Andra AP-fondens uppdrag är att långsiktigt maximera avkastningen på det förvaltade pensionskapitalet. Fondmedlen ska också förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Det allmänna pensionssystemet består av inkomstpension, premiepension och/eller garantipension. Inkomstpensionsavgifterna överförs till systemets buffertfonder: Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Varje fond tillförs en fjärdedel av avgifterna och finansierar en fjärdedel av pensionsutbetalningarna. Även Sjätte AP-fonden räknas som en buffertfond, men den särskiljer sig från de övriga, bland annat på grund av annorlunda placeringsregler.

När det nya pensionssystemet lanserades 2001 fördelades 134 miljarder kronor vardera till Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. AP-fondernas kapital utgör en buffert i pensionssystemet som skall jämna ut de underskott mellan inbetalningar av pensionsutgifter och utbetalningar av pensioner som uppstår till följd av förändringar i demografin och konjunkturen. Andra AP-fonden har som främsta mål att över tiden minimera de negativa konsekvenserna på framtida pensioner av att “bromsen” (den automatiska balanseringen) i pensionssystemet aktiveras.

Totalt utgör buffertfonderna cirka 18 procent av tillgångarna i pensionssystemet och är den del som är exponerad mot finansiell marknadsrisk. Övriga cirka 82 procent är värdet av den så kallade avgiftstillgången. Den speglar värdet av framtida pensionsinbetalningar och påverkas inte av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Avgiftstillgången påverkas främst av löner, sysselsättningsgrad och pensionsålder.