Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2008 till 207,2 mdkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med 20,3 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden det första halvåret 2008 visade en avkastning på -9,1 procent för fondens totala portfölj, exklusive kostnader. Avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader uppgick till -9,2 procent. Periodens resultat uppgick till -21,0 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till -0,2 procent exklusive kostnader för fondens marknadsnoterade portfölj

– Det har varit ett tufft första halvår som varit starkt påverkat av oron på den amerikanska finansmarknaden och dess följdeffekter, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

En ägarrapport publiceras separat i september.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.