För andra året publicerar Andra AP-fonden en separat ägarrapport. Rapporten tar upp Andra AP-fondens roll vid uppköpet av Skandia och avknoppningen av Husqvarna samt hur fonden agerat på vårens bolagsstämmor. Här redogörs också för Andra AP-fondens arbete med etik och miljö.

– Målet med Andra AP-fondens engagemang i ägarfrågor är att bidra till värdeskapandet i fonden. Aktivt ägande och fondens engagemang i ägarfrågor syftar till att förbättra förutsättningarna för en högre långsiktig avkastning på förvaltat kapital, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden.

Andra AP-fondens Ägarrapport 2006:

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.