Andra AP-fondens redovisade en total avkastning på 5,8 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,5 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Fondkapitalet ökade med 10,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet 2012 till 227,3 mdkr.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 227,3 (227,5) mdkr den 30 juni 2012. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -1,7 mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 12,3 (5,1) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 5,8 (2,4) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 5,7 (2,3) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 (0,1) procent för den noterade portföljen exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,9 mdkr.
  • Verksamhetens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick under perioden till 0,08 procent.
  • Exklusive nettoinflöden från pensionssystemet sedan starten 2001 har fondens kapital ökat med 82,9 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 3,9 procent, efter kostnader.
  • Fondens valutaexponering var 15 (18) procent.

– Glädjande är att fondens aktiva avkastning uppgick till 0,5 procent, vilket motsvarar cirka en miljard kronor. Första halvårets resultat är i linje med vårt långsiktiga mål att ha en genomsnittlig årlig real avkastning på fem procent, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

En ägarrapport publiceras separat i början på oktober.

För ytterligare information kontakta
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.