För att rekrytera och behålla rätt medarbetare strävar Andra AP-fonden efter att erbjuda sina medarbetare ersättningar som ska vara marknadsmässiga. En oberoende part tar årligen fram jämförelsestatistik för enskilda befattningar hos relevanta och jämförbara aktörer inom finansbranschen. Utgångspunkten är att fondens ersättningar ska ligga runt medianen för jämförelsegruppen.

Styrelsens ansvarsområde

Styrelsen i Andra AP-fonden ska besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska årligen utvärderas av styrelsen. Riktlinjerna ska vara förenliga med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna. Detta avser såväl beslutsordning som konstruktion och bedömning av rimliga och ändamålsenliga ersättningar inom fonden. Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska även säkerställa att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom styrelsens riktlinjer. Detta skall ske genom att Ersättningskommittén årligen vid ett styrelsesammanträde lämnar en redogörelse för VD:s och ledningsgruppens ersättningar. Vid detta tillfälle skall även VD redogöra för övriga anställdas ersättningar i förhållande till regeringens riktlinjer.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av fondens ordförande och vice ordförande. VD är vanligtvis adjungerad till Ersättningskommitténs möten. VD deltar inte vid kommitténs utarbetande av dennes ersättning. Ersättningskommittén är ett beredande organ åt styrelsen med avseende på ersättningsnivåer för fondens VD, riktlinjer för ersättning till fondens ledningsgrupp (fondledningen) samt i frågor om incitamentsprogram för fondens anställda. De beslut som fattas av Ersättningskommittén ska anmälas till styrelsen vid närmast efterföljande styrelsesammanträde.

Ersättningar

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och organisationskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara institut utan präglas av måttfullhet.

Den totala ersättningen består av:

  • Grundlön – Varje ledande befattningshavare ska erhålla en grundlön.
  • Pension – Vad gäller riktlinjer om pension och annat försäkringsskydd till ledande befattningshavare så följer Andra AP-fonden tillämpligt. kollektivavtal (BAO/Jusek).
  • Övriga förmåner – Det samlade värdet av förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde. Förmåner är till exempel sjukvårdsförsäkring samt friskvårdsbidrag.

Möjlighet till löneväxling lön mot pension erbjuds.

Regeringens riktlinjer anger sex månaders uppsägningstid med 18 månaders avgångsvederlag för ledande befattningshavare. För ledande befattningshavare på Andra AP-fonden, anställda innan regeringens riktlinjers ikraftträdande, gäller 12 månaders uppsägningstid utan avgångsvederlag. Dessa har inte omförhandlats, då det skulle medföra en högre kostnad för fonden. Den sammanlagda kostnaden vid en uppsägning ryms dock med god marginal inom regeringens riktlinjer.

Verkställande direktörens anställningsavtal

I VD:s anställningsavtal förbinder sig fonden att betala premier för tjänstepensions- och sjukförsäkring med pensionsålder 65 med en årlig premie motsvarande 30 procent av bruttolönen. Vid uppsägning från fondens sida äger VD rätt till avgångsvederlag, motsvarande 18 månadslöner utöver lön under uppsägningstiden om 6 månader, reducerat med inkomst från ny anställning. Avgångsvederlaget beräknas på den kontanta månadslönen vid uppsägningstidens utgång.

Styrelsens uppföljning

Andra AP-fonden har under drygt tio år deltagit i det oberoende analysföretaget Towers Watsons löne- och förmånsundersökning. De tar årligen fram jämförelsestatistik för enskilda befattningar hos relevanta och jämförbara aktörer inom finansbranschen. Syftet med undersökningen är att redovisa marknadsmässiga löne- och anställningsvillkor för olika befattningar, baserat på de deltagande företagens information. Denna lönestatistik har Andra AP-fonden använt för att jämföra ersättningsnivåerna för samtliga av fondens medarbetare.

Utgångspunkten är att fondens totala ersättningar ska ligga runt medianen för jämförelsegruppen i Towers Watsons löne- och förmånsundersökning. Dock kan det finnas vissa befattningar som hamnar över medianen, då dessa kräver specialistkompetenser som bedömts betydelsefulla för verksamheten.

Styrelsens bedömning är att ersättningsnivåerna till såväl ledande befattningshavare som fondens övriga medarbetare är rimliga, välavvägda, konkurrenskraftiga, takbestämda och ändamålsenliga samt bidrar till en god etik och organisationskultur. Ersättningarna är inte löneledande i förhållande till jämförbara institut utan präglas av måttfullhet och faller väl inom den utgångspunkt som styrelsen angivit för ersättningar till de anställda. Styrelsen anser att fonden följer regeringens riktlinjer vad avser ersättningar, förutom avseende uppsägningstid. Den sammanlagda kostnaden vid en uppsägning ryms dock med god marginal inom regeringens riktlinjer.

Styrelsens arvoden

Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter bestäms av regeringen. Ersättningen uppgår per år till 200 000 kronor för ordförande, 150 000 kronor för vice ordförande och 100 000 kronor till övriga ledamöter. Regeringen har fattat beslut om att ersättning kan utgå med sammanlagt 100 000 kronor för kommittéarbete. Inga arvoden har utgått för styrelsemedlemmars arbete i Ersättningskommittén. För arbete i Riskkommittén har utgått ersättning med 30 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot. För arbete i Revisionskommittén har utgått ersättning med 20 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till ledamot.

Redovisning

Andra AP-fonden redovisar ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som noterade företag. Det innebär att Andra AP-fonden iakttar de särskilda regler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna som gäller för noterade företag och publika aktiebolag. Reglerna för detta återfinns huvudsakligen i aktiebolagslagen (2005:551) och i årsredovisningslagen (1995:1554). Ersättningen för ledande befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.

Andra AP-fondens styrelse redovisar i årsredovisningen om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för eventuell avvikelse. Vidare ska revisorerna till revisionsberättelsen foga ett skriftligt och undertecknat yttrande avseende om de anser att de riktlinjer som har gällt för räkenskapsåret har följts. Revisorernas bedömning är att fonden följt riktlinjerna.

AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, personalförmåner, representation och tjänsteresor