Under första halvåret 2010 bidrog Andra AP-fondens avkastning till att fondkapitalet ökade med 2,5 mdkr. Efter utbetalning till pensionssystemet på 2,0 mdkr uppgick fondkapitalet till 204,8 mdkr. Fonden redovisade en total avkastning, exklusive kostnader, på 1,3 procent. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Samtliga tillgångsslag överträffade sina respektive jämförelseindex.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 204,8 (182,5) mdkr den 30 juni 2010.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 2,5 (10,9) mdkr. Resultatet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -2,0 (-1,7) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 1,3 (6,4) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 1,2 (6,3) procent.
  • Fondens relativa avkastning blev 0,4 (0,1) procent inklusive implementeringseffekter för den strategiska portföljen, men exklusive alternativa investeringar, provisions-kostnader och rörelsens kostnader.
  • Fondens valutaexponering var 9 procent.
  • Fonden beslutade i juni att genomföra sin första investering i en jordbruksfond (amerikanska Teays River).
  • Förvaltningen överträffade sina jämförelseindex inom samtliga tillgångsslag. Andra AP-fonden har en fortsatt hög andel aktier, vilket har varit gynnsamt då den svenska aktiemarknaden, även under första halvåret, hade en bra utveckling. Förvaltningen av svenska aktier gav under halvåret 7,2 procent i avkastning, vilket är 0,3 procent bättre än jämförelseindex, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

En ägarrapport publiceras separat i september.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.