Om inte nuvarande budnivå höjs kommer andelen minoritetsaktieägare i Skandia bli betydande. Andra AP-fonden koordinerar arbetet med de stora minoritetsägarna inför förhandlingarna med Old Mutual om ett samägande av Skandia som börsnoterat bolag . Detta för att kunder både till Skandia och Skandia Liv skall fortsätta ha ett starkt förtroende för bolagen och att minoritetsaktieägarna på ett positivt sätt kan ta del av Skandias fortsatta utveckling. Tre huvudkrav är:

– att minst tre av de åtta av bolagsstämman valda ledamöterna skall nomineras av minoritetsaktieägarna och godkännas av huvudägaren. Samtliga ledamöter skall svara mot sedvanliga krav på engagemang, integritet och relevant kunskap.

– för alla eventuella affärer mellan Old Mutual och Skandia skall fullständig information lämnas till aktieägarna; beslut skall godkännas av 90 % av rösterna på en bolagsstämma.

– för alla eventuella väsentliga strukturella förändringar i Skandia skall fullständig information lämnas till aktieägarna; beslut skall godkännas av 90 % av rösterna på en bolagsstämma.


– Det är i nuläget viktigt för samtliga minoritetsägare, utländska och inhemska institutioner och småaktieägare, att spelreglerna slås fast, säger Petter Odhnoff, chef för kapitalförvaltningen på Andra AP-fonden.


För ytterligare information, kontakta Petter Odhnoff, på telefon 0708 29 11 00, eller Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 29.