Andra AP-fondens avkastning bidrog till att fondkapitalet ökade med 5 mdkr under första halvåret 2011och fondens kapital uppgick till 227, 5 mdkr. Fonden redovisade en total avkastning på 2,4 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 227,5 (204,8) mdkr den 30 juni 2011.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 5 (2,5) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 2,4 (1,3) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 2,3 (1,2) procent.
  • Fondens aktiva avkastning uppgick till 0,2 (0,4) procent. Den relativa avkastningen uppgick till 0,1 (0,4) procent för den noterade portföljen, inklusive implementeringseffekter, men exklusive alternativa investeringar, provisionskostnader och rörelsens kostnader.
  • Fondens valutaexponering var 18 procent.
  • Fonden genomförde under halvåret en betydande omallokering från svenska aktier och räntebärande tillgångar till aktier och kreditinstrument på tillväxtmarknader.
  • Fonden har under perioden, tillsammans med Första AP-fonden, bildat ett gemensamt fastighetsbolag för att investera i europeiska fastigheter. Fonden har också startat ett gemensamt bolag med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

“Under juli och augusti har volatiliteten på de finansiella marknaderna intensifierats. Detta har inte föranlett att vi gjort några nya förändringar i vår strategiska portfölj. Vi fortsätter däremot arbetet med att implementera de förändringar som vi tidigare planerat, i linje med vår grundläggande långsiktiga förvaltningsstrategi – något som är extra viktigt när läget är skiftande och oförutsägbart,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

En ägarrapport publiceras separat i början på oktober.

För ytterligare information kontakta
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.