avseende på etiska och miljömässiga aspekter
 • Rådgivning och omfattande stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter

GES Investment Services uppfyller också kraven på geografisk närhet och förmåga att kommunicera på svenska. Helhetslösningen företaget tillhandahåller innebär att fonden kan arbeta med etik- och miljöanalys samt dialog med företag på ett enkelt och flexibelt sätt. Anbudet är också ekonomiskt fördelaktigt.

AP2 har utsett leverantör av nytt risksystem

Oktober 2006

Upphandlingen av ASP Risk System avslutades 11 oktober 2006. Risk Metrics Group Inc valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut (Word-dokument, 75 kB)

AP2 har utsett förvaltare av globala externa mandat till aktieförvaltningen

Februari 2005

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden godkänt sju nya externa förvaltare inom global aktieförvaltning. Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Eventuell aktivering av mandat sker vid ett senare tillfälle.

De förvaltare som godkänts är (i alfabetisk ordning)

 • Alliance Bernstein Ltd.
 • Capital International Ltd.
 • Carnegie Investment Bank Asset Management
 • Franklin Templeton Investments
 • JP Morgan Fleming Asset Management
 • MFS International Ltd.
 • Wellington Management International Ltd.

AP2 har utsett förvaltare av externa mandat till ränteförvaltningen

September 2004

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden godkänt åtta nya externa förvaltare inom förvaltningen av fondens globala obligationsportfölj.

Förvaltarna är uppdelade på tre olika mandat, ett globalt mandat med förvaltning båda av statsobligationer och kreditrisk, ett mandat med geografisk begränsning till USA samt ett mandat för global kreditförvaltning.

Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Eventuell aktivering av mandat sker vid ett senare tillfälle.

De förvaltare som godkänts är (i alfabetisk ordning per mandat);

Globala stats- och kreditobligationer;

 • Bridgewater Associates
 • Capital International Ltd
 • Rogge Global Partners Plc

US stats- och kreditobligationer;

 • BlackRock International Ltd
 • Singer & Friedlander Investment Management Ltd
 • Wellington Management Company, LLP

Globala Kreditobligationer;

 • Franklin Templeton Institutional
 • Payden & Rygel
 • Rogge Global Partners Plc

AP2 har utsett externa förvaltare inom området Taktisk Tillgångsallokering

Juni 2004

Efter en omfattande utvärderings- och upphandlingsprocess har Andra AP-fonden godkänt fem nya externa förvaltare inom området Taktisk Tillgångsallokering. De upphandlade förvaltningsmandaten är absolutavkastande mandat i ett så kallat ”overlayformat” där terminer som speglar breda globala tillgångsslag och valutor används.

Beslutet innebär endast att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Eventuell aktivering av mandat sker vid ett senare tillfälle.

De förvaltare som godkänts är (i alfabetisk ordning);

 • Barclays Global Investors
 • Bridgewater Associates
 • First Quadrant, L.P. Goldman Sachs Asset Management
 • JP Morgan Investment Management