Andra AP-fondens fondkapital uppgick per 2007-12-31 till 227,5 mdkr, vilket innebär en ökning med 10,7 mdkr jämfört med föregående årsskifte. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 2 mdkr. Årets resultat uppgick till 8,7 mdkr.

Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,2 procent, före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inkluderas dessa kostnader avkastade portföljen 4,0 procent.

Andra AP-fonden har i och med 2007 års resultat i genomsnitt sedan starten haft en avkastning på 6 procent per år. Det innebär att fondens resultat är i nivå med det genomsnittliga avkastningsmål som på lång sikt bedöms nödvändigt för att fonden ska klara sin uppgift i det svenska pensionssystemet.

Fonden visade för 2007 en relativ avkastning på -0,4 procent för marknadsnoterade tillgångar före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Detta beror till stor del på rebalanseringseffekter som uppkommit som en följd av den höga volatiliteten i marknaden. En ny process för rebalansering har initierats.

Avkastningen på alternativa investeringar var 13,4 procent.

Fondkapitalets tillväxt förklaras främst av en god kursutveckling i globala aktier, där fondens investeringar i tillväxtmarknader och asiatiska marknader, exklusive Japan, har redovisat en hög avkastning. Fondens förhållandevis låga valutaexponering, 11 procent, framför allt i dollar där valutasäkringsgraden är hög, har inneburit att årets försvagade dollar har haft en begränsad effekt på den absoluta avkastningen.

– Det gångna året lär gå till historien som ett mycket turbulent år på finansmarknaderna. Trots detta redovisar Andra AP-fonden för femte året i följd en positiv avkastning, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.