Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2024

Andra AP-fonden förvaltar kapital i form av pensionsmedel och är en av fem buffertfonder i det statliga svenska pensionssystemet. Uppdraget är att långsiktigt maximera avkastningen på det förvaltade pensionskapitalet till låg risk. I uppdraget ligger också att ta hänsyn till miljö och etik utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning. Andra AP-fonden arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i analys och investeringsprocesser där det anses värdeskapande.
I syfte att uppmuntra studenter att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet har Andra AP-fonden instiftat ett pris inom finans och hållbarhet. Uppsatserna skall kombinera modeller/teorier inom finansiell ekonomi, kapitalförvaltning och företagsvärdering (t.ex. asset pricing, portföljvalsteori, corporate finance, efficient market hypothesis) med hållbarhet generellt eller någon specifik aspekt (t.ex. prissättning av externa effekter, klimat, företagens samhällsansvar, företagsstyrning).

  1. Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet. Andra AP-fondens bedömning görs framförallt utifrån frågeställningen och resultatets relevans för investerare.
  2. Prissumman skall vara 30.000 (trettiotusen) kronor. Om flera personer skrivit uppsatsen skall prissumman delas jämt mellan dessa.
  3. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet som fått betyget VG (väl godkänd) eller studenter vid Chalmers tekniska högskola vars uppsatser håller VG-kvalitet. Uppsatserna skall vara betygsatta 2023 eller 2024.
  4. Studenter som anser att deras uppsats uppfyller kriterierna för att tilldelas priset skall maila uppsatsen, utdrag ur Ladok (som visar att uppsatsen fått betyget VG, för GU studenter) samt signerad samtyckesblankett för GDPR (som hittas här nedan) till Åsa Trouvé Raa på Andra AP-fonden (asa.trouveraa@ap2.se) senast 30 juni 2024. Om uppsatsen inte hunnits registreras i Ladok till detta datum kan studenterna i sitt mail påpeka detta och så snart som möjligt komplettera med detta utdrag, dock senast 8 juli 2024.
  5. En jury med representanter från Handelshögskolan och Chalmers ansvarar för att bedöma den akademiska kvaliteten och nominera upp till fem kandidat-, magister- och/eller masteruppsatser. De nominerade uppsatserna ska senast 31 augusti 2024 skickas till Andra AP-fonden.
  6. Andra AP-fonden bedömer de nominerade uppsatserna och utser en pristagare. Beslut tas av Andra AP-fondens prisgrupp som skriftligen skall motivera sitt beslut.
  7. Om ingen uppsats uppfyller kriterierna kommer inget pris att delas ut.
  8. Regler för detta pris kan vid behov revideras av Andra AP-fonden.

Blankett för samtycke